Indsigt

Ny, kommende international regnskabsstandard

Store konsekvenser for danske forsikringsselskaber

Ensartede, konsistente og gennemsigtige regler på tværs af EU og i stort omfang også globalt. Det er den positive konsekvens af en ny, kommende internationale regnskabsstandard, der får konsekvenser for danske liv- og skadeselskaber.

”Fremover får investorerne et bedre beslutningsgrundlag, fordi det kort sagt mere tydeligt vil fremgå, om selskaberne har lagt tilstrækkeligt til side til at dække fremtidige udbetalinger til forsikringstagerne. Dermed vil investorer og andre interessenter bedre kunne se, hvordan der skabes indtægter i et forsikringsselskab. Samtidig vil det skabe en større stabilitet og forudsigelighed i værdifastsættelsen og dermed også indtjeningen”, siger partner Martin Faarborg fra Deloitte.

De foreslåede ændringer vil få større indvirkning på den europæiske forsikringsindustri end nogen anden ændring inden for regnskabsaflæggelse har haft.

”Forsikringsselskaberne bør bruge høringsudkastet til at vurdere de mulige konsekvenser for deres virksomhed, og de bør især se på, hvordan deres resultatdannelse, data, systemer og markedskommunikation eventuelt vil skulle tilpasses. Forude venter et længere implementeringsforløb af reglerne, så forsikringsselskaberne vil være nødt til at handle nu for at sikre en gnidningsløs overgang og forberede investorerne på det nye rapporteringsgrundlag”, siger Martin Faarborg.

Hidtil har hvert land haft sin egen regnskabspraksis med hensyn til at beregne de forsikringsmæssige hensættelser. Med de nye regler fra International Accounting Standards Board bliver reglerne ens i EU.  Danske forsikringsselskaber opgør deres forsikringsmæssige hensættelser og tilhørende investeringsaktiver ud fra markedsværdier med værdireguleringer over resultatopgørelsen. Fremover skal hensættelserne opgøres ud fra deres indfrielsesværdi. Det betyder også, at fremtidige ændringer i forhold til markedsrenten på hensættelserne og tilhørende investeringsaktiver skal føres på egenkapitalen via anden totalindkomst og vil således ikke længere indgå i resultatopgørelsen.

Disse krav om indregning af renteændringer over anden totalindkomst er på nuværende tidspunkt ikke mulig at overholde i Danmark som følge af de regnskabsregler, som Finanstilsynet har fastlagt.

”Når Finanstilsynet ændrer de danske regler, vil det være vigtigt for de danske forsikringsselskaber ikke at blive ringere stillet end europæiske børsnoterede selskaber og at det sikres, at de ikke vil være nød til at rapportere et kunstigt mismatch mellem investeringsaktiver og forsikringsmæssige hensættelser”, siger Martin Faarborg.

Ændringerne har været under vejs i over 15 år, men ser nu ud til at blive endeligt vedtaget. Vedtages forslaget i 2014, vil de nye regler træde i kraft fra januar 2018.

Fandt du dette nyttigt?