Insight

Usikkerheden om erhvervsvurderinger fortsætter

Nyt lovforslag om overgangsordning for ejendomsvurderinger

Som følge af de fortsatte forsinkelser i det nye ejendomsvurderingssystem, har Skatteministeriet sendt et nyt lovforslag i høring, der skal sikre opkrævningsgrundlag for ejendomsskatter, indtil udsendelsen af nye vurderinger ikke længere sker på bagkant.

10. oktober 2022

 

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, skatteforvaltningsloven, ejendomsbeskatningsloven og ejendomsværdiskatteloven er sendt i høring den 9. september 2022.

Det er foreslået, at ændringsloven skal træde i kraft den 1. januar 2023.

 

Beskatningsgrundlag

Oprindeligt var tanken, at de nye ejendomsvurderinger skulle danne grundlag for opkrævning af ejendomsskatter fra 2021 for ejerboliger og fra 2022 for øvrige ejendomme. I øjeblikket er der udsendt cirka 150.000 nye ejendomsvurderinger for ejerboliger pr. 1. januar 2020. Der er fortsat ikke udsendt nye vurderinger af erhvervsejendomme, der skal modtage deres første vurdering efter det nye ejendomsvurderingssystem med vurderingstermin 1. marts 2021. Det fremgår af lovforslaget, at vurderingen pr. 1. marts 2021 for erhvervsejendomme først forventes udsendt i løbet af 2025.

Grundet de store forsinkelser med udarbejdelsen og udsendelsen af de nye vurderinger, er opkrævningen af ejendomsskatter i øjeblikket for størstedelen af landets ejendomme baseret på foreløbige beskatningsgrundlag og videreførte vurderinger fra det gamle vurderingssystem.

Grundet forsinkelserne er der fremsat forslag om, at vurderingen pr. 1. januar 2020, udover 2021 og 2022, også skal lægges til grund for ejendomsskatterne i 2023 for ejerboliger. Dernæst skal vurderingen pr. 1. januar 2024 foretages som en indeksering af vurderingen pr. januar 2022. 

For så vidt angår erhvervsejendomme, vil vurderingen pr. 1. januar 2025 blive foretaget som en fremskrivning af vurderingen pr. 1. januar 2023.

Lovforslaget lægger op til, at ejendomsvurderingen skal fremskrives med et prisindeks, som udarbejdes af Danmarks Statistik. Grundværdien vil udover indekseringen blive tillagt en reguleringsprocent på 0,8 %, der ifølge Skatteministeriet skal afspejle den relative stigning i priserne på ubebyggede grunde i forhold til ejendomsværdien. Det fremgår ikke, hvordan Skatteministeriet er nået frem til den forventede stigning på 0,8 %.

Forslaget om videreførelsen af tidligere års vurderinger gælder dog kun, så længe der ikke sker ændringer af ejendommens forhold, der kræver omvurdering.

De første nye ejendomsvurderinger får altså en væsentligt længere anvendelsesperiode end oprindeligt planlagt, hvilket understreger vigtigheden af, at disse er korrekte fra starten af. For ejerboliger vil vurderingen pr. 1. januar 2020 få betydning for ejendomsskatterne i 2015 og frem til 2023 som følge af det nye lovforslag og tilbagebetalingsordningen – i alt ni skatteår. For erhvervsejendomme vil den første vurdering pr. 1. marts 2021 danne beskatningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift i skatteårene 2022 og 2023 som hidtil forudsat. Vurderingen pr. 1. januar 2023 vil danne beskatningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift for skatteårene 2024, 2025 og 2026.

 

Klagemulighed og partshøring

Grundejer er ifølge lovforslaget, som det er fremsat i øjeblikket, afskåret fra at påklage de indekserede vurderinger pr. 1. januar 2024 (ejerboliger) og 1. januar 2025 (erhvervsejendomme), ligesom der ikke vil blive gennemført partshøring i form af en deklarationsproces. Forklaringen herpå er, at der allerede ved den tidligere vurdering pr. 1. januar 2022 (ejerboliger) og pr. 1. januar 2023 (erhvervsejendomme) er foretaget partshøring ved deklarationsprocessen og givet klageadgang.

Indekseringen af ejendomsvurderingerne vil blive foretage på baggrund af et prisindeks for ejendomssalg udarbejdet af Danmarks Statistik. Prisindekset vil som udgangspunkt blive udarbejdet på kommuneniveau, dernæst på landsdel, region eller på landsplan. 

Det er fortsat uvist, hvornår dette prisindeks vil blive offentliggjort. 

De foreslåede lovændringer skal medføre, at ejendomsvurderingerne og beskatningsgrundlag kommer i takt i henholdsvis 2026 for ejerboliger og 2027 for erhvervsejendomme. Den reelle konsekvens er dog, at grundejer fratages muligheden for at påvirke vurderingsgrundlaget inden for 5-20 % i deklarationsprocessen, samt påklage vurderingerne pr. 1. januar 2024 (ejerboliger) og 1. januar 2025 (erhvervsejendomme). Ejere af erhvervsejendomme ser derfor fortsat ind i en længere periode med uvished og usikkerhed om de endelige opkrævninger af grundskyld og dækningsafgift i 2022 og fremefter, da vurderingen pr. 1. marts 2021 først forventes udsendt i løbet af 2025.

 

Hvad kan Deloitte hjælpe dig med?

Har du spørgsmål til den fremtidige opkrævning af ejendomsskat og reguleringen heraf, er vi klar til at hjælpe. 

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af mulighederne. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('