Analyse

Et halvt år til implementeringen af IFRS 9 - hvad gør man i praksis?

Deloitte kan hjælpe med de praktiske aspekter af implementeringen af IFRS 9, herunder sikring af datakvaliteten. 

Implementeringen af IFRS 9 vil betyde en central ændring i pengeinstitutternes nedskrivningsmodel for udlån og dernæst centrale ændringer i pengeinstitutternes systemer, processer og kundedata.

Udfordringerne ved implementeringen af IFRS 9 er ikke længere den overordnede teoretiske tilgang idet pengeinstitutterne har haft stor fokus på dette i længere tid. Udfordringerne omhandler nu mere de praktiske aspekter af implementeringen såsom beregning af nedskrivningerne i praksis og kvaliteten af de data pengeinstitutterne skal benytte til nedskrivningsberegningerne.

I praksis opstår der mange spørgsmål i forbindelse med implementering af IFRS 9, herunder f.eks.:

• Hvilke typer af produkter skal indgå?

• Hvilke sikkerheder skal optages med en værdi og hvordan dokumenteres det?

• Hvad gør vi, hvis vi ikke har data for en population af udlån?

Når ovenstående og flere spørgsmål er fastlagt står pengeinstitutterne overfor en udfordring i forhold til, hvordan de sikrer god datakvalitet for nye lån samt tilpasning af data for eksisterende lån. Dette kræver både gennemgang af data for eksisterende lån og de rigtige processer ved oprettelse af nye lån.

 

Beregning af nedskrivningerne i praksis 

Pengeinstitutterne skal i henhold til IFRS 9 foretage nedskrivningsberegninger for alle udlån. Helt overordnet beregnes det forventede kredittab, som PD (probability of default) X EAD (Exposure at default) X LGD (Loss given default). 

Probability of default (PD) er sandsynligheden for, at kunden vil gå i default, og udlånet derved vil være mislig¬holdt. PD skal bestemmes på baggrund af historiske erfaringer, aktuelle forhold samt fremtidige prognoser. Der bør inddrages informationer, som er specifikke for den enkelte udlån samt generelle økonomiske forhold. 

Exposure at default (EAD) er størrelsen på den eksponeringen pengeinstitutterne har på det enkelte udlån på det tidspunkt, hvor udlånet går i default. Estimeringen af EAD er påvirket af en række variable såsom førtidig indfrielse af udlånet, udnyttelse af deres kassekredit, ekstraordinære afdrag, almindelige afdrag på lånet mv.

Loss given default (LGD) er det tab, som pengeinstituttet forventer at få, såfremt kunden går i default. IFRS 9 angiver, at LGD beregnes som nutidsværdien af forskellen mellem de kontraktlige pengestrømme og de pengestrømme, der forventes at blive modtaget. Pengeinstitutterne skal således opstille betalingsrækker som skal indeholde en række komponenter såsom værdien af sikkerheder, allokering af sikkerheder mellem flere lån hos samme kunde, afdrag, realisationstid m.v.  For at opstille pengestrømmene skal systemerne indeholde de data som danner grundlag for beregning af LGD. Men hvordan sikrer pengeinstitutterne i praksis, at de har tilstrækkelig med data på eksisterende og nye lån? Hvordan sikrer pengeinstitutterne eksempelvis, at de for alle lån har værdien af sikkerhederne i deres systemer? Dette er en af de store udfordringer, som pengeinstitutterne står overfor.

I henhold til datacentralerne skal pengeinstitutterne selv forberede en del i forbindelse med implementeringen af IFRS 9, herunder sikring af kundedata og registreringer. Det er vigtigt, at disse forberedelser begynder snarest, da både registreringer og kundedata har indvirkning på kunderating og nedskrivning. Det er endvidere vores anbefaling, at man i en periode opgør sine nedskrivninger efter både det gamle og nye regelsæt, så der er mulighed for at sammenligne, og lære af, hvordan nedskrivningerne bevæger sig i forskellige situationer.

 

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt: 
Bjørn Philip Rosendal (+45 30935982, brosendal@deloitte.dk) eller
Rasmus Lindblad Jensen
(+45 30934185, rasjensen@deloitte.dk).

 

Hent også vores undersøgelse fra Januar 2017, hvor vi med et år til implementeringen, tog pulsen på 30 danske pengeinstitutter. 

Analyse: Status på IFRS 9 - et år før implementeringen

Fandt du dette nyttigt?

Relaterede emner