Indsigt

Gode råd til årsopgørelsen 2017

Undgå at snyde dig selv i skat – kontroller SKATs årsopgørelse

Den 12. marts 2018 vil du modtage din årsopgørelse for 2017. Du bør som udgangspunkt kontrollere alle oplysninger på din årsopgørelse, og det er især vigtigt, at du er opmærksom på forhold, som ikke automatisk er indberettet til SKAT. Her er nogle gode råd til, hvad du som minimum bør tjekke.

9. marts 2018

1. Befordringsfradrag – transport mellem hjem og arbejde
Du er berettiget til befordringsfradrag, hvis afstanden til dit arbejde er mere end 12 km, uanset om du cykler, kører i bus, bil eller tog.

Bemærk at det ikke er et krav, at du tager den korteste rute på arbejde, hvis det for eksempel grundet tæt trafik er hurtigere at køre en længere vej.

Du kan med fordel anvende SKATs beregningsmodel, men vær opmærksom på at arbejdssted og antal dage er korrekt.

Det er lige så vigtigt at få tjekket, om der automatisk står et befordringsfradrag, som du ikke er berettiget til – f.eks. ”arbejdsgiverbetalt befordring” – da det i givet fald så skal beskattes. Her er det vigtigt, at fradraget slettes eller ændres.

2. Rejsefradrag
Du kan selv tage fradrag for rejseudgifter, hvis du har været på forretnings-/tjenesterejse, kursus eller lign. af min. 24 timers varighed med overnatning, og udgifterne ikke er dækket af din arbejdsgiver. Du kan maximalt få et fradrag på 26.800 kr. i 2017.

Selvom din arbejdsgiver har dækket dine rejseudgifter efter regning, har du mulighed for at tage et særligt rejsefradrag til dækning af småfornødenheder. Fradraget udgør pr. dag 25% af satsen for kostgodtgørelse (487 kr. i 2017), dvs. 121,75 kr. pr. døgn.

3. Service-/håndværkerfradrag – reducer skatten
Du kan få håndværkerfradrag på op til 18.000 kr. (inkl. moms) i 2017 til service og vedligeholdelse på din bopæl, men kun for arbejdslønnen.

Fradraget er for alle medlemmer i husstanden, som er fyldt 18 år senest den 31. december 2017. Et ægtepar/samlevende par kan således få fradrag på op til 36.000 kr.

Håndværkerfradraget er i 2017 et todelt fradrag:

  • Serviceydelser i hjemmet så som rengøring, børnepasning, havearbejde m.m. op til 6.000 kr.
  • Håndværksydelser til f.eks. energirenoveringer, klimatilpasninger m.m. op til 12.000 kr. pr. person.

Overordnet set er der fradragsret for grønne håndværksydelser. Bemærk at der ikke er fradrag for eksempelvis ombygningsudgifter, som ikke har en grøn profil, så som indvendigt malerarbejde, opsætning af køkken og bad.

Husk at du for at få fradrag skal indtaste beløbet via TastSelv.

4. Udenlandsk ejendom
SKAT har ikke oplysninger om køb af en udenlandsk ejendom, og du skal derfor selv indberette et eventuelt køb. Den letteste måde at selvangive din udenlandske ejendom er ved at anvende TastSelv.

Du skal selvangive den under ”udenlandske ejendomme” i rubrik 211-254.

5. Udenlandske bankkonti/investeringer – blanket K + V
SKAT har ikke oplysninger om udenlandske bankkonti og udenlandske investeringer, hvorfor disse skal indberettes.

Herudover skal man huske at udarbejde en blanket K, det første år man har en udenlandsk bankkonto, og en blanket V for udenlandske investeringer.

Det er vigtigt at få registreret købene, da betingelserne for at få fradrag for tab på aktier, optaget til handel på et reguleret marked, er, at SKAT har oplysning om købet af de aktier eller investeringsbeviser, der har været tab på.

6. Kontroller at køb og salg af danske værdipapir er angivet korrekt
Køb og salg af værdipapirer bliver som udgangspunkt indberettet af bankerne til SKAT. Vi anbefaler, at handlerne kontrolleres, da der stadig opdages fejl især i anskaffelsessummerne.

7. Selvstændig virksomhed – udlejningsejendom
Hvis du driver selvstændighed virksomhed eller har lejet din bolig ud, skal du selv oplyse SKAT om det skattemæssige overskud eller underskud.

Bemærk at SKAT har stor fokus på deleøkonomi, og at det bliver selvangivet korrekt, hvis man har haft indtjening på f.eks. udlejning af bolig, bil eller lign. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er nettooverskuddet efter fradrag af relevante udgifter, der skal selvangives.

8. Underholdsbidrag – børnebidrag
Du bør kontrollere, om det indberettede beløb til SKAT er korrekt.

Du har ret til fradrag for børnebidrag (indtil barnet er fyldt 18 år) som følge af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse. Børnebidrag til børn uden for ægteskab kan fradrages, hvis barnet ikke bor hos dig. Ved fælles forældremyndighed, og hvis barnet bor på skift hos forældrene, anses barnet for at bo dér, hvor barnet er registreret med folkeregisteradresse. Du skal være opmærksom på, at du kun kan få fradrag for bidragsbeløb, som overstiger 1.800 kr. i 2016.

Herudover har du ret til fradrag, hvis du betaler ægtefællebidrag. Hvis du omvendt modtager ægtefællebidrag, skal du betale skat af beløbet.

9. Tjek fradrag for velgørenhed
Du er berettiget til fradrag for gaver til velgørende foreninger m.m., som er godkendt af SKAT.

  • Du kan højst få fradrag for 15.600 kr. i 2017.
  • Fradraget er dog betinget af, at du har givet foreningen dit cpr-nr., og at foreningen har indberettet beløbet. Så mangler du et fradrag, skal du kontakte den pågældende forening.

Husk at der ikke længere er nogen bagatelgrænse, og at foreningen/organisationen skal indberette beløbet til SKAT for at få fradrag.

10. Bitcoins
Har du opnået fortjeneste ved salg af Bitcoins i 2017, er der stor chance for, at fortjenesten er skattefri, da SKAT har fastslået, at Bitcoins ikke er en officiel valuta. Endvidere er fastslået, at såfremt der ikke er tale om salg som følge af næring, spekulation, hobbyvirksomhed eller anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed, vil fortjenesten være skattefri. Modsat vil der ske beskatning, hvis salget er omfattet af ovenstående begreber efter de regler, der gælder for hvert område.

11. Indbetal restskat/arbejdsmarkedsbidrag – undgå yderligere renter og procenttillæg
Hvis du har betalt for lidt i skat/AM-bidrag i 2017, kan du lave en frivillig betaling af den forventede restskat på følgende måder:

  • Betal senest 2. juli 2018 og betal en rente på 1,7% af restskatten fra 1. januar til den dag, du betaler.
  • Hvis du venter med at betale til efter 2. juli 2018, vil SKAT opkræve restskatten plus et procenttillæg på 3,7%.

Rentetilskrivningen og procenttillægget er ikke fradragsberettiget.

Restskat (for 2017) til og med 19.600 kr. bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for 2019. Restskat over 19.600 kr. opkræves i august, september og oktober måned 2018. I begge tilfælde lægges et procenttillæg oven i beløbet.

Fandt du dette nyttigt?