COVID-19 har medført hel eller delvis reduktion eller udskydelse af leasingbetalinger i mange leasingforhold. IASB har anerkendt, at håndteringen heraf under gældende regler i IFRS 16 kan være byrdefuldt for leasingtager og har vedtaget ændringer til IFRS 16 til imødegåelse heraf.

IASB har 28. maj 2020 vedtaget ændringer til IFRS 16 Leasing som giver leasingtager visse lempelser i relation til behandlingen af reduktion eller udskydelse af leasingbetalinger foranlediget af COVID-19. I forhold til udkastet til ændringerne, som IASB udsendte 24. april 2020, og som vi omtalte i nyhed af 30. april 2020, har IASB, i de netop udsendte ændringer, indarbejdet enkelte justeringer efter vurdering af indkomne kommentarbreve.

Den væsentligste ændring i forhold til udkastet er en ændring af omfang (scope), således at lempelserne gælder for leasingbetalinger, der ville være forfaldne til og med 30. juni 2021 (var sat til 31. december 2020 i ændringsudkastet). Herudover indeholder de endelige vedtagne ændringer krav om oplysning af beløb indregnet i resultatopgørelsen vedrørende reduktioner i leasingbetalinger, hvor virksomheden har valgt at benytte de nye lempelser.

Baggrund

Det verdensomspændende udbrud af COVID-19 og den deraf følgende midlertidige nedlukning af samfundet i store dele af verden, har store økonomiske konsekvenser for en lang række virksomheder, fx fordi de ikke har mulighed for at skabe omsætning i samme omfang som tidligere, mens nedlukningen står på.

Som følge af COVID-19 har mange leasinggivere (udlejere) givet leasingtagere (lejere) hel eller delvis reduktion eller udskydelse af kontraktlige leasingbetalinger fx for perioder, hvor leasingtager er forhindret i at udnytte det leasede aktiv (typisk lokaler).

Den regnskabsmæssige behandling af ændringer i leasingbetalinger afhænger ifølge IFRS 16 Leasing af, hvorvidt ændringen opfylder definitionen på en ”modifikation”.

En ”modifikation” er en ændring til omfanget af leasingkontrakten eller til leasingbetalingerne, som ikke indgik i den oprindelige leasingkontrakt. Er der tale om en modifikation, skal leasingforpligtelsen genberegnes med en opdateret diskonteringssats, med en tilsvarende regulering af brugsretsaktivet.

Dette medfører, at leasingtager for hver enkelt leasingkontrakt skal vurdere, om reguleringerne til leasingbetalingerne sker i overensstemmelse med leasingkontrakten (fx force majeure bestemmelser i kontrakten) eller lovgivningen, som var gældende på kontraktindgåelsestidspunktet, eller om der er tale om ændringer, som falder ind under bestemmelserne i IFRS 16 vedrørende modifikationer.

IASB har konstateret, at det i mange tilfælde vil være byrdefuldt for leasingtager at foretage disse vurderinger for hver enkelt leasingkontrakt, hvor der ændres i leasingbetalingerne som følge af COVID-19, ligesom den regnskabsmæssige behandling af modifikationer, som IFRS 16 kræver, vil være byrdefuld, når der er modifikationer til et stort antal leasingkontrakter.

IASB har på den baggrund vedtaget en midlertidig lempelse til IFRS 16, som tillader at leasingtager ikke behandler ændringer i leasingbetalinger som følge af COVID-19 som modifikationer.

Den vedtagne ændring

Ændringen betyder, at leasingtager kan vælge ikke at vurdere, om ændringen i leasingbetalinger udgør en modifikation, og i stedet behandle ændringen i overensstemmelse med bestemmelserne i IFRS 16 om ændringer, som ikke er modifikationer. Valget skal træffes samlet for leasingkontrakter med ensartede karakteristika og under sammenlignelige omstændigheder.

Undtagelsen gælder alene for ændringer i leasingbetalinger, der er en direkte konsekvens af COVID-19, og alene hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

  1. Ændringerne i leasingbetalinger resulterer i justerede leasingbetalinger, der stort set er identiske med - eller lavere end - leasingbetalingerne umiddelbart før ændringen,
  2. reduktionen i leasingbetalinger er udelukkende relateret til leasingbetalinger med forfald til og med 30. juni 2021 (ændring i leasingbetalinger, som medfører reduktion i perioder inden den 30. juni 2021 og efterfølgende stigning i leasingbetalinger efter den 30. juni 2021, opfylder også dette krav), og
  3. der er ikke ændringer til øvrige bestemmelser i leasingkontrakten.

Virksomheder, som anvender lempelsen, skal oplyse at lempelsen anvendes for alle reduktioner eller udskydelser i leasingbetalinger, der opfylder kriterierne ovenfor, hvis dette er tilfældet. Er det ikke tilfældet, skal oplyses om arten af de leasingkontrakter, for hvilke lempelsen anvendes (leasingkontrakter med ens karakteristika).

