Insight

Vejledning til børsnoterede om halvårsrapporter

Erhvervsstyrelsen har udsendt en kort vejledning, der henleder virksomhedernes opmærksomhed på visse forhold vedrørende halvårsrapporter, som styrelsen har konstateret i forbindelse med regnskabskontrollen.

Ledelsesberetningen skal omtale hele halvårsperioden.

Delårsrapporten er en år-til-dato rapportering, og derfor skal ledelsesberetningen i en halvårsrapport dække hele perioden fx 1/1-30/6, også selvom virksomheden evt. allerede har udsendt en rapport for 1. kvartal. Begivenheder i 1. kvartal skal også omtales i halvårsrapporten, når de er væsentlige for forståelsen af udviklingen i halvåret. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til tidligere udsendte rapporter eller meddelelser.

Værdiregulering af aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi samt udførelse af værdiforringelsestests i forbindelse med halvårsrapporten. 

Erhvervsstyrelsen har konstateret tilfælde, hvor virksomheder i flere år ikke har dagsværdireguleringer i delårsrapporterne, men alene i årsrapporterne. Styrelsen finder det højst usandsynligt, at dagsværdien på fx investeringsejendomme alene ændrer sig i årets sidste halvår. Styrelsens vurdering er, at ledelsen ved hver aflæggelse af regnskab, inkl. for en delårsperiode, skal foretage en vurdering af, om dagsværdien af de aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, er ændret i forhold til sidste aflagte regnskab, og i så fald indregne ændringerne i delårsregnskabet. 

Erhvervsstyrelsen ønsker ligeledes at gøre opmærksom på, at der skal foretages værdiforringelsestests af aktiver, hvis der er indikationer på nedskrivningsbehov på tidspunktet for afslutningen af delårsperioden. Ledelsen skal ved hver regnskabsaflæggelse - også for en delårsperiode - foretage vurdering af, om der eksisterer indikationer på et nedskrivningsbehov på aktiver, der ikke måles til dagsværdi. 

Tidligst mulige anvendelsestidspunkt for ændringerne til IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger. 

Ændringen til IFRS 3 vedrører definitionen af en virksomhed, og træder i kraft for virksomhedsovertagelser, som finder sted i regnskabsår, der starter den 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er mulig, men ændringen er endnu ikke godkendt af EU. Det ventes at ske i løbet af 2019. 

Erhvervsstyrelsen har fået spørgsmål om, hvorvidt ændringen kan anvendes ved udarbejdelse af delårsrapporter i 2019. Argumentet er, at ændringen forventes god-kendt af EU i 2019 og vil blive anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2019. Hvis ændringen anvendes ved udarbejdelse af delårsrapporter i 2019, vil der være sammenhæng mellem anvendt regnskabspraksis i delårsrapporterne for 2019 og årsrapporten for 2019.

Styrelsens opfattelse er, at en ny standard, som ændrer i en eksisterende standard - hvilket er tilfældet her - først kan anvendes, når ændringen er vedtaget af EU. Det betyder, at hvis ændringen er godkendt af EU, inden regnskabet aflægges, kan den anvendes, når dette ellers er i overensstemmelse med de konkrete bestemmelser om ikrafttræden. Det har ingen betydning for vurderingen, om virksomheden anser det som højst sandsynligt, at en ændring vil blive godkendt. Det afgørende er den faktiske godkendelse. 

En ny eller ændret standard kan dog anvendes før godkendelse i EU, hvis den alene præciserer eksisterende krav eller indeholder nye krav, som ikke er i strid med gældende krav.

Eksempel

En virksomhed aflægger delårsrapport pr. 30. juni 2019. Delårsrapporten forventes godkendt af virksomhedens bestyrelse den 25. august 2019. Hvis ændringen til IFRS 3 skal anvendes i dette tilfælde, skal den være endelig godkendt af EU senest den 25. august 2019.

Se Erhvervsstyrelsens vejledning her.

Delårsrapporten er år-til-dato rapportering. Ledelsesberetningen i en halvårsrapport skal dække hele perioden, uanset en evt. tidligere delårsrapport for 1. kvartal.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('