Insight

Kommunale kørselsordninger

Organisering og effektivisering

Hvordan løser kommunerne bedst og billigst kørsel med deres borgere ud fra en samlet betragtning? Et effektivt og billigt kørselstilbud af høj kvalitet for en kommune kræver et samlet overblik på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner samt aktiv stillingtagen til serviceniveau og andre kvalitetsparametre.

På vegne af Finansministeriet gennemførte Deloitte i 2013 en kortlægning og analyse af befordringsordninger, der opgjorde de samlede udgifter for regioner, kommuner og a-kasser til i alt cirka 3,9 mia. kr. om året. Rapporten havde desuden følgende centrale pointer:

  • Kommunerne har som udgangspunkt ofte ikke det fulde overblik og har ikke tilstrækkeligt fokus på tværgående styring.
  • Der styres og konteres ikke efter hjemmelsgrundlag, og visitationsgrundlaget er den afgørende parameter for udgiftsniveauet.
  • Der er store forskelle i fortolkning af lovgivning og praksis for visitation, hvilket fører til store forskelle i udgiftsniveauet.
  • Der er væsentlige potentialer i mere effektiv styring og visitation.

Deloittes erfaringer på området bygger dels på analyser for Finansministeriet og KL, dels på konkrete opgaver for en række kommuner.


KL (2012)
Deloitte har udarbejdet et effektiviseringskatalog på befordringsområdet. Formålet med kataloget var at samle og beskrive tiltag, som kommunerne kan bruge i effektiviseringen af befordringsområdet. Kataloget skal kunne fungere som inspiration for kommunernes arbejde med befordringsområdet. Derfor præsenterer kataloget en række tiltag, men også overvejelser om det gode forløb/projekt.


Finansministeriet og KL m.fl. (2010-2013)
Deloitte har gennemført to omfattende analyser af de kommunale og regionale befordringsordninger for en arbejdsgruppe bestående af en række ministerier samt KL og Danske Regioner. Analysen omfattede blandt andet kortlægning af kørselsudgifter og administrative udgifter, afdækning af administrativ organisering og sammenligning af kørselspriser, blandt andet i forhold til forskellige organiseringsformer.

Deloitte har gennem de seneste 5 år gennemført konkrete analyser af befordring for omkring 10 kommuner og har flere igangværende projekter.

Formålet med projekterne er typisk, at kommunerne opnår en mere effektiv planlægning, koordinering og styring af befordringsopgaven som helhed, og det opnås gennem en række delmål:

  • At skabe overblik over den samlede kommunale kørsel i forhold til behov, typer, udgifter og effekter.
  • At fastsætte minimumskrav til serviceniveauer.
  • At udarbejde løsningsforslag til fremtidig planlægning og koordinering.
  • At komme med anbefaling til fremtidigt snit mellem åben og lukket kørsel, herunder grænseflader til trafikselskab eller brug af kørselsudbud.
  • At træffe beslutning om fremtidig organisering af opgaven.
  • At fastlægge tovholdere for fremtidig løsning af opgaven.


Kontakt os
Hvis du vil vide mere om Deloittes løsninger eller har behov for inspiration, er du er velkommen til at kontakte os for at aftale et uforpligtende møde.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('