Indsigt

Ny aftale om fremtidens boligbeskatning

Aftalen rammer alle nuværende og fremtidige boligejere

Regeringen og et bredt flertal har d. 2. maj 2017 indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning. Aftalen har til formål at skabe tryghed og større sikkerhed for, hvordan boligejere beskattes af deres boliger i fremtiden.

9. maj 2017

Ejendomsskatterne beregnes fremover på baggrund af nye ejendomsvurderinger og skattestoppet ophæves. Den usikkerhed, der ligger i ejendomsvurderingerne, kommer boligejerne til gode i form af indførelse af et forsigtighedsprincip og nedsættelse af skattesatser. Samtidig sikres boligejerne, at ejendomsskatterne fra 2021 ikke vil stige løbende, idet en eventuel stigning indefryses indtil det tidspunkt, hvor boligen sælges. For de fleste boligejere vil aftalen medføre fald i de samlede ejendomsskatter.

Lavere beskatningsgrundlag (forsigtighedsprincip)
Med den indgåede aftale indføres der et forsigtighedsprincip, hvilket betyder, at den usikkerhed, der er forbundet med at vurdere ejendomme, kommer boligejerne til gode. Det beløb, boligejerne skal betale skat af, sættes 20 % lavere end ejendoms- og grundvurderingen. Hvis et hus fx vurderes til 5 mio. kr., skal der kun betales skat af 4 mio. kr. Forsigtighedsprincippet træder i kraft fra 2018 (ejendomsværdiskatten), 2019 (grundskylden) og 2020 (dækningsafgiften).

Lavere boligskatter låst til boligens værdi

Fra 2019 får boligejere nye og mere retvisende ejendomsvurderinger. For mange vil de nye ejendomsvurderinger betyde en højere vurdering. For at de højere vurderinger ikke skal betyde en højere boligbeskatning, sænkes både ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille markant fra 2021.

 Oversigt over forventede satser og grænser:

 

 Nuværende regler

 Nye regler

 Beskatningsgrundlag

 Skattestopsværdien 

 Ejendomsvurderingen minus 20%

 Lav ejendomsværdiskattesats

 1,0%

 0,55%

 Progressionsgrænse (reguleres efter 2021)

 3.040.000 kr.

 6.000.000 kr.*

 Høj ejendomsværdiskattesats

 3,0%

 1,4%

 Gennemsnitlige grundskyldspromille

 Ca. 26 ‰

 Ca. 16 ‰

 Maksimal grundskyldspromille

 34 ‰

 30 ‰

 Minimum grundskyldspromille

 16 ‰

 -


Boligskatterne låses fast til boligens værdi, så boligejerens skat kun kan stige, hvis boligprisen stiger.

Skatterabat
De nye boligskatter betyder, at ca. seks ud af ti boligejere forventes at komme til at betale mindre i boligskat, end de gør i dag. De resterende fire ud af 10 boligejere forventes at få en højere boligskat. For at undgå at disse boligejere kommer til at betale mere i boligskat i 2021, indføres en særlig skatterabat. Hermed sikres, at ingen nuværende boligejere kommer til at betale højere samlet boligskat i 2021 end med de nuværende regler. Rabatten bevares, indtil boligen sælges.

Indefrysning af stigninger i boligskatten
Fremover vil boligskatten stige i takt med boligens værdi. Med den nye aftale sikres det, at boligskatten ikke kan stige, så længe man ejer sin bolig. Stiger værdien af ens bolig, bliver værdistigningen automatisk indefrosset i boligskatten. Den frosne skat skal først betales, når man sælger sin bolig. Det betyder, at man stadigvæk bliver pålagt en højere skat, men man udskyder tidspunktet for betalingen til det tidspunkt, man sælger sin bolig. På den måde bliver ingen boligejere beskattet ud af deres bolig.

I perioden 2018-2020 indføres der en midlertidig indfrysningsordning for grundskylden. I forbindelse med fastfrysningen gælder dog en bagatelgrænse på 200 kr. Da man ikke som udgangspunkt kan fravælge sig ordningen, forrentes beløbet ikke i perioden 2018-2020.

Fra 2021 indføres der en permanent indfrysning af en eventuel stigning i de samlede boligskatter. I forbindelse med indfrysningen gælder dog en bagatelgrænse på 500 kr. Det indefrosne beløb forrentes. Boligejerne kan selv vælge, hvorvidt de ønsker at få indefrosset beløbet, eller om de i stedet ønsker at betale beløbet løbende.

Har du betalt for meget
Har du betalt skat af en for høj ejendomsvurdering i perioden 2011-2018, vil du automatisk få penge tilbage. Pengene bliver udbetalt i forlængelse af de nye vurderinger i 2019.

Til gengæld skal du ikke betale penge tilbage i skat, hvis din bolig har været vurderet for lavt og du derfor egentlig reelt har betalt for lidt i boligskat.

Nem opkrævning af boligskatterne
Med den nye aftale bliver både ejendomsværdiskatten og grundskylden i fremtiden opkrævet løbende igennem året over forskudssystemet/årsopgørelsen. Det foregår i dag kun vedrørende ejendomsværdiskatten. Dette sikrer en nemmere og mere enkel boligskatteopkrævning for både myndighederne og boligejerne.

Hvad betyder aftalen?
Med den nye aftale ophører det nuværende skattestop for ejendomsværdiskatten. Med indfrysningsmodellen udskydes eventuel forhøjet løbende betaling af ejendomsværdiskat blot, til ejendommen sælges. Mange boligejere har gennem de senere år skulle betale højere beløb i grundskyld. Aftalen stopper delvist denne udvikling med lavere grundskyldssatser. Eventuelle løbende grundskyldsstigninger bliver ligeledes indefrosset og skal betales ved salg af ejendommen.

Virkningen af aftalen afhænger af de nye ejendomsvurderinger, der udarbejdes i 2019 og den fremtidige udvikling i ejendomsvurderinger og boligprisudvikling. Skatteministeriet har udarbejdet forskellige beregninger for at vise effekten af aftalen. Vi har i det følgende sammenlignet effekten for en bolig (enfamiliehus) beliggende i henholdsvis København og Horsens.

 

 København

 Horsens

 Ejendomsværdi, 2017

 4.600.000

 1.700.000

 Samlede boligskatter, 2017

 51.400

 15.200

 Boligskat i 2021, nuværende regler

 55.000

 15.200

 Boligskat i 2021, nye regler, før rabat

 48.600

 15.300

 Boligskat i 2021, nye regler, efter rabat

 48.600

 15.200

 Skatteregning 2021 (dvs. betalt boligskat

 46.000

 13.600

 Skatterabat

 0

 100

 Skattelettelse

 6.400

 0

 Aflyst grundskyld

 52.900

 5.600

 Tilbagebetalt skat

 0

 0


Aftalen er endnu ikke udmøntet i lovforslag.

Fandt du dette nyttigt?