Indsigt

Ændring af udlændingeloven (beløbsgrænsen)

Præcisering af kravene til aflønning og beløbsstørrelse

Lovforslagene vil have stor indflydelse på, om Danmark vil kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Især iværksættervirksomheder, uddannelsesinstitutioner og it-branchen vil blive påvirket.

28. marts 2017

Folketinget har fremsat forslag til lov om ændring af udlændingeloven. Med lovforslagene foreslås det, at beløbsordningen i udlændingeloven skal forhøjes, og at beløbet skal udbetales i likvide midler her i landet.

Efter de gældende regler kan udlændinge få en opholds- og arbejdstilladelse, hvis årslønnen er minimum 408.800 kr. årligt (400.000 kr. pristalsreguleret). Beløbsgrænsen i lovforslag L161 i udlændingelovens § 9 a, stk. 2. nr. 2 foreslås forhøjet fra 400.000 kr. til 500.000 kr. Endvidere foreslås i L135 vedr. samme lov, at lønnen skal udbetales i Danmark, og at goder som kost og logi m.m. ikke kan indgå.

Hævelse af beløbsgrænsen vil især påvirke iværksættervirksomhederne, da de typisk ikke ansætter nøglemedarbejdere med et højt lønniveau. Endvidere vil uddannelsesinstitutionerne formentlig blive ramt, da lønniveauet vil have en negativ effekt på at ansætte de bedste internationale arbejdskræfter.

Også it-branchen vil blive ramt af, at hele lønnen skal udbetales i Danmark, da det ofte er kutyme, at en del af lønnen udbetales i hjemlandet, bl.a. for at medarbejderen fortsat kan betale regninger m.m. under opholdet i Danmark.

Lønnen kan efter de gældende regler sammensættes som følgende:

 • Basisløn fra udenlandsk ansættelse
 • Tillægsløn udbetalt i hjemlandet (udstationeringsgodtgørelse)
 • Tillægsløn udbetalt i Danmark (udstationeringsgodtgørelse)
 • Per diem/diæter udbetalt i hjemlandet
 • Per diem/diæter udbetalt i Danmark
 • Kost og/eller logi som betales af arbejdsgiver
 • Øvrige udgifter som betales af arbejdsgiver (diæter, fri bil, fri telefoni, internet)
 • Arbejdsmarkedspensioner

Alle ovenstående beløb indgår ved beregningen af minimumslønnen.

I ændring af loven præciseres i beløbsordningen, at:

 • Lønnen skal udbetales i Danmark som kontantløn i form af lønkroner/likvide midler
 • Diæter, kost, logi, fri bil, fri telefoni, internet m.v. kan ikke indgå ved beregningen af minimumslønnen
 • Feriepenge, som bliver optjent i året men udbetales i året efter, indgår ikke i beregningen
 • Arbejdsmarkedspensioner kan stadig medregnes

Første behandling er planlagt til den 27/4 og ikrafttrædelse den 1/7.

Det vil efter vores opfattelse blive svært for de danske arbejdsgivere at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft.

Fandt du dette nyttigt?