Insight

Regnskabskontrollen: Manglende hensættelser, nedskrivninger mv. 

Virksomheden blev påbudt at udsende supplerende information

Årsrapporten for en finansiel virksomhed indeholdt fejl vedrørende bruttoerstatningshensættelse, nedskrivning af debitorer, værdiansættelse af og reassurancekontrakter samt manglende oplysninger om reassurancekontrakter. Endvidere var ledelseserklæringen i årsrapporten mangelfuld.

Finanstilsynet har i en regnskabskontrolsag vedrørende en finansiel virksomhed påbudt virksomheden at udarbejde og offentliggøre supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2016 og halvårsrapporten for 1. halvår 2017 samt at indføre en god regnskabsmæssig praksis. Årsrapporten og halvårsrapporten indeholdt fejl vedrørende bruttoerstatningshensættelse, nedskrivning af debitorer, værdiansættelse af reassurancekontrakter samt manglende oplysninger om reassurancekontrakter. Endvidere var ledelseserklæringen i årsrapporten mangelfuld.  

Påbud om at offentliggøre supplerende/korrigerende information

Virksomheden blev påbudt at udarbejde og offentliggøre supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2016, idet årsrapporten ifølge Finanstilsynets vurdering indeholder følgende fejl:

  1. Bruttoerstatningshensættelse skulle forøges med mindst 407 mio. kr. Finanstilsynet kunne ikke tilslutte sig selskabets beregning af bruttoerstatningshensættelserne på en række brancher. De afledte effekter af den øgede bruttoerstatningshensættelse i form af eksempelvis genforsikringens andel og mulige regresser skal også indregnes i den supplerende/korrigerende information. Selskabet fik desuden påbud om at foretage en opgørelse af selskabets kapitalgrundlag, solvenskapitalkrav og minimumskapitalkrav efter de forøgede hensættelser. 
  2. Et tilgodehavende på ca. 77 mio. kr. skulle nedskrives til nul kr. Der var objektiv indikation for værdiforringelse på tilgodehavendet, idet debitor var blevet erklæret konkurs. Selskabet har ikke foretaget en nedskrivningstest af tilgodehavendet og har heller ikke forelagt dokumentation eller sandsynliggørelse for, at selskabet kan få tilgodehavendet indfriet gennem aftaler om bl.a. genforsikring. Modtagne betalinger inden det tidspunkt, hvor årsregnskabet udarbejdes kan indgå i opgørelsen af nedskrivningsbehovet. 
  3. Ledelseserklæringen i årsrapporten for 2016 mangler en erklæring om, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse om de risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. 
  4. Selskabet er i høj grad afhængig af enkelte genforsikringsselskaber, hvilket indebærer en væsentlig forøget risiko. Selskabet blev påbudt at foretage en fornyet vurdering af de indregnede værdier forbundet med de væsentligste reassurancekontrakter pr. 31. december 2016 og pr. 30. juni 2017. Eventuelle ændrede værdiansættelser, skal indarbejdes i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2016 og halvårsrapporten for 1. halvår 2017. Endvidere skal selskabet oplyse om de forudsætninger og risici, der ligger til grund for værdiansættelsen, samt politikker og mål for styringen af risici. 

Finanstilsynet har ikke foretaget en egentlig regnskabskontrol af halvårsrapporten for 1. halvår 2017, men da en del af fejlene jf. punkt 1, 2 og 4 ovenfor går igen i halvårsrapporten, påbød Finanstilsynet selskabet at offentliggøre supplerende/korrigerende information til halvårsrapporten. 

Påbud om indførelse af god regnskabsmæssig praksis

Da selskabet ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere nedskrivningsbehovet på et væsentligt tilgodehavende, og da selskabet har forholdsvis mange kendte ikke-korrigerede fejl i regnskabsårene 2014-2016 af en størrelsesorden, som er usædvanlig for en finansiel virksomhed under tilsyn, gav Finanstilsynet selskabet et påbud om at indføre god regnskabsmæssig praksis. 

Mangelfuld ledelseserklæring i årsrapporten for 2015

Manglen, jf. punkt 3 ovenfor, blev også konstateret for 2015 årsrapporten, hvilket selskabet fik en påtale for.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Finanstilsynet har offentliggjort en tilsvarende afgørelse for selskabets moderselskab. Denne afgørelse kan læses her.

Finanstilsynet gav selskabet et påbud om at indføre god regnskabsmæssig praksis.

Fandt du dette nyttigt?