En ny hjælpepakke skal understøtte iværksætter- og vækstvirksomheders kapitalberedskab. Få overblikket over indholdet her.

Mange danske iværksættere og vækstvirksomheder oplever i øjeblikket store finansieringsmæssige udfordringer på baggrund af COVID-19. Private investorer trækker sig fra markedet eller udskyder deres aftale finansieringer, både når det gælder lån og egenkapital.

Det har skabt akut efterspørgsel efter nye finansieringsløsninger, og derfor har regeringen præsenteret en hjælpepakke specifikt til iværksætter- og vækstvirksomheder med det formål at understøtte selskabernes kapitalberedskab.

Få overblikket over indholdet af hjælpepakken herunder.

Skattekreditordningen fremrykkes til juni

Virksomheder, der oplever underskud i forbindelse med forsknings- og udviklingsaktiviteter, kan ansøge om at få tilgodehavende skat fra indkomståret 2019 tilbagebetalt allerede i juni 2020. Udbetalingen skulle ellers ske i november 2020 og er dermed rykket fem måneder frem.

Der kan maksimalt udbetales skattekreditordning på baggrund af 25 mio. kr. i omkostninger til forsknings- og udviklingsaktivitet (hvilket svarer til en skatteværdi på 5,5 mio.kr). Beløbet opgøres på baggrund af virksomhedens realiserede skattemæssige underskud samt virksomhedens udgifter til forskning og udvikling i indkomståret 2019.

Ansøgningen skal vedlægges en revisorerklæring og indsendes senest den 15. maj 2020.

Lovbekendtgørelse 573 af 05/05/2020 indeholder en liste over de arbejdshandlinger som revisor skal udføre i forbindelse med afgivelse af erklæringen, samt hvilke oplysninger revisor skal yde assistance med at opstille.

Midlertidig national crowdfunding-platform

Der er afsat 10 mio. kr. til udvikling og drift af en midlertidig national crowdfunding-platform, hvis formål er at gøre det lettere at rejse donationer og rewardbaserede bidrag via crowdfunding.

Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden

Som en slags akut hjælp til iværksættere og vækstvirksomheder i Danmark arbejder Vækstfonden i disse dage på en konkret plan for nye finansieringsordninger, som kan inddeles i tre hovedområder:

  • Matchfinansieringsordning til de tidlige faser: Til unge iværksættervirksomheder vil Vækstfonden tilbyde at medfinansiere op til 75-100 procent af den indskudte kapital med lån, mens den resterende medfinansiering ydes via medfinansiering fra private investorer i form af egenkapital eller lånefinansiering.
    Denne ordning er primært tiltænkt iværksætteren med begrænset eller ingen omsætning, som ikke hører ind under de eksisterende COVID-19 kompensations- og garantiordninger.
  • Matchfinansieringsordning til venturevirksomheder: Til venturevirksomheder vil Vækstfonden tilbyde et matchlån, hvor Vækstfonden medfinansierer op til 75 procent af den indskudte kapital. Det er en forudsætning, at der ydes medfinansiering fra private investorer i form af egenkapital eller lånefinansiering.
    Denne ordning er primært tiltænkt vækstvirksomheder, der skal foretage store investeringer i forhold til deres omsætning, og som derfor har brug for særlig risikovillig kapital for at sikre den løbende drift og fastholde vækstplanen.
  • Styrket egenkapitalindsats: Vækstfonden tilføres ny kapacitet til investeringer i vækstvirksomheder og fonde. Vækstfonden vil så vidt muligt stadig sikre matching fra private investorer, men vil kunne tilbyde fuld statslig finansiering dér, hvor det findes nødvendigt.

Ordningerne er midlertidige og afgrænses til kalenderåret 2020. De skal desuden statsstøttegodkendes i EU. Ansøgninger forventes at ske direkte til Vækstfonden.

Vækstfonden tilbyder desuden virksomheder, der allerede har lån fra Vækstfonden, at udsætte rentebetalinger og afdrag. Se mere her.

Innobooster

I forbindelse med hjælpepakken er det besluttet at tildele yderligere 350 mio. kr. til Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020. Ordningen er rettet mod innovative projekter i små og mellemstore virksomheder samt iværksættervirksomheder.

Innovationsfondens samlede pulje til Innobooster-ordningen for 2020 bliver dermed mere end fordoblet, da ordningen stiger fra oprindeligt 300 mio. kr. til nu 650 mio. kr.

Der er endnu ikke formuleret specifikke krav til, hvordan Innovationsfonden skal formidle den nye pulje. Innovationsfonden vil fortælle mere om dette via deres hjemmeside og nyhedsbrev, når rammerne er fastlagt.

Bekendtgørelser og vejledninger er endnu ikke udsendt, og der kan derfor komme yderligere justeringer.

En guide til hjælpepakken

Download (Danish version)

A guide for the government's aid package

Download (English version)

Kontakt

Mads Fauerskov

Partner

+45 30 93 53 37

Share this story