Indsigt

Nyt vedrørende solceller og boligorganisationers skattefrihed

Nyt fra Skatterådet

Der har tidligere hersket en del usikkerhed omkring skattepligten for boligorganisationer i forbindelse med etablering af solcelleanlæg. Skatterådet har for nyligt taget stilling til skattepligten i et bindende svar (SKM2015.104.SR). Nedenfor har vi kort opridset Skatterådets fortolkning af reglerne.

Hovedkonklusionen er, at almennyttige boligorganisationer er skattefritaget ved salg og produktion af el bortset fra salg af el til nettet, og at der i den skattepligtige indtægt kan fratrækkes de udgifter, der er medgået til opnåelse af indtægten. Skatterådet bekræfter, at el solgt til lejerne og til brug på boligorganisationens fællesarealer i denne forbindelse skal anses for skattefrit eget forbrug.


Vedrørende solceller og boligorganisationer
Boligorganisationer er betinget delvist skattefritagne.

Afgrænsningen er efter vores vurdering således: 

 • Produktion af el der sælges til elnettet: skattepligtig af indtægten (og med mulighed for skattemæssigt at fratrække tilknyttede omkostninger)
 • o Beregnes som andel solgt kWh delt med samlet produceret
 • Produktion til eget forbrug (eget kontor mv.): ikke skattepligtigt
 • Produktion til brug i egne udlejningsbygninger (og dermed salg til boliglejere): ikke skattepligtigt
 • Produktion til brug i fællesområder (vaskekælder mv.): ikke skattepligtigt
 • Produktion af el der anvendes til egen produktion af varme der aftages af lejere, anvendes i fællesarealer eller andet: ikke skattepligtigt
 • Produktion koblet til elnettet, med en nettoafregningsordning, og ikke salg: formentlig ikke skattepligtig
   

Af afgørelsen kan endvidere udlignes: 

 • Lejerne er ikke skattepligtige af formuefordele i forbindelse med elproduktionen, da de ikke ejer eller har anparter i solcelleanlægget
 • Solcelleanlægget kan anses som et driftsmiddel, der kan afskrives på særskilt konto med op til 17% i 2014 og 2015, hvorefter der kan afskrives med op til 15%. 

Vi håber at afgrænsningen kan være med til at skabe grundlag for en eventuel investeringsbeslutning for jeres organisation. I er velkommen til at kontakte os, hvis I ønsker yderligere drøftelser om etablering af solcelleanlæg eller har spørgsmål vedrørende eksisterende anlæg.

Fandt du dette nyttigt?