Analyse

Varmepriskalkulation

”Fri egenkapital” i varmesektoren

Varmeforsyningsloven giver mulighed for at indregne forrentning af indskudskapitalen i omkostningen for produktion af varme. Dette kan ske efter Energitilsynets tiltræden. Energitilsynets tiltræden skal ske for hvert år. Der skal derfor foretages ansøgning herom for hvert år.

Kravene til opgørelse af den ”fri egenkapital” er blevet klarlagt af energitilsynet. Udgangspunktet er indskudskapitalen pr. 1 marts 1981. For affaldsforbrændingsanlæg er det muligt på baggrund heraf at opdele varmesidens andel, der kan danne grundlag for forrentning af indskudskapitalen.

Der pågår stadig overvejelser om, hvilken rentesats, der skal anvendes ved beregningen.


Indregning af kursgevinst/tab i varmepriskalkulationen
Der har tidligere været uklarhed om indregning af urealiserede kurstab/-gevinster i varmepriskalkulationen.
Energitilsynet har i tilkendegivelse i 2009 fastslået, at der kan indregnes realiserede kurstab, men at der ikke ved prisfastsættelsen kan indregnes realiserede kursgevinster eller kurstab på værdipapirer. Ligeledes kan der ikke indregnes urealiserede kurstab på udlandslån.
 

Varmeforsyningslovens anmeldelsesbekendtgørelse
Det er blevet præciseret, at anmeldelse af priser/tariffer samt grundlaget herfor (budget), omkostningsfordeling og andre betingelser skal anmeldes inden 30 dage efter fastsættelsen eller vedtagelsen i det kompetente organ (dog senest samtidig med at de træder i kraft). Det kompetente organ kan være bestyrelsen/generalforsamling.

Være opmærksom på, at ingen anmeldelse medfører at tarifferne bliver ugyldige.

Endvidere skal der ske eftervisning af tarifferne. Dette skal - for selskaber med kalenderåret som regnskabsår – foretages senest den 15. september i det efterfølgende år. Eftervisning skal forsynes med revisorpåtegning.

 

Fandt du dette nyttigt?