Sidste års regnskaber viser, at branchen var ramt af faldende indtægter, allerede inden COVID-19 tog verden på sengen.

Dansk detailhandel var allerede ramt af faldende indtægter, inden COVID-19 ramte verdenshandlen. Fra 2018 til 2019 var det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat faldet fra godt 49.000 kr. til knap 33.000 kr., viser Deloitte seneste Modeanalyse.

Og med en lav overskudsgrad på bare 0,9 procent i branchen samt et faldende afkast af investeret kapital, har dansk detailhandel ikke haft de bedste forudsætninger forud for en global krise. Det mener Morten Gade Steinmetz, der er brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte.

”Detailhandlen har det stadigvæk hårdt og oplever pres fra de store online aktører. Men efter COVID-19 får vi forventeligt et endnu voldsommere fald og øget pres, og vi må forvente at se flere dreje nøglen om,” siger han og fortsætter:

”For dem, der klarer sig igennem krisen, bliver det svært at opretholde den økonomiske ballast til at skabe en god kundeoplevelse i butikkerne.”

Morten Gade Steinmetz, Brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte.

Han peger i den forbindelse på, at de store virksomheder med kapitalfonde bag sig virkelig vil kunne mærke sine stordriftsfordele under og efter krisen. De har fortsat likviditet til at betale A-placeringerne på gågader og i storcentrene.

”Nogle af de små butikker klarede sig heldigvis også fortsat godt forud for krisen. Det er dem, der ligger i lokalsamfundene, som formår at skabe den gode kundeoplevelse i butikkerne, og det er også det, der skal hjælpe dem igennem COVID-19,” tilføjer han.

Coronakrisen ramte detailhandlen hård

I en ny analyse fra Tænketanken Kraka, der er udarbejdet i samarbejde med Deloitte, har Krakas økonomer beregnet de forventede effekter af COVID-19 på tværs af brancher.

Analysen viser, at nogle af de underbrancher, som modevirksomheder tilhører, har været hårdt ramt under coronakrisen. For eksempel skønnes virksomhederne samlet set på en måned at have haft fald i omsætningen på:

  • Tekstil- og læderindustrien: ca. 240 mio. kr. svarende til 25 pct.
  • Engroshandel: ca. 6 mia. kr. svarende til 24 pct.
  • Detailhandel: ca. 3,5 mia. kr. svarende til 40 pct.

En stor del af virksomhedernes fald i omsætning under coronakrisen skyldes lavere eksport. Mange af de største danske eksportmarkeder såsom USA, Tyskland og England er hårdt ramt af COVID-19, og samtidig kan der være udfordringer med at levere varer via flytrafikken. Det betyder, at den globale efterspørgsel efter varer er faldet markant.

”Dette betyder, at den allerede hårdt pressede detailbranche bliver endnu hårdere ramt. Som følge heraf oplever mange modevirksomheder, at deres detailkunder har annulleret ordrer. Dertil har flere oplevet, at deres leveringer af spring/summer/high summer-kollektionerne har været forsinket fra Asien som følge af Covid-19-effekten på deres kinesiske leverandører,” siger Morten Gade Steinmetz og fortsætter:

”Mange vil opleve større tab på debitorer og ophobning af varelagre. Det er desværre min forventning, at der vil være virksomheder i modebranchen, som ikke vil overleve denne krise.”

Morten Gade Steinmetz, Brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte.

I analysen har Kraka også undersøgt, hvor hårdt brancherne er ramt målt på antallet af berørte jobs, og her er detailhandlen samt hotel- og restaurationsbranchen samlet set ramt allerhårdest. Det skyldes, at der er rigtig mange beskæftigede i brancherne, som slet ikke har kunnet arbejde på grund af nedlukningen. For detailhandlen er ca. 95.000 jobs blevet påvirket direkte af nedlukningen.

Du kan læse mere om effekterne af COVID-19 for modeindustrien her.

Dansk eksport er generelt hårdt ramt

I Krakas analyse anslås det, at de danske virksomheder samlet set vil kunne genvinde en tredjedel af den tabte omsætning som følge af COVID-19, efter at de danske serviceerhverv igen er åbnet.

Nationalbanken forventer, at dansk eksport samlet reduceres med knap 25 pct. Et fald på 25 pct. i danske virksomheders eksport i en måned skønnes ifølge Krakas beregninger at medføre, at virksomhederne samlet set går glip af 31,7 mia. kr. i omsætning, 173.900 jobs påvirkes, og bruttoværditilvæksten (BVT) falder med 12,7 mia. kr.

Næsten en tredjedel af faldet kommer fra afledte effekter på underleverandører som følge af, at eksportvirksomhedernes produktion falder. Det er nemlig blevet sværere at importere nødvendige komponenter, som dermed reducerer produktionen. Danske virksomheder er derfor meget afhængige af, at der også åbnes op i lande som USA, England og Tyskland.

Om analysen af danske detailhandlere

Analysen baserer sig på regnskaber fra 943 danske detailhandlere. Kun 12-måneders regnskaber indgår i analysen. For at kunne illustrere den danske udvikling i branchen bedst muligt, er koncernregnskaber og udenlandske filialer ikke medtaget. Virksomheder med hovedsæde i Grønland er heller ikke med i analysen.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før (f.eks. for fodtøj og smykker).

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Kontakt

Morten Gade Steinmetz

Partner

+45 23 61 98 04

Share this story

Related topics