Indsigt

Vandselskaberne anker skattesager til Højesteret

Positive elementer i Landsrettens præmisser berettiger anke

Vandsektoren har besluttet, at Østre Landsrets dom af 16. januar 2018, som godkendte SKATs værdiansættelse af vandselskabernes anlæg, ankes til Højesteret.

Vandsektoren har nu besluttet, at de to prøvesager, som er afgjort ved Østre Landsret, skal ankes til Højesteret. Formålet med anken er at opnå skattemæssige indgangsværdier på aktiverne, som i højere grad er i overensstemmelse med de politiske intentioner, der ligger bag vandsektorloven. 

Selvom dommene i Østre Landsret ikke faldt ud til fordel for vandselskaberne, er der dog positive elementer i præmisserne, der berettiger, at sagerne nu prøves ved Højesteret. Landsretten tiltræder eksempelvis ikke Skatteministeriets synspunkt om, at distributionsnettet reelt er uden økonomisk værdi som følge af hvile-i-sig-selv-princippet. Derudover kritiseres SKATs anvendelse af DCF-metoden, selvom den i sidste ende accepteres. I dette lys er det vandsektorens forhåbning, at Højesteret anerkender en anden værdiansættelse eller alternativt hjemviser sagerne til fornyet behandling.  

Hele sagskomplekset har dog sådan en karakter og størrelse, at det alene derfor er legitimt at lade Højesteret prøve sagerne. Dertil kommer, at sagerne baserer sig på et åbenbart misforhold mellem de politiske intentioner og fortolkningen af de gældende skatteregler.

Prøvesagerne blev anlagt for Landsretten som første instans på grund af deres principielle karakter. Såfremt det var valgt ikke at anke de to prøvesager, ville dommene blive endelige, og Landsskatteretten ville påbegynde sagsbehandlingen af den store sagsmængde. I denne henseende vil dommene i de to prøvesager få afgørende betydning, selvom dommene kun er førsteinstansdomme. Hvis andre herefter skulle få den tanke at påklage en afgørelse fra Landsskatteretten til domstolene, vil det herefter være byretterne, der er førsteinstans med mulighed for anke til Landsretten; i givet fald er det usandsynligt, at byretterne og landsretterne vil komme til et andet resultatet, end Østre Landsret kom til.

Det er imidlertid valgt, at dommene i de to prøvesager ankes. Derfor er det vores klare forventning, at sagsbehandlingen af sagspuklen i Landsskatteretten fortsat vil være sat i bero, indtil sagerne afgøres i Højesteret. Det forventes, at sagsbehandlingstiden i Højesteret vil være ca. to år.

Fandt du dette nyttigt?