Indsigt

Regnskabskontrollen – omsætning fra salg af større anlæg

Ingen indregning før alle IAS 18 betingelser er opfyldt

En virksomhed fik en påtale for bl.a. at indregne omsætning fra salg af større anlæg, før alle betingelser i IAS 18 Revenue er opfyldt. Fejlen blev korrigeret ved at førtidsimplementere den nye omsætningsstandard IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.

En virksomhed fik en påtale for bl.a. at indregne omsætning fra salg af større anlæg, før alle betingelser i IAS 18 Revenue er opfyldt. Fejlen blev korrigeret ved at førtidsimplementere den nye omsætningsstandard IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. 

Afgørelse

I en afgørelse vedrørende en årsrapport for 2015 påtaler Erhvervsstyrelsen, at: 

1. Virksomheden har indregnet omsætning fra salg af anlæg, før alle betingelser i IAS 18, afsnit 14 er opfyldt.

2. Virksomheden, i forbindelse med overgang til IFRS, ikke har sondret mellem korrektion af fejl i henhold til tidligere regnskabsprincipper og ændring i anvendt regnskabspraksis i henhold til IFRS 1, afsnit 26.

Afgørelsen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse på grund af forholdenes principielle karakter.

Virksomheden fik alene en påtale, da den i sin offentliggjorte delårsrapport for 4. kvartal 2016 har førtidsimplementeret IFRS 15. Fejlen anses herved for korrigeret, og markedet har fået kendskab til indvirkningen på årsrapporten for 2015. Fejlen vedrørende IFRS 1 anses alene for relevant for regnskabsåret 2015. Endvidere har styrelsen lagt vægt på, at offentliggørelse af det reviderede års- og koncernregnskab for 2016 var nært forestående.

Baggrund
Ad 1) Indregning af omsætning

Virksomheden udvikler og sælger større anlæg, som omfatter følgende faser:

1. Identifikation af egnede lokationer.

2. Indhentelse af nødvendige tilladelser.

3. Etablering af finansiering.

4. Indgåelse af kontrakt.

5. Levering af byggestyring under konstruktionsfasen. 

Til hvert projekt stiftes et datterselskab (et SPV), som viderefører projektet. Det er virksomhedens vurdering, at der er sket levering, og at risikoevergangen til køber reelt har fundet sted, når der er indgået en kontrakt uden væsentlige betingelser. Virksomheden indtægtsfører på dette tidspunkt (efter fase 4) 90 % af omsætningen fra salg af projektet. Virksomheden anser opførsel af anlægget for ukompliceret og uden risiko for virksomheden. 

Erhvervsstyrelsen og virksomheden er enige om, at kontrakterne er omfattet af IAS 18 Revenue og ikke IAS 11 Construction Contracts. 

Det er styrelsens vurdering, at de væsentligste betingelser i aftalen med køber skal være opfyldt, før betingelserne i IAS 18 om overførsel af risici kan anse for at være opfyldt, og virksomheden dermed kan indregne omsætning fra salg af anlægget. En væsentlig betingelse er, at anlægget skal være opført og sat i produktion. Det er derfor styrelsens vurdering, at betingelserne i IAS 18, afsnit 14 først er opfyldt på det tidspunkt, hvor anlægget er opført, sat i produktion og overdraget til køber. Først på dette tidspunkt kan virksomheden indregne omsætning fra salg af anlægget.

Ad 2) Overgang til IFRS

Af koncernens afstemning af aktiver, forpligtelser og egenkapital, der viser resultaterne af overgangen fra årsregnskabsloven til IFRS, fremgår det, at der på overgangsdatoen 1. januar 2014 er reklassificeret 11.955 t.EUR fra Other intangible assets (Inventories) under non-current assets til Inventories under current assets. Reklassifikationen udgør pr. overgangsdatoen ca. 8 % af den samlede balancesum og forøger de kortfristede aktiver med knap 40 %.

Det er styrelsens vurdering, at projektomkostningerne, som var præsenteret som immaterielle anlægsaktiver i virksomhedens årsrapport for 2014, ikke var til vedvarende eje eller brug for virksomheden, jf. definitionen af anlægsaktiver i årsregnskabsloven. Derimod var der tale om en varebeholdning, som skulle have været præsenteret som et omsætningsaktiv. Det er således styrelsens vurdering, at reklassifikationen af udviklingsprojekter er en korrektion af fejl i henhold til årsregnskabsloven og ikke en effekt af overgangen til IFRS.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside

Det er derfor styrelsens vurdering, at betingelserne i IAS 18 først er opfyldt på det tidspunkt, hvor anlægget er opført, sat i produktion og overdraget til køber.

Fandt du dette nyttigt?