Insight

Regnskabskontrollen: Manglende oplysninger om dagsværdimåling og CSR

Afgørelse fra regnskabskontrollen

I en regnskabskontrolsag fik en virksomhed påtale for ikke at oplyse om de væsentlige ikke-observerbare input, som er anvendt til at opgøre investeringsejendommenes dagsværdier og for ikke at have anført begrundelser for ikke at have politikker for samfundsansvar for hvert enkelt politikområde.

I en regnskabskontrolsag fik en virksomhed påtale for ikke at oplyse om de væsentlige ikke-observerbare input, som virksomheden har benyttet til at opgøre investeringsejendommenes dagsværdier, i noterne. Endvidere fik virksomheden påtale for ikke at have anført begrundelser for ikke at have politikker for samfundsansvar for hvert enkelt politikområde og for at skabe uklarhed om, hvorvidt virksomheden har politikker for samfundsansvar.

Oplysninger om dagsværdimåling

I henhold til IFRS 13, afsnit 93, litra d og litra h (i) skal der oplyses om væsentlige ikke-observerbare input, som benyttes til at opgøre dagsværdier.

Virksomheden har i en note til koncernregnskabet for 2018 henvist til ledelsesberetningen vedrørende forudsætninger for dagsværdiopgørelsen af investeringsejendomme. I ledelsesberetningen er oplyst om afkastkrav (”Exit yield”) pr. ejendom, og hvordan dagsværdien for den enkelte ejendom ville ændre sig ved en ændring i ”Exit yield”.

Efter Erhvervsstyrelsens opfattelse skal oplysninger om forudsætninger for opgørelse af dagsværdien af investeringsejendomme gives i koncernregnskabet, hvorfor en notehenvisning til ledelsesberetningen ikke er tilstrækkelig. Endvidere er det styrelsens vurdering, at opgørelsen af investeringsejendommes dagsværdi tillige vil være afhængig af skønnet over den forventede indtjening fra ejendommene.

 

Da virksomheden inden styrelsens afgørelse har offentliggjort en delårsrapport, hvori der er oplyst om yderligere forudsætninger for opgørelsen af dagsværdierne, fik virksomheden alene en påtale. I den offentliggjorte delårsrapport var oplysningerne medtaget i en note, og der var ud over afkastkrav oplyst om budgetterede indtægter, driftsomkostninger, vedligeholdelsesomkostninger, cash flow og CAPEX pr. ejendom.

Oplysninger om samfundsansvar

Virksomheden har ikke anført begrundelser for ikke at have politikker for samfundsansvar for hvert enkelt af områderne miljø og klimapåvirkninger, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse, jf. årsregnskabslovens § 99 a, stk. 3. Af ledelsesberetningen fremgår, at virksomheden har besluttet ikke at vedtage politikker for samfundsansvar grundet virksomhedens størrelse.

Da det samtidig af ledelsesberetningen og af virksomhedens redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse fremgår, at virksomheden har offentliggjort en CSR-politik, har virksomheden efter styrelsens vurdering ikke skabt tilstrækkelig klarhed over, om virksomheden har valgt at have politikker for samfundsansvar, hvilket er en overtrædelse af ÅRL § 13, stk. 1, nr. 1, som stiller krav om klare oplysninger i årsrapporten.

Da virksomheden inden styrelsens afgørelse har oplyst, at den har vedtaget politikker for samfundsansvar og også har offentliggjort politikkerne på sin hjemmeside, valgt styrelsen at påtale overtrædelsen.

Påbud om at oplyse om storaktionærer

Virksomheden fik også et fremadrettet påbud om at oplyse bopæl for personer og hjemsted for virksomheder, som ejer mindst 5 % af stemmerettighederne eller aktiekapitalen, jf. ÅRL § 104, idet disse oplysninger ikke fremgår af årsrapporten for 2018.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('