Insight

Få styr på omkostningsgodtgørelse i skattesager

Såfremt en virksomhed får medhold i, at en skattemyndigheds afgørelse er forkert, kan de fra den 1. januar 2017 få godtgjort samtlige udgifter.

Hvis du som virksomhed har vundet en sag over skattemyndighederne, kan du få godtgjort en række udgifter heriblandt til sagkyndig bistand (Revisor eller advokat), syn og skøn samt pålagte sagsomkostninger og retsafgifter. Det sikrer loven om genindførelse af selskabers ret til omkostningsgodtgørelse i skatte- og afgiftssager, som trådte i kraft den 1. januar 2017.

Loven skal medvirke til, at virksomheder ikke afholder sig fra at prøve skattemyndighedernes afgørelser af omkostningsmæssige årsager.

I loven fremgår det også, at hvis der gives medhold i overvejende grad, skal skattemyndighederne som udgangspunkt give medhold for mere end halvdelen af sagsgenstandens værdi. I de tilfælde, hvor en sag bliver ført videre på skattemyndighedernes initiativ, bliver alle omkostninger godtgjort, uanset hvordan sagen ender.

På SKATs hjemmeside fremgår det, at du som virksomhedsejer kan få dækket dine udgifter i følgende sager:

  • Klager til Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet eller til Landsskatteretten. 
  • Sager, som Skatteministeriet har indbragt for Landsskatteretten.
  • Sager, hvor Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet eller Landsskatteretten er bedt om at genoptage deres tidligere afgørelse.
  • Hvis en af de afgørelser, der er nævnt under de tre først punkter, bliver indbragt for domstolene, samt domstolsprøvelse af afgørelser i sager, hvor et vurderingsankenævn eller et motorankenævn har truffet afgørelse.
  • Hjemvisning, i visse tilfælde.
  • Efterfølgende arbejde, under visse forudsætninger.
  • Sager, der bliver bragt for EU-domstolen, hvor du er part.
  • Sager om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen). Efter den 14. juni 2009 gives der kun omkostningsgodtgørelse i sager, hvor SKAT har forhøjet et dansk foretagendes skattepligtige indkomst.

Selve afgørelsen af, i hvilket omfang du som virksomhed får medhold i din klage, er et skøn over flere forhold i sagen. Og som hovedregel er sagens beløbsmæssige værdi udgangspunktet. Det er den administrative myndighed, der har afgjort din sag, som afgiver en udtalelse om, i hvor høj grad du har fået medhold. Udtalelsen er kun vejledende for SKAT, som afgør spørgsmålet om, i hvilket omfang du har fået medhold.

SKAT træffer afgørelse i sagen om omkostningsgodtgørelse og vurderer medholdsgraden. SKAT foretager en rimelighedsvurdering af honoraret i sagen og kan udbetale godtgørelsen med forbehold for eventuel tilbagebetaling.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('