Indsigt

Udkast til ændring af IAS 8

Beslutninger fra IASB's fortolkningskomite

IASB har udsendt et udkast til ændring af IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, som har til formål at gøre det nemmere at ændre anvendt regnskabspraksis, når ændringen er begrundet i en agenda decision offentliggjort af IASB’s fortolknings-komite (IFRS IC).

IASB har udsendt et udkast til ændring af IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, som har til formål at gøre det nemmere at ændre anvendt regnskabspraksis, når ændringen er begrundet i en agenda decision offentliggjort af IASB’s fortolkningskomite (IFRS IC).


Agenda decision

En agenda decision kan bestå i en beslutning offentliggjort af IFRS IC, hvori IFRS IC begrunder, hvorfor en given problemstilling om forståelsen af IFRS baseret på en konkret forespørgsel ikke føjes til fortolkningskomitéens dagsorden.

En agenda decision kan indeholde begrundelser eller vejledning, som kan medføre en frivillig ændring i anvendt regnskabspraksis, ændring i regnskabsmæssig skøn eller ændring af fejl i tidligere regnskabsår. En eventuel ændring i anvendt regnskabspraksis vil være en frivillig ændring, da der ikke er tale om en ændring, som er krævet af nye eller ændrede standarder udsendt af IASB.


Frivillig ændring i anvendt regnskabspraksis

Frivillige ændringer i anvendt regnskabspraksis skal som udgangspunkt ændres med tilbagevirkende kraft, dvs. at regnskabet for det år, hvor ændringen finder sted, udarbejdes efter den nye praksis. Den akkumulerede virkning af ændringen indregnes direkte på egenkapitalen primo i det tidligst præsenterede sammenligningsår, og sammenligningstallene tilpasses for alle de år, der er medtaget i totalindkomstopgørelsen og balancen.
IAS 8 indeholder en undtagelse til ændring med tilbagevirkende kraft, hvis det ikke er praktisk mulig at opgøre den akkumulerede virkning. I sådanne tilfælde skal sammenligningstallene ændres fremadrettet fra det tidligste mulige tidspunkt.


Forslået ændring

Når IASB udsender nye eller ændrede standarder, indeholder ikrafttrædelsesbestemmelserne ofte undtagelser eller lempelser til kravet om ændring af anvendt regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft. For at gøre det tilsvarende lettere, at ændre regnskabspraksis, som er begrundet i en agenda decision, foreslår IASB, at gøre det nemmere at ovennævnte undtagelse, når ændringen i anvendt regnskabspraksis er begrundet i en agenda decision.
Hvis en virksomhed kan dokumentere at omkostningerne, ved at opgøre effekten af praksisændringen for indeværende år eller den akkumulerede virkning, overstiger nytteværdien for regnskabsbrugerne ved ændring med tilbagevirkende kraft, kan virksomheden undlade at implementere ændringerne med tilbagevirkende kraft.


I udkastet er medtaget vejledning til brug for virksomhedernes analyse af, om omkostningerne ved ændring med tilbagevirkende kraft overstiger nytteværdien for regnskabsbrugerne.


IASB har anmodet kommentarer senest den 27. juli 2018.


Læs udkastet på IASB' hjemmeside


Læs mere i IFRS in Focus, marts 2018

En agenda decision kan indeholde begrundelser eller vejledning, som kan medføre en frivillig ændring i anvendt regnskabspraksis.

Fandt du dette nyttigt?