For langt de fleste virksomheder med balancedag 31.12.2019 vil effekten af COVID-19 være en ikke-regulerende begivenhed, der ikke skal påvirke indregning og måling af virksomhedens regnskabsposter, men vil kræve yderligere oplysninger i regnskabet.

COVID-19 påvirker stort set alle virksomheder grundet konsekvenserne af den hastige smittespredning. Det kan være direkte, fx ved at virksomhedens aktiviteter ikke kan gennemføres grundet henstillinger eller påbud fra offentlige myndigheder, ved at omsætningen udebliver eller ved at leverandører ikke kan levere aftalte varer inden for aftalte frister. Virksomhederne kan også påvirkes indirekte som følge af den negative udvikling på de finansielle markeder.

Uanset virksomhedens størrelse eller aktivitet og uanset om regnskabet aflægges efter ÅRL eller IFRS, skal ledelsen forholde sig til den mulige påvirkning, som spredningen af COVID-19 har på virksomhedens finansielle stilling.

Som udgangspunkt vil årsrapporter med balancedag 31.12.2019 eller tidligere ikke blive påvirket for så vidt angår indregning og måling, da spredningen af COVID-19 og de afledte effekter i langt de fleste tilfælde vil have karakter af ikke-regulerende begivenheder efter balancedagen. Der vil dog oftest være behov for omtale af effekten af COVID-19 under begivenheder efter balancedagen. I situationer, hvor virksomheden ikke vurderes at kunne fortsætte sine aktiviteter og dermed ikke opfylder going concern-forudsætningen, skal der dog ved indregning og måling tages hensyn til at denne forudsætning ikke er opfyldt.

Årsrapporter med balancedag efter 31.12.2019 kan i højere grad påvirkes i relation til indregning og måling, da spredning af COVID-19 og de afledte konsekvenser, herunder tiltag og påbud fra offentlige myndigheder, kan henføres til perioden op til balancedagen eller som efterfølgende regulerende begivenheder, der giver yderligere oplysninger om forhold eller situationer, der eksisterede på balancedagen. Det vil i så fald være relevant med omtale af usikkerhed ved indregning og måling, ligesom overvejelser om going concern-forudsætningen er opfyldt, jf. ovenfor, også her kan være relevant.

Deloitte har i denne publikation samlet et overblik over væsentligste forhold, som skal overvejes.

I ledelsesberetningen skal virksomheder i regnskabsklasse C og D give oplysning om den forventede udvikling og særlige forudsætninger og usikre faktorer relateret hertil, ligesom der for 2019 fortsat er et krav om, at virksomhederne skal oplyse de særlige risici, som virksomheden kan påvirkes af, og hvordan virksomhederne søger at imødegå disse risici.

For de fleste virksomheder vil det være nødvendigt at beskrive usikkerhed som følge af COVID-19. Omtalen skal være så konkret som muligt i forhold til virksomheden, og det bør fx fremgå, om den omtalte forventede udvikling er før eller efter den forventede effekt af COVID-19.

Kontakt

Jan Peter Larsen

Director

+45 36 10 36 81

Henrik Z. Hansen

Partner

+45 36 10 37 83

Henrik Grønnegaard

Director

+45 23 23 20 25

Share this story