Indsigt

Beskatning af tilbagebetalt formidlingsprovision

Udkast til lovforslag

Udkast til lovforslag om at tilbagebetalt formidlingsprovision med virkning fra 1. juli 2017 skal beskattes som afkast fra de investeringsinstitutter, som tilbagebetalingen vedrører.

5. marts 2018

Regeringen har den 23. februar 2018 offentliggjort udkast til lovforslag, som blandt andet omhandler tilbagebetalt formidlingsprovision.

 

1. Beskatning af investor

Ved lov nr. 632 af 8. juni 2016 (lovforslag L 159 2015/16) blev der indført et forbud mod at pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde modtager og beholder gebyrer, provisioner eller andre penge og naturalieydelser, der betales af tredjemand i forbindelse med levering af skønsmæssig porteføljepleje og investeringsrådgivning på uafhængigt grundlag. Modtages sådanne provisioner m.v., skal de hurtigst muligt videregives til kunden. Tilsvarende regulering er tillige gennemført for finansielle rådgivere. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2017. 

Ifølge skatteministerens svar af 3. november 2017 (alm. del endeligt svar på spørgsmål 670) skulle tilbagebetalt formidlingsprovision efter de gældende regler medregnes til kundernes personlige indkomst. Skatteministeren angav videre, at der ville blive fremsat lovforslag, hvorefter beløbene skulle beskattes som afkast fra de investeringsinstitutter, som tilbagebetalingen vedrørte.

I det nu offentliggjorte udkast til lovforslag foreslås det således, at hvor en kunde modtager et skattepligtigt beløb i form af tilbagebetalte provisioner m.v., så skal det modtagne beløb beskattes som henholdsvis aktie- eller kapitalindkomst, afhængig af om den investering, som provisionen vedrører, er foretaget i et aktie- eller obligationsbaseret investeringsinstitut eller et investeringsselskab.

Er den foretagne investering foretaget som led i kundens næring med køb og salg af aktier eller investeringsbeviser, skal det modtagne beløb efter forslaget dog uændret beskattes som personlig indkomst.

 

Virkningstidspunkt

Det foreslås, at reglerne skal have virkning med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2017.

En person kan dog have indkomstforhold, som indebærer, at en ændring af beskatningen fra personlig indkomst til en beskatning som aktie- eller kapitalindkomst udgør en skærpelse. Det foreslås derfor, at de berørte personer kan vælge at bibeholde en beskatning af modtagne beløb som personlig indkomst for beløb, der modtages i perioden fra den 1. juli 2017 til den 31. december 2018.

 

2. Indberetning

Efter de gældende regler er der ikke pligt for pengeinstitutter m.v. til at indberette videregivelser af beløb efter § 46 b i lov om finansiel virksomhed til deres kunder. Kunderne skal dermed selv oplyse om beløbet.

I det foreliggende udkast til lovforslag foreslås det, at der indføres en indberetningspligt for pengeinstitutter mv., der medfører, at SKAT får oplyst beløbene til brug for dannelsen af årsopgørelserne for de berørte kunder.

De virksomheder, der er omfattet af den foreslåede indberetningspligt, er pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde og finansielle rådgivere. 

De lovændringer, der skal sikre en sådan indberetningspligt, skal indsættes såvel i skattekontrolloven, som har virkning for indberetninger vedrørende 2018, som i skatteindberetningsloven, som har virkning for indberetninger vedrørende 2019 og senere år.

Det foreslås, at indberetningen skal indeholde oplysninger om identifikation af den, der foretager indberetningen, identifikation af kunden, størrelsen af det videregivne beløb og, i det omfang kunden er en person, om beløbet vedrører investering i en aktie eller i et investeringsbevis omfattet af enten aktieavancebeskatningslovens §§ 19 eller 22 eller af aktieavancebeskatningslovens § 21.

Fristen for indberetning foreslås at være den 20. januar i året efter det kalenderår, som indberetningen vedrører.

 

Virkningstidspunkt

Indberetning vedrørende 2017
Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2018. Dette indebærer, at der ikke vil være nogen indberetningsregel i kraft ved udløbet af fristen for indberetning vedrørende 2017, som pålægger pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber indberetningspligt om tilbagebetalte formidlingsprovisioner. De skatteydere, der har modtaget sådanne beløb, vil derfor selv skulle selvangive disse beløb.

Indberetning vedrørende 2018
Det foreslås, at de foreslåede regler i skatteindberetningsloven træder i kraft den 1. januar 2019. Reglerne finder imidlertid ikke anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2018. For sådanne indberetninger finder skattekontrolloven anvendelse.

Indberetning vedrørende 2019
Det foreslås, at indberetning vedrørende 2019 og senere indkomstår skal ske i henhold til de foreslåede regler i skatteindberetningsloven.

 

3. Udbytteskat

I forbindelse med behandlingen af lovforslag L 159 udtalte skatteministeren, at investeringsinstituttet skulle indeholdes udbytteskat af tilbagebetalt formidlingsprovision. Ved svaret den 3. november trak skatteministeren dog dette tilbage med den begrundelse, at det er forholdet mellem investor og pengeinstituttet, der afgør, om der skal ske betaling til investor, og at investors økonomiske krav i den forbindelse alene ville kunne rettes mod pengeinstituttet.

Der skal efter udkastet til lovforslaget ikke indeholdes udbytteskat af tilbagebetalt formidlingsprovision.

Fandt du dette nyttigt?