Løsninger

Whistleblowerordninger i den finansielle sektor

Er din virksomhed forberedt på de nye krav?

Alle finansielle virksomheder bør have en effektiv og uafhængig whistleblowerordning.

Finanstilsynet har stillet krav om, at alle finansielle virksomheder med flere end fem ansatte skal have etableret en uafhængig intern whistleblowerordning, der giver medarbejderne mulighed for fortroligt at indberette væsentlige overtrædelser af den finansielle regulering. Ordningen skal være udformet på en sådan måde, at den vil kunne fungere selvstændigt og uafhængigt af virksomhedens ledelse, så indberetninger kan ske fortroligt og anonymt, uden at indberetningerne kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet for den enkelte medarbejder.

Etablering, opsætning og drift af en effektiv og uafhængig whistleblowerordning er kommet på agendaen for både finansielle virksomheder såvel som ikke finansielle virksomheder. For finansielle virksomheder gælder der, at der stilles krav herom fra 1.9.2014 og at en sådan ordning som minimum skal omfatte overtrædelser af den finansielle regulering. Det vil dog for mange finansielle virksomheders vedkommende være relevant at overveje et udvidet anvendelsesområde for ordningen, så andre typer overtrædelser kan indberettes, eksempelvis i forbindelse med mistanke om økonomisk kriminalitet, bedrageri, overtrædelser af konkurrenceretlige eller arbejdsmiljøretlige regler mv. 

En whistleblowerordning bør generelt indgå som en integreret del af virksomhedens kontrolmiljø for at imødegå virksomhedskriminalitet og anden uetisk adfærd. 

I Deloitte kan vi tilbyde jer en effektiv whistleblowerordning. Vi sikrer en hensigtsmæssig skalering til virksomhedens størrelse, situation, forretningsmodel og særlige risikofaktorer.
 

Vi hjælper blandt andet med at: 

  • Varetage administration og teknisk håndtering af ordningen 
  • Identificere forhold, som skal dækkes af politikker og procedurer 
  • Fastlægge organisatoriske roller og ansvar 
  • Gennemføre kommunikation- og opmærksomhedstræning 
  • Forestå den tekniske udformning af whistleblowerhotlinen, herunder praktisk varetagelse 
  • Etablere procedurer for indledende screening og behandling af modtagne henvendelser 
  • Gennemføre konkrete undersøgelsesskridt ved henvendelse 
  • Varetage anmeldelse af ordningen til Datatilsynet 

 

Vil du vide mere? 
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.