Indsigt

Har du et selskab, er det nu, du skal tænke på din årsrapport

Langt størstedelen af danske anparts- eller aktieselskaber har kalenderårsregnskab, dvs. at regnskabsperioden løber fra 1. januar til 31. december. Da der samtidig er deadline for indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen 5 måneder efter balancedagen, skal mange altså indsende den 31. maj, altså om ca. 3 uger. Erfaringsvist bliver ca. 2/3 af årsrapporterne indsendt i maj og juni, altså lige før og lige efter deadline. Der er ingen grund til at tro, at det skulle være anderledes i år.

Hvem skal indsende årsrapport?
Alle danske selskaber skal udarbejde en årsrapport og indsende den til Erhvervsstyrelsen. Det gælder, uanset om selskabet har fravalgt revision, har valgt en udvidet gennemgang eller får foretaget en egentlig revision.

Årsrapporten indeholder årsregnskabet, beskrivelse af virksomhedens aktiviteter, ledelsesberetning, ledelsespåtegning og revisionspåtegning/-erklæring.

Alle selskaber og virksomheder, der aflægger årsrapporten efter klasse B, C og D, skal indberette årsrapporten digitalt. Det kan gøres via de fleste revisionsvirksomheder eller kan foretages via Erhvervsstyrelsens hjemmeside.


Der er enkelte undtagelser, som kun er gældende for meget få virksomheder, hvor årsrapporten skal indsendes på papir: 

  • Virksomheder under likvidation skal indsende det afsluttende likvidationsregnskab.
  • Filialer af udenlandske selskaber skal indsende den udenlandske årsrapport.
  • Modervirksomheder, der bruger årsregnskabslovens paragraf 112.
  • Virksomheder, der indsender en undtagelseserklæring.


Frister for indsendelse af årsrapport?
Årsrapporten skal som sagt indsendes, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber har 4 måneder.

Der gives ikke udsættelse med indsendelsen bortset fra helt særlige tilfælde. Rod i bilagsmaterialet, sygdom hos bogholderen eller travlhed hos revisoren er desværre ikke gyldige grunde til at få udsættelse.

Det er modtagelsestidspunktet hos Erhvervsstyrelsen, der er afgørende for, om indsendelsesfristen anses for overholdt. Der sendes automatisk en kvittering for modtagelsen pr. email straks ved indsendelsen.


For sen indsendelse af årsrapport?
Hvis fristen for indsendelse af årsrapporten er overskredet, kan virksomhedens ledelse blive pålagt en afgift, eller virksomheden kan i sidste ende blive tvangsopløst.

I første omgang udsender Erhvervsstyrelsen et brev med påkrav om indsendelse af årsrapporten m.v. Det er ikke præcist fastlagt, hvornår påkravsbrevet udsendes, men sædvanligvis går der 1-2 uger fra indsendelsesfristen. Påkravsbreve til virksomheden sendes til virksomhedens digitale postkasse, så også her er det vigtigt at kontrollere den digitale postkasse. Det er virksomhedens øverste ledelse, der er ansvarlig for indsendelsen af årsrapport. I brevet angives en frist på 8 hverdage, og hvis årsrapporten indsendes inden udløbet af fristen, foretager Erhvervsstyrelsen sig ikke yderligere. Modtager Erhvervsstyrelsen årsrapporten eller undtagelseserklæringen efter udløbet af fristen, pålægges der afgift pr. ledelsesmedlem:

- 500 kr. for 1. påbegyndte måned.
- 2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned.
- 3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned.

Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem og beregnes fra udløbet af indsendelsesfristen, dvs. fra 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Lad mig give et eksempel:
- Fristen for modtagelse i Erhvervsstyrelsen udløber den 31/5 2014.
- Afgiften beregnes fra den 1/6 2014.
- Årsrapporten modtages i Erhvervsstyrelsen den 29/6 2014.
- Afgiften udgør da 500 kr.
- Modtages årsrapporten i stedet den 1/7 2014, udgør afgiften i alt 2.000 kr. pr. ledelsesmedlem.

Afgiftsbreve sendes til privatpersonens digitale postkasse, efter at den forsinkede årsrapport eller undtagelseserklæring er blevet modtaget og offentliggjort hos styrelsen.

Et ledelsesmedlem kan under ganske særlige omstændigheder fritages for betaling af afgiften, hvilket i praksis sker sjældent.


Tvangsopløsning
I påkravsbrevet angives desuden en frist på 4 uger. Hvis selskabets årsrapport ikke er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden de 4 uger, kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden. Dette gøres hvert år for hundredevis af selskaber.


Genoptagelse
Virksomheder, der er oversendt til skifteretten med henblik på tvangsopløsning, kan anmode om genoptagelse.

Anmeldelse om genoptagelse af en virksomhed under tvangsopløsning skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter datoen for oversendelsen af virksomheden til skifteretten. Virksomheder, der har været under tvangsopløsning inden for de sidste 5 år, kan ikke genoptages, og bliver derfor opløst. Man kan sige at et selskab kan komme for sent en gang – anden gang så kan det være fatalt.


Det gode råd
Hvis du er virksomhedsejer, direktør, bestyrelsesmedlem eller bogholder og er ansvarlig for regnskabsaflæggelsen, og årsrapporten endnu ikke er færdiggjort, så er tiden kommet til at handle. Den 31. maj nærmer sig med hastige skridt.

Fandt du dette nyttigt?