Indsigt

A sea of change in new IFRS Standards

Indvirkning på shippingindustrien

Den internationale standardudsteder, IASB, udsendte i maj 2011 tre nye standarder, der påvirker den måde, hvorpå virksomheder regnskabsmæssigt behandler og oplyser om deres ejerskab og engagement i andre virksomheder – IFRS 10 Koncernregnskaber, IFRS 11 Fælles ordninger og IFRS 12 Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder.

Shippingindustrien opererer typisk gennem en bred vifte af strukturer/ordninger, såsom pools, joint ventures eller tekniske og kommercielle administrationsaftaler. De rettigheder og forpligtelser, der opstår ud fra de enkelte strukturer eller ordninger, kan afvige fra hinanden. Eksempelvis kan to virksomheder indtræde i en ordning, hvor den ene investor bidrager med kapital til et joint venture, mens den anden bidrager med fartøjer og med kommerciel og/eller teknisk ledelse i stedet for kapital. En skibsreder kan stille sine fartøjer til rådighed i en pool eller kan bidrage med hele sin flåde. Virksomhederne kan også indgå overskudsdelingsordninger, hvor der optjenes en mindstesats pr. dag, og yderligere overskud fordeles mellem befragteren og skibsrederen. 

Den internationale standardudsteder, IASB, har i maj 2011 udstedt tre nye standarder, der påvirker den måde, som virksomheder regnskabsmæssigt behandler og oplyser om deres ejerskab og engagement i andre virksomheder – IFRS 10 Koncernregnskaber, IFRS 11 Fælles ordninger og IFRS 12 Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder. 

Som led i de nye standarder skal der foretages en revurdering af virksomhedernes eksisterende strukturer og ordninger, hvilket i forhold til den hidtidige indregning kan føre til konsolidering eller de-konsolidering eller fravalg af den indre værdis metode som regnskabsmetode til fordel for pro rata-konsolidering eller omvendt. Ofte vil en virksomhed for eksempel indskyde sine aktiver i en pool og samtidig fungere som administrator af selvsamme pool. Efter de nye konsolideringskrav skal virksomheden overveje, om den anses for at have kontrol over poolen og derfor er underlagt krav om konsolidering heraf. 

Dette vil afhænge af, om pool administratoren fungerer som primær part (principal) eller agent, hvilket kræver, at parterne bl.a. vurderer den beslutningskompetencer, der er tildelt pool administratoren, andres rettigheder samt poolens eksponering over for udsving i afkast. 

De nye standarder træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013, men EU har udskudt den obligatoriske ikrafttrædelse i EU til 1.1.2014. Virksomheder, som også følger IFRS som udstedt af IASB, har implementeret disse standarder i 2013. Dette betyder imidlertid, at virksomhederne ikke har fået den sædvanlige toårige periode til at forberede sig på indvirkningerne af disse standarder, da alle tre gennemføres med tilbagevirkende kraft. Dette betyder eksempelvis for joint ventures, at kapitalandele, der har været ejet helt tilbage fra 1. januar 2011, fremadrettet skal behandles regnskabsmæssigt efter de reviderede standarder. Derfor vil en tidlig vurdering af standardernes indvirkninger gøre det muligt at revidere eksisterende kontrakter, partnerskaber, forvaltningsaftaler og kapitalandele, således at man undgår negative konsekvenser, når standarderne først er trådt i kraft.

 

A sea of change in new IFRS Standards
Fandt du dette nyttigt?