Indsigt

Afgørelse om krav

Specifikation af omsætning og kontraktrettigheder

Det Finansielle Råd har offentliggjort en afgørelse af 18. juni 2013, der omhandler krav om specifikation af omsætning, beskrivelse af kontraktrettigheder vedrørende fodboldspillere, oplysninger om virksomhedsledelse og oplysninger om værdi af pantsatte aktiver.

I afgørelsen, som har været forelagt Det Finansielle Råd, påbyder Erhvervsstyrelsen (ERST) virksomheden at:

1. specificere omsætningen i kategorier, der er væsentlige

2. beskrive alle individuelt væsentlige kontraktrettigheder og oplyse den regnskabsmæssige værdi og den resterende afskrivningsperiode for de pågældende kontraktrettigheder

3. fuldt ud at følge kravene til redegørelse for virksomhedsledelse

4. anføre den korrekte regnskabsmæssige værdi for pantsatte grunde og bygninger.


ERST påbød virksomheden at udarbejde og offentliggøre supplerende information i overensstemmelse med påbud 1 og 2 og at følge påbud 3 og 4 ved fremtidige regnskabsaflæggelser.
 

Ad 1 Specifikation af omsætning
Efter IAS 18, afsnit 35b skal hver kategori af omsætning, herunder salg af varer, salg af tjenesteydelser, renter, royalties og udbytte specificeres, hvis den er væsentlig.I note 1 i årsrapporten er omsætningen specificeret i 1) Entre- og turneringsindtægter, 2) Sponsor- og reklameindtægter, 3) Konsulentydelser og 4) Andre indtægter.  
 

Virksomhedens vurdering
Efter virksomhedens opfattelse er specifikationen tilstrækkelig. Salg af varer udgør 6 % af den samlede omsætning og indgår i posten 4) Andre driftsindtægter. Endvidere fremgår det tydeligt af noten, at de andre poster vedrører levering af tjenesteydelser.
 

ERSTs vurdering
Det er ERSTs vurdering, at levering af tjenesteydelser er en væsentlig del af omsætningen, idet den udgør 94 % af omsætningen. Der skal derfor specifikt oplyses om denne del af omsætningen, og denne oplysning fremgår efter ERSTs vurdering ikke klart af noterne til årsrapporten.
 

Ad 2 Specifikation af kontraktrettigheder
Efter IAS 38, afsnit 122, litra b, skal ethvert individuelt immaterielt aktiv, som er væsentligt, beskrives, og der skal oplyses om den regnskabsmæssige værdi og den resterende afskrivningsperiode.
 

Virksomhedens begrundelse
Virksomheden har i tidligere år specificeret individuelle kontraktrettigheder, men har på baggrund af en analyse af årsrapporter for andre fodboldklubber besluttet at reducere detaljeringsgraden i årsrapporten for 2011/12.
 

ERSTs vurdering
Væsentlighed skal vurderes ud fra den samlede virksomhed og ikke ud fra en bestemt aktivitet for virksomheden. Hvis de analyserede virksomheder har andre aktiviteter, kan det betyde, at de individuelle kontraktrettigheder ikke er væsentlige i forhold til den regnskabsaflæggende virksomheds samlede årsregnskab. Endvidere kan oplysningen ikke udelades med henvisning til en eventuel skadevirkning for virksomheden, idet bestemmelsen skal sikre regnskabslæsers og ikke virksomhedens interesser.

Det er ERSTs vurdering, at minimum 2 navngivne kontraktrettigheder hver især er væsentlige for virksomhedens koncernregnskab for 2011/12, og at de skal beskrives, herunder med angivelse af værdi, resterende afskrivningsperiode og med identifikation af de pågældende spillere.
 

Ad 3 Redegørelse for god selskabsledelse
GCG Markets, som virksomheden er noteret på, har ikke pålagt de noterede virksomheder at følge de danske anbefalinger for god selskabsledelse. Virksomheden har frivilligt valgt at følge en tidligere udgave af anbefalinger for god selskabsledelse, hvilket ikke kritiseres, idet der er tale om et frivilligt tilvalg. Virksomheden har imidlertid oplyst, at den fraviger anbefalingerne på visse punkter, uden at dette er begrundet, som krævet i ÅRL § 107b.
 

Ad 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Det oplyste beløb for pantsatte grunde og bygninger er højere end den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2012. Virksomheden har oplyst, at dette er en fejl.

Fandt du dette nyttigt?