Indsigt

Regnskabskontrollen – nedskrivningstest af goodwill

En bank skulle omgøre sin nedskrivningstest

En bank havde udarbejdet en nedskrivningstest af goodwill, der efter Finanstilsynets vurdering var væsentlig fejlbehæftet. Banken fik derfor påbud om at iværksætte tiltag, der sikrer, at banken fremover kan foretage en årlig nedskrivningstest i overensstemmelse med regnskabsreglerne.

En bank havde til brug for årsrapporten 2015 udarbejdet en nedskrivningstest af goodwill, der efter Finanstilsynets vurdering var væsentlig fejlbehæftet. Banken fik derfor påbud om at iværksætte tiltag, der sikrer, at banken fremover kan foretage en årlig nedskrivningstest i overensstemmelse med regnskabsreglerne.

Afgørelse
Finanstilsynet har påbudt en bank at iværksætte tiltag, der sikrer god regnskabsmæssig praksis, så banken fremover kan foretage en årlig nedskrivningstest af goodwill, der er i overensstemmelse med regnskabsreglerne, og hvor der anvendes rimelige og dokumenterbare forudsætninger.

Banken aflægger årsrapport efter Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Da afgørelsen vedrører nedskrivningstest af goodwill, hvor Finanstilsynet har anvendt reglerne i IAS 36 Impairment of Assets som fortolkningsbidrag, kan afgørelsen også være relevant for ikke-finansielle virksomheder.

Baggrund
Banken har i årsrapporten for 2015 indregnet good¬will for 286 mio. kr. i forbindelse med køb af en anden bank. Den indregnede goodwill svarer til 11 % af egenkapitalen, og posten er dermed væsentlig.

Finanstilsynet anmodede om at få tilsendt en nedskrivningstest af goodwill samt en redegørelse for de væsentligste forhold, der lå til grund for testen.

Efter Finanstilsynets vurdering var den af banken fremsendte nedskrivningstest væsentligt fejlbehæftet. Der var som følge heraf risiko for, at en korrekt foretaget nedskrivningstest ville indebære, at der skulle have været nedskrevet på goodwillen.

Efter Finanstilsynets vurdering var nedskrivningstesten fejlbehæftet på følgende punkter:

  • Der var anvendt en tiårig budgetperiode. Da banken ikke har fremlagt dokumentation for at kunne budgettere over en længere periode, kan der højest anvendes en budgetperiode på fem år.
  • Der var budgetteret med nedskrivninger, som var optimistiske set i forhold til det tidligere realiserede niveau.
  • Der var budgetteret med stigende indtægter, mens der samtidigt var budgetteret med en flad omkostningsstruktur i både budget- og terminalperiode.
  • Der var budgetteret med en udlånsvækst, der lå over det historiske niveau. Endvidere var der ikke taget højde for det stigende kapitalbehov, som en udlånsvækst medfører.
  • Der var ikke budgetteret med en vækst i terminalperioden, hvilket betyder, at der forventes et fald i realindtjeningen i terminalperioden som følge af fremtidig inflation.

Efter fremsendelse af flere nedskrivningstest til Finanstilsynet, fremsendte banken en nedskrivningstest, hvor der var anvendt forudsætninger, som Finanstilsynet vurderede rimelige. Denne nedskrivningstest viste fortsat en overdækning i forhold til den bogførte værdi, og at der derfor ikke var behov for nedskrivning. Der var dermed ikke fejl i bankens årsrapport for 2015.

Finanstilsynets vurdering
Da nedskrivningstesten, der lå til grund for vurderingen af goodwillen til brug for årsrapporten 2015, var væsentlig fejlbehæftet, havde bankens ledelse ikke haft mulighed for at vurdere, hvorvidt der forelå et reelt nedskrivningsbehov af goodwill pr. 31. december 2015. Dermed havde ledelsen ikke mulighed for reelt at vurdere, hvorvidt bankens årsrapport for 2015 var retvisende og udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsreglerne.

Finanstilsynet påbød derfor banken at indføre en regnskabsmæssig praksis i henhold til § 15 i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., der sikrer, at banken er i stand til at foretage en nedskrivningstest i overensstemmelse med regnskabsreglerne.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Da nedskrivningstesten var væsentlig fejlbehæftet, havde bankens ledelse ikke haft mulighed for at vurdere, hvorvidt der forelå et reelt nedskrivningsbehov af goodwill.

Fandt du dette nyttigt?