Insight

Regnskabskontrollen: Manglende oplysninger

Virksomheden blev påbudt at udsende supplerende information

Finanstilsynet anså samlet set en række manglende oplysninger som væsentlige og påbød derfor virksomheden at offentliggøre supplerende information. Endvidere skal virksomhedens ledelse sikre sig, at ledelsesberetningen fremover indeholder oplysninger om ledelsens forventninger til årets resultat.

En årsrapport for 2016 for en finansiel virksomhed manglede en række oplysninger, som Finanstilsynet samlet set anså som væsentlige. Finanstilsynet påbød derfor virksomheden at offentliggøre supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2016. Endvidere skal virksomhedens ledelse sikre sig, at ledelsesberetningen fremover indeholder oplysninger om ledelsens forventninger til årets resultat.

Påbud om at offentliggøre supplerende/korrigerende information

Efter Finanstilsynets vurdering indeholder årsrapporten for 2016 for en finansiel virksomhed nedenstående fejl. Virksomheden blev påbudt at offentliggøre supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2016 vedrørende punkterne 1-8 og at indarbejde oplysningerne jf. punkt 9 i ledelsesberetningen fremover.

 

Forhold

Kommentar

1.     Manglende oplysninger og fejl i løbetidsanalyser.

 

Løbetidsanalysen af ikke-afledte finansielle forpligtelser kan ikke vise, at anfordringslån har en løbetid på over ét år (IFRS 7, afsnit 39 (a)). Garantier skal fordeles på tidsintervaller (IFRS 7, afsnit 39 (a)). Løbetidsanalysen af finansielle aktiver, der besiddes til styring af likviditetsrisiko kan ikke omfatte ikke-finansielle aktiver (IFRS 7, afsnit 39 (c)).

2.     Manglende oplysninger om kreditkvalitet af udlån som hverken er forfaldne eller nedskrevne.

Der skal gives oplysninger om kreditkvaliteten af den del af udlånene, som hverken er forfaldne eller nedskrevne (IFRS 7, afsnit 36 (c)).

3.     Manglende oplysninger om følsomhedsanalyse af markedsrisiko.

Der skal gives oplysninger om følsomhed af markedsrisiko uden for handelsbeholdningen dvs. også for anlægsaktier i årsrapporten, IFRS 7, afsnit 40 (a). Dvs. hvis aktiebeholdningen på xx falder 10% tabes 10% svarende til YY. Der skal gives oplysninger om metoder og forudsætninger for opgørelse af valutakursrisikooplysningerne (IFRS 7, afsnit 40 (b)).

4.     Manglende oplysninger i pengestrømsanalysen.

Alle bestanddele af likvider skal vises, og der skal foretages afstemning af likvidernes bestanddele til de tilsvarende balanceposter (IAS 7, afsnit 45).

5.     Manglende oplysninger i anvendt regnskabspraksis.

Det skal fremgå af anvendt regnskabspraksis, at udlån og indlån ved første indregning måles til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger, der er direkte forbundet med erhvervelsen eller udstedelsen af det finansielle instrument og fradrag for de modtagne gebyrer og provisioner, der indgår som en integreret del af den effektive rente (IAS 1, afsnit 117).

6.     Manglende oplysninger om afgiven sikkerhedsstillelse.

Der skal gives oplysninger om vilkår og betingelser for den sikkerhedsstillelse, banken har givet overfor andre institutter, som den har mellemværender med (IFRS 7, afsnit 14 (b)).

7.     Hoved- og nøgletalsoversigt fremgår ikke af årsregnskabet.

Skal indgå i den del af årsrapporten, der officielt benævnes årsregnskabet (IFRS-bekendtgørelsen § 4, stk. 1).

8.     Manglende oplysninger om transaktioner mellem moder og datterselskabet.

Der skal gives oplysninger om transaktioner og mellemværender mellem moder og dattervirksomheder, også selvom det fremgår implicit af balancen og uanset, at datterselskaberne ikke er væsentlige (Regnskabsbekendtgørelsen § 124, stk. 1).

9.     Manglende beskrivelse af årets resultat i ledelsesberetningen.

Ledelsesberetningen skal indeholde oplysninger om ledelsens forventning til årets resultat for 2017. Oplysninger om forventninger til basis indtjening er ikke nok (Regnskabsbekendtgørelsen § 131, stk. 1, nr. 6).

 

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside

Fandt du dette nyttigt?