Insight

Regnskabskontrol – flere fejl og mangler

I årsrapport for 2017 og delårsrapporter

I en regnskabskontrolsag konstaterede Erhvervsstyrelsen fejl vedrørende måling af betinget vederlag ved salg af et anlægsaktiv, klassifikation af og genmåling af en forpligtelse, oplysninger om going concern, oplysninger om en eventualforpligtelse samt manglende indregning af salg af et anlægsaktiv.

I en regnskabskontrolsag konstaterede Erhvervsstyrelsen fejl vedrørende måling af betinget vederlag ved salg af et anlægsaktiv, klassifikation af og genmåling af en forpligtelse, oplysninger om going concern, oplysninger om en eventualforpligtelse samt manglende indregning af salg af et anlægsaktiv.

Erhvervsstyrelsen påbød virksomheden at offentliggøre korrigerende supplerende information til årsrapporten for 2017 og at offentliggøre en ny delårsrapport for 1. halvår 2018. Endvidere blev selskabet påbudt fremadrettet at aflægge årsrapport efter den danske årsregnskabslov, og ikke efter færøsk GAAP, for så vidt angår de dele af årsrapporten, som ikke er omfattet af IFRS.

En inkonsistens, sammen med virksomhedens aktuelle finansielle situation, medfører, at der er betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften.

Afgørelsen er opsummeret nedenfor

Erhvervsstyrelsen påbyder endvidere, at virksomheden fremadrettet aflægger årsrapport i henhold til den danske årsregnskabslov, for så vidt angår de dele af årsrapporten, som ikke er omfattet af IFRS. Årsrapporten for 2017 er aflagt efter IFRS og yderligere færøske oplysningskrav i henhold til færøsk GAAP. Virksomheden er noteret på Oslo Børs og Nasdaq OMX Copenhagen A/S med Danmark som primært noteringsland. Da EU-Kommissionen ikke har godkendt færøsk GAAP som et godkendt tredjelands regelsæt, skal virksomheden anvende årsregnskabsloven, for så vidt angår de dele af årsrapporten, som ikke aflægges efter IFRS. 

Sagen er ikke af principiel karakter og har derfor ikke været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?