Indsigt

Indtræden og ophør af fuld skattepligt

Nye regler på vej

Regeringen har sendt lovforslag om ændring af reglerne for indtræden og ophør af fuld skattepligt i høring. Der er tale om en objektivisering af reglerne om, hvornår den fulde skattepligt indtræder, og hvornår den ophører. Reglerne skal have virkning fra den 1. januar 2019, hvis de vedtages.

9. marts 2018

Praksis for hvornår den fulde skattepligt indtræder har til tider været uforudsigelig og uensartet, hvorfor regeringen ønsker at gøre reglerne klare og objektive i forhold til, hvornår den fulde skattepligt indtræder og ophører.

Indtræden af fuld skattepligt
Den fulde skattepligt for fysiske personer skal efter høringsforslaget indtræde, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  • Personen har rådighed over en bolig i Danmark (helårsbolig, sommerhus mv.)
  • Personen har opholdt sig i Danmark mere end 90 dage inden for en 12 måneders periode

Bopæl
Efter høringsforslaget får personens subjektive hensigter om at have hjemsted i Danmark ikke længere betydning i vurdering af bopælsbetingelsen. Det afgørende bliver alene, om personen faktisk har rådighed over en bolig i Danmark, der egner sig til helårsbeboelse.

Med ændringen vil der ikke længere skulle sondres mellem helårsboliger og sommerhuse. Kun hvor boligen på grund af sin stand ikke kan anses som egnet som helårsbolig, vil der være tale om, at boligen ikke udgør en bopæl.

Hotelværelser mv. kan ligeledes udgøre en bopæl, når rådigheden har en vis varighed. Dette defineres som rådighed i mere end 2 måneder.

Ophold
I forhold til opholdskravet vil forslaget om 90 dages ophold betyde, at det ikke længere vil være nødvendigt at skelne mellem, om et ophold har karakter af arbejde eller ferie. Om personen udfører arbejde i Danmark, er således uden betydning.

Det afgørende for indtræden af fuld skattepligt vil være, om personen har opholdt sig i Danmark mere end 90 dage inden for en periode på 12 måneder. Skattepligten indtræder med virkning fra den første opholdsdag, der indgår i 90-dagesperioden.

Det vil dog være en betingelse for at kunne benytte 90-dagesreglen, uden at der indtræder fuld skattepligt til Danmark, at personen er fuldt skattepligtig til et andet land. Er personen ikke fuldt skattepligtig til et andet land, indtræder skattepligten fra første opholdsdag i Danmark.

Ved fuld skattepligt til et andet land forstås, at personen i henhold til lovgivningen i dette land er skattepligtig dér på grund af hjemsted, bopæl eller lignende kriterium. Hvis en person udelukkende er skattepligtig til det pågældende land af indkomst fra kilder i dette land eller formue, vil den pågældende efter forslaget ikke blive anset som fuldt skattepligtig til dette andet land. Den fulde skattepligt til Danmark indtræder i den situation fra første opholdsdag i Danmark.

Den fulde skattepligt til Danmark indtræder således, hvis personen har en bolig til rådighed i Danmark, og ikke er fuldt skattepligtig til et andet land.

Der medregnes ikke opholdsdage i Danmark fra før 1. januar 2019.

Overgangsordninger
Der foreslås overgangsordninger for følgende personer, så den fulde skattepligt ikke indtræder, hvis en række betingelser er opfyldt:

  • Personer, der ikke er fuldt skattepligtige til et andet land, og som den 1. juli 2018 har rådighed over et dansk sommerhus, der er egnet til helårsbeboelse. 90-dagesreglen finder anvendelse
  • Pensionister i Frankrig og Spanien, der er fuldt skattepligtige til Frankrig eller Spanien som følge af bolig til rådighed pr. 1. juli 2018, og som har et sommerhus i Danmark. Disse kan opholde (ferie/arbejde) sig op til 180 dage i Danmark i en 12 måneders periode, uden at den fulde skattepligt indtræder

Sker der ændringer i boligforholdene i de involverede lande, bør det sikres, at det ikke påvirker, om man er omfattet af overgangsordningen.

Ophør af fuld skattepligt
For at den fulde skattepligt til Danmark ophører, er det efter høringsforslaget en betingelse, at man ikke længere har en bolig til rådighed i Danmark, der egner sig helårsbeboelse. Der skelnes ikke mellem helårshuse og sommerhuse.

Rådigheden over boligen kan ophøre ved, at personen enten sælger boligen eller udlejer/fremlejer den uopsigeligt i mindst 3 år.

Det vil ikke længere have betydning i relation til ophør af dansk skattepligt, om personen fortsat har erhvervsinteresser eller lignende tilknytningsmomenter til Danmark efter fraflytningen.

Ejerskabet af et sommerhus kan dog fortsætte samtidig med, at den fulde skattepligt ophører (udskudt):

  • hvis personen ikke opholder sig i Danmark i en eller flere perioder, som samlet overstiger 90 dage inden for 12 måneder efter fraflytningen
  • hvis sommerhuset ikke har været anvendt som helårsbolig for personen eller dennes ægtefælle/samlever
  • hvis personen bliver fuldt skattepligtig til et andet land

Eksempel
En person har hidtil boet i Danmark og ejer en helårsbolig og et sommerhus. Herefter sælger personen helårsboligen og flytter til udlandet den 1. februar 2020, hvor personen bliver fuldt skattepligtig efter reglerne i dette land. Herefter opholder personen sig kun i Danmark i forbindelse med ferie og familiebesøg, og opholdene varer mindre end 90 dage inden for 12 måneder regnet fra fraflytningsdagen den 1. februar 2020. Idet opholdene i Danmark har varet mindre end 90 dage inden for 12 måneder regnet fra fraflytningsdagen, dvs. fra 1. februar 2020 til 1. februar 2021, og sommerhuset i denne periode ikke har været anvendt som helårsbolig, vil skattepligten ophøre den 1. februar 2021.

Deloittes holdning
Vi finder det glædeligt, hvis det lykkes at gøre skattepligtsreglerne mere objektive og enkle.

Som forslaget ser ud, kommer vi til at arbejde med ”gode” og ”dårlige” lande, når den fulde skattepligt til Danmark skal afgøres. Vi kan ønske, at den vurdering, der benyttes ved vurdering af skattemæssigt skattested i dobbeltbeskatningsaftalens artikel 4, ligeledes finder indpas i kommende danske regler, så der er sammenhæng i disse vurderinger og vi fra dansk side således ikke dømmer lande ude, som vi tidligere efter dobbeltbeskatningsaftalen accepterede.

Det er vigtigt, at personer, der i dag bor i udlandet, og som har sommerhus eller anden bolig i Danmark, får klarlagt, hvordan den skattemæssige stilling bliver fremadrettet, når lovforslaget vedtages.

Fandt du dette nyttigt?