Indsigt

10 gode skatteråd ved juletid

Flere muligheder for at optimere skatten

Inden du om lidt siger farvel til 2017, er det en god ide at gennemgå alle dine skattemæssige dispositioner. Har du husket alle fradrag? Skal dine pensionsindbetalinger justeres? Er det tid til at give pengegaver til familien? Eller har du foretaget større ændringer i din økonomi, som også har en konsekvens for din skat?

14. december 2017

1. Indbetal restskat

Undgå renter og procenttillæg
Hvis du har betalt for lidt i skat/AM-bidrag i 2017, kan du lave en frivillig betaling af den forventede restskat på følgende måder:

 • Betal senest den 31. december 2017 det beløb, du har betalt for lidt i skat (dog senest sidste bankdag i året) og undgå helt at betale renter. 
 • Betal senest 1. juli 2018 og betal en dag-til-dag rente på 1,7 pct. af restskatten fra 1. januar til den dag, du betaler.
 • Hvis du venter med at betale til efter 1. juli 2018, vil SKAT opkræve restskatten plus rente- og procenttillæg på 3,7 pct.

Rentetilskrivningen og procenttillægget er ikke fradragsberettiget.

Restskat (for 2017) til og med 19.600 kr. bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for 2019. Restskat over 19.600 kr. opkræves i august, september og oktober måned 2018. I begge tilfælde lægges et procenttillæg oven i beløbet.

2. Indbetal på pensioner

Optimer dine pensionsindbetalinger

Her er de gældende regler for, hvor meget du må indbetale:

 • Alderspension – Max. indbetaling uden fradragsret 29.600 kr.
 • Ratepension – Max. fradrag for 53.500 kr., eksklusive arbejdsmarkedsbidrag
 • Livrente – Fuld fradragsret

3. Udnyt håndværkerfradraget

Reducer skatten
Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 18.000 kr. (inkl. moms) i 2017 for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Fradraget er for alle medlemmer i husstanden, der er fyldt 18 år senest den 31. december 2017. Et ægtepar/samlevende par kan således få fradrag op til 36.000 kr.

Servicefradraget er i 2016 blevet ændret til et todelt fradrag, hvoraf en række håndværksydelser, der kunne fratrækkes i 2015, men som ikke efter de ændrede regler kan fratrækkes i 2016 og 2017:

 • Serviceydelser
 • Grøn istandsættelse og tilslutning af bredbånd

Overordnet set, er der tale om en grundlæggende ændring af ordningen, således at der indføres fradragsret for grønne håndværksydelser, samtidig med at fradragsretten for ikke-grønne ydelser fjernes. Det gælder eksempelvis ombygningsudgifter, der ikke har en grøn profil, så som indvendigt malerarbejde, opsætning af køkkener og bad. 

Fradraget i den nye BoligJobordning omfatter et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, så som rengøring, børnepasning, havearbejde og lignende. Herudover bliver der mulighed for at få et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer, klimatilpasninger mv. 

Du kan få fradrag i 2017 for arbejde udført i 2017, hvis det er betalt senest den. 28. februar 2018. Husk, at du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb. 

Hvis dine forældre er pensionister, må de modtage op til 10.700 kr. (skattefrit) i 2017 for at passe børn, ordne have eller lave rengøring. Du vil kunne få fradrag for denne betaling som håndværkerfradrag, såfremt visse betingelser er opfyldt, og en erklæring er udfyldt. Hvis du tager fradrag efter reglerne om håndværkerfradraget, bliver beløbet dog skattepligtigt for dine forældre.

Husk, at du for at få fradrag skal indtaste beløbet via Tast Selv.

4. Giv penge til velgørenhed

Få fradrag for donationer op til 15.600 kr.
Gaver til forskellige godkendte, velgørende foreninger og institutioner kan du få fradrag for i din skattepligtige indkomst. Du kan få fradrag for op til 15.600 kr. i 2017.

Et evt. fradrag kræver dog, at du oplyser dit cpr-nr. på betalingstidspunktet til den forening, som modtager bidraget, og foreningen vil så indberette dine bidrag til SKAT.

Bemærk, at der er særlige regler, hvis du binder dig til at give bidrag i mindst 10 år.

5. Giv gaver til familien

Giv op til 62.900 kr. i 2017 til dine nærmeste
Gaver til børn og børnebørn på under 62.900 kr. (22.000 kr. til svigerbørn) for 2017 er ikke omfattet af gaveafgift. Beløbsgrænsen gælder pr. person, hvorfor begge forældre kan give en gave op til 125.800 kr. til hvert barn og barnebarn uden afgift. Husk, at gaver også kan gives til ugift samlever eller søskende, hvis man har boet sammen i mindst 2 år og stadig er samboende.

