Indsigt

Nye regler for boligbeskatning

Lovforslag fremsat

Lovforslaget udmønter de første delelementer af aftalen om den nye boligbeskatning – ”Tryghed over boligbeskatning” – fra maj 2017.

14. marts 2018

Aftalen ”Tryghed over boligbeskatning” fra maj 2017 indeholder bl.a. en midlertidig indefrysningsordning for grundskylden for perioden 2018-2020 samt et forsigtighedsprincip i fastsættelsen af beskatningsgrundlaget.

Midlertidig indefrysningsordning for grundskylden for perioden 2018-2020
Det foreslås, at der indføres en midlertidig indefrysningsordning for grundskylden i perioden 2018-2020, hvorefter kommunerne automatisk skal yde lån til betaling af alle nominelle stigninger udover 200 kr. i grundskylden for ejerboliger i forhold til 2017. Den enkelte boligejers løbende betaling af grundskyld vil dermed ikke stige fra niveauet i 2017. Lånet er rentefrit, idet ordningen ikke kan fravælges, og der skal ikke stilles sikkerhed ved pant i ejendommen. Ved ejerskifte af ejendommen, bortset fra ejerskifte mellem ægtefæller, forfalder lånet til betaling. Desuden reguleres lånet ved ændringer af ejendommens grundareal, anvendelse eller planforhold. Lån, der ikke betales ved forfald, kan inddrives efter almindelige regler for inddrivelse af offentlig gæld. Ordningen omfatter alene ejerboliger som nævnt i ejendomsværdiskatteloven, der ejes af fysiske personer.  

Det er hensigten, at den midlertidige ordning for perioden 2018-2020 skal afløses af en permanent ordning fra 2021, der dog på flere punkter forventes at adskille sig fra den midlertidige ordning. 

Forsigtighedsprincip i fastsættelsen af beskatningsgrundlaget
Det foreslås at indføre et forsigtighedsprincip, hvorefter grundlaget for grundskyld, ejendomsværdiskat og dækningsafgift af erhvervsejendomme fastsættes til 80 pct. af ejendoms-, grund- og forskelsværdierne. Ved at grundlaget for beskatningen fastsættes 20 pct. lavere end selve vurderingen, kommer den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, ejendomsejerne til gode. Forsigtighedsprincippet skal gælde fra det tidspunkt, hvor vurderingerne i det nye ejendomsvurderingssystem anvendes som grundlag for beskatningen, dvs. fra 2018 for ejerboliger og 2019 for øvrige ejendomme.

Det foreslås, at dette forsigtighedsprincip ligeledes skal gælde udenlandske ejendomme – dog ikke når indeksering af anskaffelsessummen benyttes. Endvidere foreslås det, at forsigtighedsprincippet ikke skal gælde for beskatningsgrundlaget for produktionsjord, da grundlaget her fastsættes ved fremskrivning af prisindeks.

Herudover indeholder lovforslaget præciseringer og justeringer til den nye lovgivning vedrørende de nye ejendomsvurderinger.

Fandt du dette nyttigt?