Indsigt

Redegørelser efter ÅRL på virksomhedens hjemmeside mv.

Bekendtgørelse er opdateret

Bestemmelserne om offentliggørelse af redegørelser efter ÅRL om blandt andet god fondsledelse og uddelingspolitik, om samfundsansvar og om virksomhedsledelse er nu samlet i én bekendtgørelse.

Erhvervsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2016 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven.

I korte træk:

 • Bestemmelserne om offentliggørelse af redegørelser efter ÅRL om blandt andet god fondsledelse og uddelingspolitik, om samfundsansvar og om virksomhedsledelse er nu samlet i én bekendtgørelse.
 • Der er indarbejdet et nyt særskilt kapitel om redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, som fremover skal have sin egen overskrift.
 • Der er tilføjet et nyt kapitel om offentliggørelse af redegørelse for betalinger til myndigheder.
 • ”Lovpligtig” udgår af betegnelsen for redegørelserne.
 • Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere.

Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler for virksomhedernes offentliggørelse af følgende redegørelser på virksomhedernes hjemmeside eller i en supplerende beretning.

Videreførelse af hidtidige regler samt nye bestemmelser
Bekendtgørelsen opdaterer bestemmelserne om offentliggørelse af redegørelser uden for årsrapporten på baggrund af den seneste ændring af årsregnskabsloven. Læs mere om ændring af årsregnskabsloven her. Bekendtgørelsen samler regler fra følgende bekendtgørelser, som samtidig ophæves:

 • Bekendtgørelse nr. 761/2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. 
 • Bekendtgørelse nr. 1543/2013 om redegørelse for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder.
 • Bekendtgørelse nr. 1449/2014 om redegørelse for god fondsledelse og for fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside mv.

Der er indsat nye kapitler om:

 • Offentliggørelse af oplysninger om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Bestemmelserne herom har tidligere fulgt reglerne for offentliggørelse af redegørelse for samfundsansvar.
 • Offentliggørelse af oplysninger om betalinger til myndigheder. Virksomheder i regnskabsklasse C stor og D, som har aktiviteter inden for efterforskning, prospektering, opdagelse, udvikling og udvinding af mineral-, olie- og naturgasforekomster mv. eller skovning af primærskove, skal fra og med regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere, supplere ledelsesberetningen med en beretning om betalinger til myndigheder i Danmark og udlandet (”land-for-land-rapportering”). Beretningen kan efter bekendtgørelsen offentliggøres på virksomhedens hjemmeside eller i en supplerende beretning.

Betegnelse af offentliggjorte redegørelser
Som noget nyt skal redegørelsen for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen fremover have sin egen overskrift ”Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 b”. I praksis ses redegørelsen efter § 99 b ofte offentliggjort sammen med - og under overskriften for - redegørelsen for samfundsansvar. Dette er med bekendtgørelsen ikke længere muligt. Hvis redegørelsen medtages i ledelsesberetningen i den trykte årsrapport, anbefaler Deloitte at redegørelsen placeres i et særskilt afsnit og med en tilsvarende overskrift.

Betegnelsen ”Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a” er ændret, idet termen ”Lovpligtig” er udgået. Redegørelsen betegnes fremover ”Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a”. Tilsvarende gælder betegnelsen for redegørelse for virksomhedsledelse, hvor termen ”Lovpligtig” ligeledes er udgået.

De formelle krav
Ved placering af en af ovennævnte redegørelser på virksomhedens hjemmeside er det vigtigt, at virksomheden er opmærksom på de formelle krav. Illustreret med kravene til redegørelsen for samfundsansvar gælder, i lighed med tidligere, at:

 • Det skal oplyses i årsrapportens ledelsesberetning, at virksomheden offentliggør redegørelsen på hjemmesiden.
 • URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses. Det skal være den URL-adresse, der skal benyttes for at komme enten direkte til redegørelsen eller til den del af virksomhedens hjemmeside, hvor også alle de tidligere redegørelser for samfundsansvar er offentliggjort.
 • Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst fem år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse. Der er i den nye bekendtgørelse tilføjet et krav om, at virksomhederne/fondene er forpligtet til - så vidt muligt - at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen offentliggøres i 5-årsperioden. Hvis det ikke er muligt, skal der i den førstkommende årsrapport henvises til den nye URL-adresse.
 • Redegørelsen skal offentliggøres som én samlet redegørelse under betegnelsen »Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a«.
 • Redegørelsen skal holdes tydeligt adskilt fra eventuelle yderligere (frivillige) oplysninger om samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside.
 • Det skal oplyses i redegørelsen, at den udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.
 • Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives.
 • Redegørelsen skal dække samme periode, som årsrapportens regnskabsperiode.
 • Redegørelsen skal være tilgængelig for aktionærerne fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for aktionærerne forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes.
 • Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på virksomhedens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

