Indsigt

Fondes skattefradrag for uddelinger begrænses

Skal skattepligtig indkomst og indberetninger 2016 ændres?

Nogle fonde kan allerede have indberettet selvangivelse for 2016. Denne skal muligvis ændres. Fondes indberetninger til SKAT af donationer til ikke-almenvelgørende og ikke-almennyttige formål skal gennemgås i lyset af lov, vedtaget 9. maj 2017, på grund af tilbagevirkende kraft.

1. juni 2017

Folketinget vedtog den 9. maj 2017 en ændring af fondsbeskatningsloven, således at fonde ikke længere har fradrag for uddelinger, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, hvis uddelingen er foretaget den 5. oktober 2016 eller senere.

Fonde kan dog i visse situationer foretage fradrag for disse uddelinger i hele 2016. Fondene skal opgøre de samlede uddelinger til ikke-almenvelgørende og ikke-almennyttige formål i det indkomstår, hvori den 5. oktober 2016 indgår. Fradraget bevares, hvis disse ikke overstiger de samlede fradrag for uddelinger til ikke almenvelgørende og ikke almennyttige formål i indkomståret 2014.

Hvis en fond allerede har afleveret en selvangivelse for 2016, og fradrag skal begrænses, skal selvangivelsen ændres.

Loven er stort set vedtaget, som den blev fremsat den 5. oktober 2016. Ikrafttrædelsestidspunktet er sat til 1. juli 2017, dog således at virkningstidspunktet for indskrænkningen af fondenes fradragsret for ikke-almennyttige uddelinger gælder for uddelinger foretaget den 5. oktober 2016 eller senere.

Hjælpe- og understøttelsesfonde er i den endelige lov fritaget for fradragsbegrænsningen, mod at modtagere af donationer herfra er fuldt ud skattepligtige.

Uddelinger fra en moderfond til et datterselskab vil ikke være fradragsberettiget i fonden, men vil, som en pendant til reglerne for skattefri tilskud inden for sambeskatning, ej heller være skattepligtige for datterselskabet.

En del fonde vil skulle ændre på allerede foretagne indberetninger, fordi loven er vedtaget så sent i forhold til virkningstidspunktet. Det gælder fonde, som har fratrukket uddelingerne i fondens skattepligtige indkomst i 2016, og hvor fradragsretten nu er ophævet. Det gælder alene fonde, der ikke kan overholde grænsen på 2014 uddelingerne til ikke-almennyttige formål.

Fondene bør overveje at informere modtagerne om ændringer af indberetninger.

Der er fortsat ikke indberetningspligt for skattefri uddelinger til juridiske personer.

Fondene bør overveje at informere modtagerne om ændringer af indberetninger.

Fandt du dette nyttigt?