Indsigt

Regnskabskontrollen

- en ny afgørelse vedrørende goodwill

En ny afgørelse fra regnskabskontrollen viser, sammen med en række afgørelser fra december 2015, at oplysninger om goodwill er et tema, som er vigtigt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015.

En ny afgørelse vedrørende goodwill fra regnskabskontrollen
Finanstilsynet har den 15. januar 2016 offentliggjort en afgørelse fra regnskabskontrollen, som omhandler manglende oplysninger om goodwill. Goodwill var også temaet i en række afgørelser offentliggjort i december 2015 (læs mere her), ligesom det er et af de temaer, Finanstilsynet i sit "julebrev" omtaler som vigtigt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015.

Hovedbudskaberne i afgørelsen er opsummeret nedenfor:


Påbud om at give oplysninger om goodwill i 2015 årsrapporten 
Selskabet har i koncernregnskabet for 2014 indregnet goodwill, som svarer til 4,9 % af egenkapitalen og ca. 1 % af koncernens samlede aktiver. Finanstilsynet anså på baggrund heraf goodwill som en væsentlig regnskabspost.

Efter Finanstilsynets vurdering er det en fejl, at årsrapporten for 2014 ikke indeholder en række oplysninger om goodwill jf. IAS 36, Nedskrivning af anlægsaktiver, afsnit 134. Da selskabets offentliggørelse af årsrapporten for 2015 var nært forestående, påbød Finanstilsynet selskabet, at give følgende oplysninger i årsrapporten for 2015:

  • Den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er allokeret til selskabets enkelte pengestrømsfrembringende enheder. 
  • Oplysninger om alle primære forudsætninger, dvs. de forudsætninger, som genindvindingsværdien for de enkelte pengestrømsfrembringende enheder er mest følsomme overfor. Som primære forudsætninger har selskabet oplyst om vækst og afkastkrav. Baseret på selskabets fremsendte analyser, er det Finanstilsynet vurdering, at combined ratio (også betegnet erstatnings- og omkostningsprocent) også er en primær forudsætning, som der skal oplyses om. 
  • En beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær forudsætning, herunder om disse er i overensstemmelse med eksterne kilder eller historisk erfaring. Hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor disse afviger fra eksterne kilder eller historiske erfaringer.
  • Det er Finanstilsynets vurdering, at en rimelig sandsynlig ændring i en af de primære forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund ved opgørelse af én af de pengestrømsfrembringende enheders genindvindingsværdi, vil forårsage, at den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien. Selskabet skal derfor give følgende oplysninger for denne pengestrømsfrembringende enhed: 
  1. Den værdi, der er tildelt de primære forudsætninger ved beregning af kapitalværdien
  2. Det beløb, hvormed den værdi, der er tildelt de primære forudsætninger, skal ændres efter indarbejdelse af eventuelle følgevirkninger af ændringen på de andre variabler, som anvendes til måling af genindvindingsværdi, for at genindvindingsværdi kommer til at svare til den regnskabsmæssige værdi

Ovenstående oplysninger skal også gives for sammenligningstallene for 2014. Endvidere skal oplyses, at årsrapporten for 2014 indeholdt fejl, og at fejlen er rettet efter påbud fra Finanstilsynet.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside

Finanstilsynet anså goodwill, som svarer til 4,9 % af egenkapitalen og ca. 1 % af koncernens samlede aktiver, for en væsentlig regnskabspost.

Fandt du dette nyttigt?