Løsninger

Ekstern kvalitetssikring af offentlige transport- og infrastrukturprojekter

Har projekternes politiske beslutningsgrundlag den fornødne kvalitet?

Politisk bevågenhed, høj kompleksitet og store risici skaber behov for ekstern kvalitetssikring af offentlige projekter indenfor transport og infrastruktur.

Ekstern kvalitetssikring har de seneste år generelt vundet indpas som metode til at vurdere kvali-teten af beslutningsoplæg bag store anlægs- og anskaffelsesprojekter. Ekstern kvalitetssikring anvendes i dag i vid udstrækning specifikt inden for Transportministeriets ressort, som følge af en stadigt mere udbredt anvendelse af principperne for Ny Anlægsbudgettering, og som følge af de efterhånden mange politiske forlig om nye anlægsprojekter er der tilsvarende en stigende efterspørgsel for den type opgaver.

Offentlige anlægs- og anskaffelsesprojekter har store budgetter og betydelig bevågenhed fra politikere og Rigsrevisionen. De er samtidig af en sådan varighed, at de strækker sig over flere valgperioder, hvilket kan få betydning for den politiske holdning og opbakning til projektet undervejs. Der er også tale om meget komplekse projekter, der involverer samarbejde mellem en lang række aktører, overholdelse af en lang række procedurer og regelsæt og inddragelse af mange forskellige kompetencer. Den bevågenhed, den kompleksitet og de risici, der er forbundet med projekterne, medfører ofte et behov for ekstern kvalitetssikring, hvormed det løbende vurderes, om projektet forløber som forudsat, og om målene med projektet indfris.

Deloitte har stor erfaring med kvalitetssikring af anlægs- og anskaffelsesprojekter inden for trans-port og infrastruktur. Det er vores erfaring, at kvalitetssikringen mindsker projektets risici og bidrager til en mere omkostningseffektiv realisering af projektets formål.


Vi hjælper blandt andet med at:

  • Kvalitetssikring af beslutningsgrundlag
  • Kvalitetssikring af samfundsøkonomisk analyse
  • Kvalitetssikring af budget og økonomimodel
  • Kvalitetssikring af projektorganisation
  • Kvalitetssikring af leverancer
  • Evaluering af projektforløb 


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.