Indsigt

Erhvervsskolerne begrænses i deres momsfradragsret

Udkast til styresignal i høring

Taxametertilskud skal medregnes som et momsfrit vederlag ved opgørelse af erhvervsskolernes momsbrøk på fællesudgifter

SKAT påtænker ved udsendelse af styresignal at ændre den praksis, som Landsskatteretten fastlagde i en afgørelse fra 2002 om skolernes opgørelse af momsbrøken på fællesudgifter.

Landsskatteretten fastslog i afgørelsen, at de af erhvervsskolerne modtagne taxametertilskud mv. fra staten ikke skulle anses som vederlag for levering af ydelser til Undervisningsministeriet eller til eleverne, men derimod generelle driftstilskud. 

Erhvervsskolerne har derfor ikke hidtil skulle medregne taxametertilskud o.lign. som et momsfrit vederlag ved opgørelse af momsbrøken på fællesudgifter.  

Dette har været en fordel for erhvervsskolerne, idet de herved har opnået en forholdsvis stor fradragsret for momsen på fællesudgifter, ligesom de i samme omfang har fået godtgørelse af energiafgifter.

SKAT mener nu med henvisning til en EU-dom fra 27. marts 2014, C-151/13, at der ikke længere er belæg for at opretholde den praksis, som Landsskatteretten fastlagde i 2002. Ifølge EU-dommen anses et plejehjems modtagelse af plejetilskud fra den franske sygeforsikring således for at være momsfrit vederlag for plejeydelser, hvorfor tilskuddet skal medregnes ved opgørelse af momsbrøken på plejehjemmets fællesudgifter.

SKAT mener, at tilskudsproblematikken i EU-dommen er sammenlignelige med de statstilskud, som erhvervsskolerne modtager, hvorfor den danske praksis bebudes ændret med virkning fra 1. juli 2015, således at statstilskuddene fra denne dato skal medregnes i nævneren ved opgørelse af momsbrøken på fællesudgifter. Ændringstidspunktet vil være midt i erhvervsskolernes regnskabsår, hvilket er uhensigtsmæssigt. 

En ændring af hidtidig praksis vil være en økonomisk belastning for erhvervsskolerne i medfør af mistet momsfradrag både på driften og på investeringsgoder samt manglende godtgørelse af energiafgifter.

Der er frist til 15. december 2014 til at indsende kommentarer til SKATs udkast til styresignal. 

Kontakt din lokale momsrådgiver hos Deloitte, hvis du har spørgsmål.

Fandt du dette nyttigt?