Løsninger

Moms og lønsumsafgift i pengeinstitutter

Har virksomheden den rigtige strategi og optimale processer for håndtering af moms og lønsumsafgift?

Moms og lønsumsafgift har stor økonomisk betydning for pengeinstitutter, og området er præget af komplicerede regler med hyppige ændringer i lovgivning og praksis både på nationalt og EU-niveau.

Der sker løbende en betydelig udvikling i lovgivning og praksis for de dele af moms og lønsusmafgiftsområdet, der direkte vedrører pengeinstitutter. Da der samtidig er en udvikling i retning af mere outsourcing, samarbejder/joint ventures og fusioner, er det vigtigt løbende at vurdere de mulige konsekvenser, herunder mulighederne for at øve indflydelse via brancheorganisationer, netværk og lignende.

I Deloitte er vi specialiseret i de særlige moms- og afgiftsforhold, der specifikt vedrører pengeinstitutter. Vi bistår pengeinstitutter og deres samarbejdspartnere med konkrete grænsedragninger mellem momspligtige og momsfritagede aktiviteter, ligesom vi bistår med at fastlægge de afgiftsmæssige konsekvenser af nye forretningsaktiviteter eller specielle transaktioner. Vi varetager desuden forhandlinger med SKAT på vegne af virksomheder og interesseorganisationer.

Vores specialiserede rådgivere har som mål at være i løbende kontakt med vores kunder om udviklingen i virksomhedernes aktiviteter. Her hjælper vi blandt andet med at:

  • Fastlægge en strategi for moms og lønsumsafgift, der understøtter forretningens strategi.
  • Vurdere ny lovgivning og praksis – risiko og muligheder
  • Opbygge rutiner og systemer, der understøtter korrekt afregning af moms, told og afgifter
  • Identificere de indirekte skattemæssige konsekvenser af eksempelvis grænseoverskridende strukturer, omstruktureringer, outsourcing og lignende
  • Forhandle med myndighederne i konkrete kontrolsager, udarbejde anmodninger om bindende afgiftssvar og assistere virksomheder i klagesager ved Landsskatteretten
  • Uddanne medarbejdere på alle niveauer på specialtilpassede kurser.

Du er velkommen til at kontakte vores lokale moms- og afgiftsrådgivere for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Thomas Svane Jensen

Thomas Svane Jensen

Partner

Thomas er partner og leder af Deloittes afdeling for indirekte skatter i Denmark. Thomas har over 17 års erfaring med rådgivning af selskaber inden for bl.a. den finansielle sektor, fast ejendom, frit... Mere

Cliff Kristoffersen

Cliff Kristoffersen

Partner

Cliff er partner i vores afdeling for indirekte skatter og har bred erfaring med rådgivning af større danske og internationale virksomheder. Cliff betjener f.eks. virksomheder med delvis fradragsret f... Mere