Indsigt

SKAT tager små skridt mod at løse den gordiske knude

Nye retningslinjer for ATP-sagskomplekset på vej

SKATs behandling af pensionsinstitutternes krav på tilbagebetaling af moms som følge af ATP-sagen har bevæget sig langsomt fremad. SKAT vil nu sætte fart på processen ved at sende to styresignaler i høring og suspendere forældelsen, dog ikke med tilbagevirkende kraft.

4. juli 2017

Den 3. juli 2017 sendte SKAT to udkast til såkaldte styresignaler i høring, og høringsfristen er den 25. august 2017. Der er således fortsat mulighed for at påvirke indholdet af styresignalerne, selvom tiden på grund af sommerferien kan virke knap.

Det ene styresignal handler om en forenklet model for tilbagesøgning. Den forenklede model indebærer en anerkendelse af, at pensionsinstituttet er den rette til at få udbetalt et krav. Den kan bruges, hvis leverandøren fuldt og endeligt har overvæltet momsen på pensionsinstituttet. Der skal i givet fald ske en reduktion i pensionsinstituttets krav svarende til leverandørens ekstra lønsumsafgift og for meget fratrukne moms på omkostninger. Efter den forenklede model er kravet om tilbagebetaling underlagt en 3-årig forældelse.

Efter vores opfattelse er indholdet af dette styresignal umuligt at opfylde for pensionsinstitutterne, og vi mener fortsat, at den 3-årige forældelse er på kant med EU-rettens ækvivalens- og ligebehandlingsprincipper. Den 3-årige forældelse bruges efter vores opfattelse alene, fordi lovgiver endnu ikke har tilpasset tilbagebetalingsreglerne, hvilket Vestre Landsret ellers allerede i januar 2014 sagde, at der er behov for.

Det andet styresignal handler om, hvilke ydelser SKAT anerkender som værende omfattet af begrebet ”forvaltning”. I styresignalet samler SKAT op på hidtidig praksis fra EU-Domstolen, bindende svar, andre tidligere offentliggjorte retningslinjer og deres opfattelse af konkrete ydelser, som de indtil nu er stødt på i sagsbehandling.

Efter vores opfattelse er indholdet af dette styresignal et skridt på vejen til at få sat gang i sagsbehandlingen af de enkelte sager. Vi er ikke enige i alt indholdet, men der er bestemt visse positive udmeldinger fra SKAT. Det ser ud til, at det især er på den it-baserede forvaltning, at diskussionerne med SKAT vil opstå. Der bliver således ikke lagt op til udbetaling i større stil på sådanne indkøb.

Samtidig har SKAT offentliggjort et styresignal om suspension af forældelse af pensionsinstitutternes krav. Suspensionen har virkning for krav, hvor der indtræder forældelse fra den 3. juli 2017 og frem til suspensionen tilbagekaldes med 3 måneders varsel. Suspensionen gælder ikke på krav, hvor der den 3. juli 2017 allerede er indtrådt forældelse, f.eks. fordi beløbet ikke er omfattet af et tidligere indsendt krav på tilbagebetaling.

I er velkomne til at kontakte os, hvis I ønsker en vurdering af, hvad styresignalerne i deres nuværende form kan få af betydning for jer.

Fandt du dette nyttigt?