Indsigt

CSR rapportering

Ny undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen

De største danske virksomheder har siden 2009 været underlagt Årsregnskabslovens § 99a om rapportering om samfundsansvar. En ny undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen udarbejdet af COWI viser høj efterlevelse af lovkravet. Dog er der hos mange fortsat plads til forbedring af kvaliteten af rapportering.

Erhvervsstyrelsen har for fjerde gang fået undersøgt de største danske virksomheders opfyldelse af årsregnskabslovens krav om rapportering om samfundsansvar.

Undersøgelsen[1]  viser, at 96 % opfylder lovkravet og oplyser, at de har en politik for samfundsansvar (77 %) eller, at de ikke har en politik for samfundsansvar (23 %). 4 % af virksomhederne opfylder ikke lovkravet, idet de helt undlader at oplyse, om de har politikker for samfundsansvar.
 

Omfanget af rapporteringen
Omfanget af rapporteringen er også forbedret, idet størsteparten af redegørelserne dækker alle tre dimensioner, jf. lovens krav nedenfor.

Årsregnskabslovens krav om CSR oplysninger

Opfyldt af

Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar (CSR) jf. ÅRL § 99a. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om følgende tre dimensioner:

 

1. Virksomhedens politikker for samfundsansvar (”det vi vil”)

97 %

2. Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling (”det vi gør”)

90 %

3. Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar (resultater), og eventuelle forventninger til arbejdet fremover (”det vi får ud af det”).

83 %

 

Emnerne, der rapporteres om, omfatter oftest miljøområdet, dernæst sociale forhold, klima, bekæmpelse af korruption og sidst menneskerettigheder.

Undersøgelsen viser, at andelen af D-virksomheder, der rapporterer om politikker for samfundsansvar, er højere end andelen af C-virksomheder. Endvidere er D-virksomhederne mere konsistente i forhold til at rapportere om alle tre dimensioner (politikker, handlinger og resultater). Således mangler 25% af C-virksomhederne at beskrive deres vurdering af resultater og effekter.
 

Nye krav gældende for 2013-årsrapporter
Fra og med 2013-årsrapporterne skulle virksomhederne også redegøre for politikker for at respektere menneskerettighederne og for at reducere klimapåvirkningen jf. ÅRL § 99a, stk. 3. Erhvervsstyrelsen konkluderer, at det nye lovkrav har en positiv effekt med hensyn til at få virksomhederne til at udvikle politikker på områderne. Det gælder specielt på miljø – selvom en fjerdedel ikke har kunnet beskrive nogle handlinger eller resultater.

Det er dog under to tredjedele, der har fået udviklet en politik for menneskerettigheder og under halvdelen har beskrevet en form for handlinger og resultater omkring arbejdet med menneskerettigheder.

Nedenfor er opsummeret virksomhedernes rapportering om de to nye områder, idet opfyldelse af dimensionerne 2) handlinger og 3) resultater er vurderet sammen i undersøgelsen.

Krav om redegørelse for:

Andel, der rapporterer

Andel heraf, der oplyser om

 

 

Politik

Handling og resultat

Menneskerettigheder

66 %

64 %

49 %

Klimapåvirkning

72 %

83 %

77 %Placering af redegørelsen
Halvdelen af de undersøgte virksomheder har medtaget redegørelsen i ledelsesberetningen. 40 % henviser til en supplerende beretning, og 10 % henviser til virksomhedens hjemmeside. Når der henvises til virksomhedens hjemmeside, skal der anføres en korrekt URL-adresse, der fører direkte til redegørelsen. Undersøgelsen viste, at der ofte er fejl i de oplyste URL-adresser, og at de oplyste URL-adresser ikke fører direkte til redegørelsen.
 

Henvisning til Global Compact-rapporter
Virksomheder, der redegør for samfundsansvar efter internationale standarder (fx FN´s Global Compact, PRI eller GRI[2]), kan undlade at give oplysninger i deres egen årsrapport efter ÅRL § 99a. 31 % af de undersøgte virksomheder henviser til fremskridtsrapporter i FN-regi. Ingen i stikprøven henviste til PRI eller GRI. For flere af de virksomheder, som henviser til en fremskridtsrapport, er det som et supplement til redegørelsen i årsrapporten.

Læs mere om undersøgelsen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

[1] Undersøgelsen er udarbejdet af COWI på baggrund af en repræsentativ stikprøve på 170 virksomheder.

[2] FN støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI) og Global Reporting Initiative (GRI)

96 % opfylder lovkravet og oplyser, at de har en politik for samfundsansvar (77 %) eller, at de ikke har en politik for samfundsansvar (23 %). 

Fandt du dette nyttigt?