Indsigt

Den momsmæssige behandling af leverancer mellem skoler

Et bindende svar fra SKAT præciserer praksis på området

SKAT slår fast, at salg af lærerkræfter til andre skoler er momspligtigt, mens salg af et samlet undervisningskoncept anses som salg af en momsfri undervisningsydelse. SKAT bekræfter herudover, at salg af censorydelser er momsfrit.

I et nyt bindende svar har SKAT taget stilling til den momsmæssige behandling af følgende typer af salg fra en skole til en anden skole i situationer, hvor skolerne er inden for samme ministerium og mindst en af skolerne ikke er en institution inden for den offentlige forvaltning, eller hvor de to skoler ikke er inden for samme ministerium:

  • Levering af lærerkræfter
  • Levering af undervisningsydelser
  • Levering af censorydelser
  • Udlejning af udstyr særligt rettet mod undervisning


Levering af lærerkræfter
SKAT slår fast, at levering af lærerkræfter er momspligtigt.

Den udlånte lærer underviser i denne situation på den modtagende skoles ansvar. Leverancen er derfor ikke en leverance af undervisning, men en leverance af arbejdskraft. Det er i denne forbindelse uden betydning, om størrelsen af vederlaget svarer til den sælgende skoles lønudgift på den udlånte medarbejder.
 

Levering af undervisningsydelser
SKAT slår fast, at levering af undervisningsydelser foretaget af en skole er momsfrit.

Det er i denne forbindelse afgørende, at den sælgende skole har ansvaret for ydelsens undervisningsmæssige indhold, herunder f.eks. tilrettelæggelse af undervisningen og udarbejdelse af undervisningsmateriale.

Herudover er det afgørende, at den sælgende skole i momsmæssig henseende er en ”godkendt” undervisningsinstitution. I et tidligere bindende svar nåede SKAT frem til, at levering af undervisningsydelser var momspligtigt. I det tidligere bindende svar anså SKAT imidlertid ikke sælger af undervisningsydelsen for at være en godkendt undervisningsinstitution, hvorfor betingelserne for et momsfrit salg ikke var opfyldt.


Levering af censorydelser
SKAT slår fast, at levering af censorydelser er momsfrit.

Levering af censorydelser anses som en underleverandørydelse, der er en integreret del af momsfri undervisning.


Udlejning af udstyr særligt rettet mod undervisning
SKAT slår fast, at udlejning af udstyr er momspligtigt.

Udlejning af udstyr kan ikke anses for at ske i nær tilknytning til undervisning. Udlejningen kan derfor ikke momsfritages. Dette gælder, uanset om udstyret er specialindrettet til undervisningsbrug.

Fandt du dette nyttigt?