6. Invester i anparter/udlejningsejendom eller lign.

Husk ændringen vedr. fradrag for underskud i K/S, P/S og I/S m.m.
Anparts og ejendomsinvesteringer kan være en ganske udmærket investering, både før og efter at skattefradragene indregnes i budgettet. Ønsker du at investere i et anpartsprojekt, skal du være opmærksom på, at et skattemæssigt underskud i K/S, P/S og I/S m.m. for passive personlige ejere ikke længere kan modregnes i anden indkomst, hvis anparten er købt efter 12. maj 2017. For at investering skal have virkning for 2017, skal investeringen foretages inden nytår, hvis du skal have glæde af fradragene allerede i indeværende skatteår.

Man skal være meget varsom, før man involverer sig i sådanne projekter. Hav altid din rådgiver med på råd, før du skriver under på en bindende aftale.

7. Sælg tabsgivende aktier

Reducer skatten på dine udbytter
Hvis du har aktier på det regulerede marked med tab, kan du overveje at sælge, da tabet kan modregnes i modtaget udbytte og aktiegevinster på andre aktier på det regulerede marked.

Køb aktien igen – men ikke for hurtigt
Har du fortsat tiltro til den aktie, du har solgt for at få det skattemæssige tab, kan du købe aktien igen, men vent for en sikkerheds skyld nogle dage, da skattevæsnet ellers kan underkende transaktionen.

Indbetaling på pensionsordning
Som alternativ til at sælge kan du overføre dine aktier på et reguleret marked til et privat pensionsdepot. Herved opnår du:

 • At realisere et tab, som kan udnyttes i henhold til ovenstående gennemgang.
 • Evt. fradrag for værdien af indskuddet.
 • Evt. værdistigninger på de overførte aktier beskattes med 15,3 pct.

Ved overførslen skal du iagttage de almindelige retningslinjer for indskud på private pensionsordninger, herunder især grænsen på 53.500 kr.

8. Skattefri befordringsgodtgørelse og parkering

Få refunderet omkostninger
Tidligere på året blev der foretaget en ændring af reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse og parkering. Det fremgik af SKATs juridiske vejledning, at det ikke var muligt at få dækket parkeringsudgifter, såfremt man samtidig fik udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse.

SKAT har via et styresignal nu præciseret, at dette ikke var en korrekt fortolkning, og det er derfor muligt igen at få dækket parkeringsudgifter og samtidig få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse.

Så såfremt din arbejdsgiver tidligere på året har rettet ind efter SKATs udmelding og beskattet de refunderede parkeringsudgifter, er det nu på tide at få rettet dette.

Ændringen i bekendtgørelsen har også betydning for selvstændigt erhvervsdrivende, der fra og med 2017 vil kunne tage fradrag for reelle erhvervsmæssige parkeringsudgifter, uanset at de samtidig foretager fradrag for udgifter til erhvervsmæssig kørsel med Skatterådets satser.

9. Kontroller din økonomi ved større ændringer

 • Hvis din løn ændrer sig i forhold til tidligere år, eksempelvis på grund af nyt arbejde
 • Hvis du går på pension eller skal på efterløn
 • Hvis du har købt eller solgt hus eller omlagt dit gamle huslån 
 • Hvis du er blevet gift eller skilt
 • Hvis du starter eller ophører med virksomhed
 • Hvis du begynder eller slutter med at få SU

10. Tjek din forskudsopgørelse for 2018

Betal ’rigtig’ skat i løbet af året

Alderspension
Hvis din arbejdsgiver indbetaler til din alderspension – max. 30.200 kr. (2018) – skal beløbet anføres på din forskudsopgørelse som B-indkomst. Hvis dette ikke sker, får du en restskat.

Fri bil
Kontroller værdien af fri bil, idet den anførte værdi absolut ikke nødvendigvis er korrekt, da forskudsregistreringen tager udgangspunkt i tidligere år (historisk værdi).

Hvis du har en ’ny bil’ til rådighed som fri bil, udgør beregningsgrundlaget 100 pct. af bilens nyvognspris i de første 36 måneder. Herefter (fra og med 37. måned) nedsættes beregningsgrundlaget til 75 pct. af bilens nyvognspris.

Du kan også allerede have fået – eller får – en ny firmabil i løbet af 2018. Da er det vigtigt at få tilrettet med den korrekte værdi på den nye bil.

Aktieordninger
Er du med i en aktieordning hos din arbejdsgiver, skal du se efter, om det rigtige beløb er medtaget, idet det ellers kan resultere i en restskat samt en renteudgift, som ikke er fradragsberettiget.

Fradrag, som du selv skal indtaste
Du bør kontrollere, at f.eks. fradrag for befordring, børnebidrag og rejseudgifter er medtaget korrekt på din forskudsopgørelse, ud fra det du selv forventer.

 

Fandt du dette nyttigt?