Med de fornødne tilpasninger gælder tilsvarende formelle krav ved offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside af de øvrige redegørelser, som er omfattet af bekendtgørelsen.

Revisors pligter
Revisor skal i h.t. bekendtgørelsen påse, at ledelsesberetningen i årsrapporten indeholder oplysning om:

 • at virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside, og
 • URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, og som enten fører direkte til redegørelsen eller til den del af virksomhedens hjemmeside, hvor også alle de tidligere redegørelser for samfundsansvar er offentliggjort.

Revisor skal endvidere påse,

 • at redegørelsen, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er betegnet korrekt (fx »Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a«),
 • at den indeholder oplysninger om, at den udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport,
 • at regnskabsperioden for den pågældende årsrapport er angivet i redegørelsen, og
 • at redegørelsen dækker samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Med de fornødne tilpasninger gælder tilsvarende pligter for revisor ved offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside af de øvrige redegørelser, som er omfattet af bekendtgørelsen. Redegørelser, der ikke er omfattet af revisors konsistenstjek (se nedenfor), skal indeholde oplysning om, hvilke dele af redegørelsen, der ikke er omfattet af revisors erklæring på årsrapporten.

Revisors konsistenstjek af ledelsesberetningen

Da redegørelserne er en del af ledelsesberetningen, er de omfattet af revisors konsistenstjek af ledelsesberetningen. Dog er:

 • Redegørelse for god fondsledelse jf. årsregnskabslovens § 77 a, 
 • Redegørelse for fondens uddelingspolitik jf. årsregnskabslovens § 77 b, og
 • Oplysninger om kodeks for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens § 107 b, stk. 1, nr. 1-5 eller § 107 c, stk. 1

ikke omfattet af revisors erklæring på virksomhedens årsrapport, og dermed heller ikke omfattet af revisors konsistenstjek af ledelsesberetningen, hvis de i stedet placeres på virksomhedens hjemmeside. Det gælder, medmindre virksomheden og revisor har aftalt andet.

Offentliggørelse efter internationale retningslinjer

Virksomheden kan vælge at følge internationale retningslinjer eller standarder i forbindelse med redegørelserne for henholdsvis samfundsansvar og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Reglerne herom er videreført med følgende nye krav:

 • Redegørelsen efter internationale retningslinjer eller standarder skal indeholde de oplysninger, som er krævet efter henholdsvis ÅRL § 99 a og/eller ÅRL § 99 b. Før var det alene et specifikt krav, at redegørelsen indeholdt oplysninger om politikker for at respektere menneskerettighederne og for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter.
 • Den URL-adresse, hvor afrapporteringen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen om, hvor redegørelsen er offentliggjort. 
 • Rapporten efter internationale retningslinjer eller standarder skal være offentligt tilgængelig på virksomhedens egen hjemmeside, og der skal henvises hertil i ledelsesberetningen. Det er ikke - som nu - tilstrækkeligt, at rapporten alene er tilgængelig på fx FN Global Compact hjemmesiden.

Overgangsregler vedrørende nye krav om rapportering om samfundsansvar
I 2015 blev der vedtaget væsentlige ændringer af reglerne for rapportering om samfundsansvar. Reglerne er sat i kraft med forskellige ikrafttrædelsesdatoer afhængig af størrelsen på virksomheden. I praksis betyder det, at alle virksomheder i regnskabsklasse C(stor) og D er omfattet af nye lovkrav i 2016 - men på forskellige måder frem til 2018, herunder for klasse D’s vedkommende afhængig af, hvorvidt de på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret på 500 eller derover.

Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere.

”Lovpligtig” udgår af betegnelsen for redegørelserne og redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen skal fremover have sin egen overskrift.

Fandt du dette nyttigt?