Løsninger

Solvens II: Specialiseret rådgivning om søjle 1, 2 og 3

Er virksomheden parat til det nye regelsæt?

Det nye solvens-system indeholder både kvantitative og kvalitative aspekter af risici med hver søjle fokuseret på forskellige lovkomponenter, herunder kapitalkrav, risikomål, risikohåndtering og offentliggørelse.

Solvens II vil fastlægge nye, stærkere krav til kapitaldækning og risikostyring for forsikringsselskaber, der lever op til EU-lovgivningen på området. Det er forventningen, at solvens II vil medvirke til at identificere de fremtidige vinderselskaber, som vil udnytte solvens II til at opnå forbedret drift, risikostyring og resultat. Solvens II er den mest vidtrækkende ændring i mere end 20 år til de rammer, der er gældende for forsikringsselskaber i EU. Målet er at indføre solvenskrav, der giver et bedre billede af de risici, som selskaberne står over for, samt øge beskyttelsen af forsikringstagere.

I Deloitte har vi omfattende erfaring med at assistere selskaber med at leve op til Finanstilsynets krav på tværs af de tre søjler i Solvens II:

  • Søjle 1: Kvantitative krav. En af de væsentligste ændringer som følge af Solvens II er metoden til opgørelse af hensættelser. Der lægges op til, at hensættelser skal afsættes som den forventede værdi (best estimate = statistisk middelværdi) samt en yderligere selvstændigt specificeret risikomargin. Derudover er der lagt op til to niveauer for kapital-krav. Niveau 1 dækker mindstekapitalkravene (MCR) og niveau 2 solvenskravene (SCR). Når MCR og SCR vurderes i forhold til faktisk disponibel kapital, giver sammenligningen tre mulige udfald i forhold til tilsyn: tilstrækkelig kapital, skærpet tilsyn eller under admini-stration. De kvantitative grænser, der opstilles for investeringer, indføres for at håndtere koncentrationer og likviditetsrisici. Aktiverne, der er omfattet af mindstekapitalkravet og solvenskravet, vil sandsynligvis blive underlagt de samme regler som de aktiver, der er omfattet af de tekniske hensættelser.
  • Søjle 2: Tilsyn. Som en del af Solvens II tilskyndes forsikringsselskaberne til at indføre en bred og stærk intern risikostyringsproces, der omfatter styring af politikker, skader, hensættelser og risici. Der lægges vægt på god selskabsledelse og veldefinerede roller og opgaver for ledelsen. Tilsynsmetoden bygger på de to kapitalniveauer – mindstekapitalkrav (MCR) og solvenskrav (SCR) – der markerer grænsen for, hvornår den tilsynsførende myndighed skal gribe ind. Ligger den disponible kapital under solvenskravet, kan tilsynsmyndigheden gribe ind, før kapitalniveauet kommer til at ligge under mindstekapitalkravet. Tilsynsprocessen vil i stigende grad komme til at afhænge af det enkelte forsikringsselskabs risikoprofil og dets fremgangsmåde, når kravene i Solvens II skal overholdes. Hvis tilsynsmyndigheden ikke er tilfreds med vurderingen af den risikobaserede kapital, kan den pålægge højere kapitalkrav.
  • Søjle 3: Disciplin i markedet. Solvens II-oplysningskravene skal øge gennemsigtigheden i markedet. Hensigten er at harmonisere regnskabsaflæggelsen ved at give en klar indsigt i forsikringsselskabets faktiske risici og afkastprofil. Selskaberne skal foretage en fortolkning af oplysningskravene, udvikle en strategi for fremlæggelse og give interessenter en indføring i den mulige indvirkning. Selskaberne skal fastlægge en procedure for offentliggørelse af oplysninger, som sikrer tilgængelighed for tilsynsmyndigheder, analytikere, kreditvurderingsinstitutter og aktionærer. Som et meget afgørende element skal virksomhederne også udarbejde de interne procedurer og systemer, der skal levere disse oplysninger.

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Thomas Ringsted

Thomas Ringsted

Partner

Thomas is a partner and leader within the areas of Actuarial, Risk and Advanced Analytics in Deloitte. He primarily advises clients in the financial sector. Thomas has broad experience of valuation of... Mere