Indsigt

Morten Ørsted om fremtidens aktuarfunktion

En aktuar med bredt ansvar i skadesforsikring

Som chefaktuar i Alm. Brand mener Morten Ørsted, at aktuaren i dag har gode analytiske forudsætninger, som fortsat vil blive efterspurgt. Dét, som gør aktuaren særligt god, er forretningsforståelsen – evnen til at forstå modtagernes anvendelse – og den vil fremadrettet særligt være i fokus.

Aktuarfunktionen i Alm. Brand har mange interessenter og inddrages i mange beslutningsprocesser. Aktuariatet har ansvaret for forsikringsmæssige hensættelser – herunder både præmie- og erstatningshensættelser – den grundlæggende prisfastsættelse (teknisk pris) samt drift og udvikling af den interne kapitalmodel. 

Morten føler, at der er et rigtig godt samarbejde på tværs, hvilket kommer allerbedst frem, når arbejdet udføres i tæt samarbejde med modtagerne og i en fælles dialog. I netop disse situationer bliver forretningsforståelsen styrket, og det er ifølge Morten dér, løsningerne bliver bedst.

Morten foretrækker, at de nye områder inden for vurdering af genforsikrings- og tegningspolitik også udvikles i tæt samarbejde med forretningsenhederne – igen således at forretningsforståelse og kommunikation styrkes gennem coaching og dialog.

Den løbende rapportering, som aktuariatet forestår, er over en årrække blevet mere og mere automatiseret. Samtidig har der blandt andet som følge af Solvens II og ønsket om at have en intern model været fokus på processer. Denne trend vil fortsætte i de kommende år, hvor processtyring, kvalitetssikring, dokumentation og versionsstyring vil være i fokus. Automatiseringsgraden vil også løbende blive styrket på de områder, hvor der fortsat er et stykke vej at gå. Et eksempel herpå er etablering af automatisk rekalibrering på visse tarifområder i henhold til fastlagt årshjul for tariffer. Herudover vil der også lægges større vægt på, at rapporteringen understøttes af fortolkninger og anbefalinger/forslag til modtagernes anvendelse.

Visse områder, hvor aktuariatet traditionelt har anvendt mange ressourcer, fx kvalitetssikring af data, kan med fordel lægges over til specialister på det område.

Ifølge Morten er compliance/regelforståelse en del af forretningsforståelsen. Med den stigende mængde ny lovgivning er det vigtigt at sikre, at reglerne fortolkes rigtigt, og at der er en ensartet forståelse af konsekvenser. Uden den er der risiko for ineffektiv implementering som følge af flere tilbageløb. I Alm. Brand er der konkrete aktiviteter med det formål alene.

I forhold til aktuarfaget som helhed mener Morten, at det risk område, der vokser frem som følge af Solvens II, er et område, hvor aktuarerne naturligt kan spille en væsentlig rolle og i høj grad også gør det i mange forsikringsselskaber.

Formidling i form af fortolkning og anbefalinger er et af de områder, vi arbejder med. Det er en proces, der tager tid.

Fandt du dette nyttigt?