Herudover skal virksomheder, der anvender lempelsen, oplyse beløb indregnet i resultatopgørelsen vedrørende ændringer i leasingbetalinger som følge af COVID-19, for hvilke lempelsen er anvendt.

ehandling af ændring i leasingbetalinger, hvis lempelsen anvendes

Leasingtagere, som anvender lempelsen, vil generelt behandle reduktionen i leasingbetalingerne som en negativ variabel leasingydelse. Ifølge IFRS 16 indregnes variable leasingydelser i resultatopgørelsen i den periode, hvori den begivenhed eller situation, som udløser de variable leasingydelser, indtræffer.

Leasingforpligtelsen reduceres tilsvarende med den del af forpligtelsen, som er eftergivet som følge af reduktionen i leasingbetalingerne.

Hvis reduktionen i leasingbetalingerne i en periode modsvares af tilsvarende stigning i leasingbetalingerne i efterfølgende perioder, er der blot tale om en ændring i betalingstidspunktet, som ikke medfører nogen indregning i resultatopgørelsen og som ikke ændrer ved leasingforpligtelsen. Leasingtager vil i disse tilfælde blot fortsætte med at reducere leasingforpligtelsen i takt med de faktiske betalinger.

I visse tilfælde modsvares reduktionen i leasingbetalinger i 2020 kun delvist af stigning i leasingbetalingerne i efterfølgende perioder. Hvor dette er tilfældet, vil den regnskabsmæssige behandling være en kombination af ovenstående.

I Appendiks 1 er ovenstående behandling illustreret via eksempler.

Behandling hos leasinggiver (udlejer)

Ændringen til IFRS 16 gælder alene for leasingtagere. IASB har vurderet, at der ikke er behov for tilsvarende lempelser vedrørende leasinggivere på trods af de indkomne kommentarer til høringsudkastet om, at IASB burde igangsætte tilsvarende for leasinggivere.

Det betyder, at leasinggiver fortsat skal vurdere, hvorvidt ændringen i leasingbetalinger er en modifikation, og i givet fald behandle ændringen i overensstemmelse med bestemmelserne i IFRS 16, afsnit 79-80 (finansiel leasing) og afsnit 87 (operationel leasing) vedrørende modifikationer.

Finansiel leasing

Ved finansiel leasing medfører det i de fleste tilfælde, at ændringerne skal behandles i overensstemmelse med IFRS 9. Det betyder, at nutidsværdien af de ændrede leasingbetalinger opgøres ved anvendelse af den originale effektive rente, og eventuel modifikationstab indregnes i resultatopgørelsen.

Operationel leasing

Ved operationel leasing medfører det, at ændringerne i leasingbetalingerne skal behandles som en ny leasingkontrakt fra ikrafttrædelsestidspunktet under hensyntagen til eventuelle forudbetalte eller periodiserede leasingbetalinger relateret til den oprindelige leasingkontrakt. I praksis betyder det, at ændringerne fordeles over den resterende leasingperiode lineært eller på en anden systematisk måde.

Ikrafttrædelse

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. juni 2020 eller senere med mulighed for førtidsimplementering, herunder implementering i regnskaber, som godkendes efter 28. maj 2020.

I Europa skal ændringerne gennem den sædvanlige godkendelsesproces, hvilket som følge af ændringernes aktualitet forventes at kunne ske meget hurtigt (fast track procedure). I skrivende stund forlyder det, at ændringen først vil blive offentliggjort i EU’s Official Journal i september 2020. På den baggrund forventer vi, at behovet for en pragmatisk løsning drøftes i EU. Det forekommer således meget uhensigtsmæssigt, hvis virksomheder, der offentliggør deres delårsrapport for Q2/2020 i henhold til virksomhedens udmeldte finanskalender, som kan være før godkendelsen er offentliggjort i EU’s Official Journal, skal være afskåret fra at bruge ændringen, som jo netop har til hensigt at løse et erkendt problem for virksomhederne. Deloitte vil informere, så snart vi måtte blive bekendt med eventuelt nyt i den henseende.

Ændringerne skal implementeres med fuld tilbagevirkende effekt, dog således at der ikke er krav om tilpasning af sammenligningstal. Leasingtager skal i stedet indregne eventuelle effekter, som opstår når ændringerne anvendes første gang, i overført resultat ved begyndelsen af det regnskabsår, hvori ændringerne implementeres.

Læs mere om ændringerne i IFRS in Focus – IFRS finalises amendment to IFRS 16 Leases regarding COVID-19-related rent concessions.

Kontakt

Henrik Z. Hansen

Partner

+45 36 10 37 83

Henrik Gustavsen

Senior Manager

+45 29 43 00 14

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('