Insight

Offentlige megaprojekter

Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter er karakteriseret ved, at de udgør en væsentlig del af de offentlige budgetter, de har en indflydelse på det omkringliggende samfund, og endelig resulterer de i et fysisk aktiv.

Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser, analyser og forundersøgelser, til der træffes en politisk beslutning, hvorefter selve projektet kan iværksættes. Det vil typisk være Folketinget, der beslutter, at et særligt behov skal tilgodeses gennem et offentligt megaprojekt, men sådanne projekter kan også iværksættes af andre offentlige myndigheder eller selskaber. Under alle omstændigheder kræver megaprojekterne omhyggelig forberedelse, stort overblik, gennemtænkt risikohåndtering og samarbejde mellem en lang række aktører.

Eksempler på megaprojekter er udvikling af it-­systemer, køb af avanceret militært udstyr, byggeri af sygehuse, anlæg af bro­ eller tunnelforbindelser mellem landsdele, køb af omfattende trafiksystemer eller investering i værker og infrastruktur på energi­ og miljøområdet. Megaprojekter stiller store krav til myndighedernes håndtering af det samlede projektforløb. Dels er der ofte tale om unikke projekter, dels medfører den tidsmæssige udstrækning af projektet en række risici i form af manglende kontinuitet eller ændrede forudsætninger for projektet. Der er da også eksempler på, at denne type offentlige projekter overskrider både de tidsmæssige og økonomiske rammer, der var lagt til grund for det pågældende projekt, da det blev besluttet politisk. Sådanne projekter har ofte en del offentlig interesse, ligesom de typisk gøres til genstand for analyse fra Rigsrevisionens side.

I gennemførelsen af megaprojekter skal myndighederne håndtere mange udfordringer og afklare mange spørgsmål. De otte mest kritiske er efter vores vurdering:

  • Er behov og alternativer tilstrækkeligt afklarede?
  • Hvordan finansieres projektet?
  • Har det politiske beslutningsgrundlag den fornødne kvalitet?
  • Hvilken form for offentlig-privat samarbejde er mest hensigtsmæssig?
  • Er der overblik over de risici, der er knyttet til projektet?
  • Hvordan styres projektet sikkert gennem alle faser?
  • Hvordan tilrettelægges en hensigtsmæssig og effektiv udbudsproces?
  • Hvordan implementeres projektet?

Deloitte har bistået offentlige myndigheder med at håndtere disse spørgsmål i offentlige megaprojekter. Det kan for eksempel dreje sig om at få fastlagt strategien for projektet eller at få afdækket og håndteret projektets risici på den mest omkostningseffektive måde. 

Deloitte rådgiver desuden ofte om, hvordan finansiering af store projekter mest hensigtsmæssigt tilvejebringes, og vi hjælper også med at styre projekterne og gennemføre udbudsforretningerne, ligesom vi har stor erfaring med den efterfølgende implementering af projekterne, der er nødvendig, hvis projektets businesscase skal indfris.

Offentlige megaprojekter - udfordringer og erfaringer
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('