Insight

Årsopgørelsen 2022 er ankommet

Kontroller Skattestyrelsens årsopgørelse

Den 13. marts 2023 åbner Skattestyrelsen officielt for årsopgørelsen for 2022 – traditionen foreskriver dog, at det sker fredagen før. Du bør som udgangspunkt kontrollere alle oplysninger på din årsopgørelse, men det er især vigtigt, at du er opmærksom på forhold, som ikke automatisk er indberettet til Skattestyrelsen.

Nedenfor har vi samlet en række gode råd om, hvad du som minimum bør tjekke, når du læser din årsopgørelse.

 

1. Transport mellem hjem og arbejde

Befordringsfradraget er stadig ikke fortrykt på årsopgørelsen. Det betyder, at alle skatteydere i lighed med 2021 selv skal sørge for at indtaste deres almindelige fradrag for befordring mellem hjem og arbejde. Rigtig mange lønmodtagere har været vant til, at netop dét fradrag var fortrykt på årsopgørelsen.

Du er berettiget til et befordringsfradrag, hvis afstanden mellem dit hjem og dit arbejde er mere end 12 km. Dette gælder, uanset om du cykler, kører i bus, bil eller tog.

Bemærk at det ikke er et krav, at du tager den korteste rute på arbejde, hvis det f.eks. grundet tæt trafik er hurtigere at køre en længere vej.

Du kan med fordel anvende beregningsmodellen på www.skat.dk. Det er vigtigt, at arbejdsstedet og antal dage med befordring indtastes korrekt.

Vær dog opmærksom på at der ikke tages befordringsfradrag, hvis du f.eks. har arbejdsgiverbetalt befordring stillet til rådighed (da det vil medføre en særskilt beskatning heraf).

 

2. Rejsefradrag

Du kan selv tage fradrag for rejseudgifter, hvis du har været på forretnings-/tjenesterejse, kursus eller lignende af min. 24 timers varighed med overnatning, og udgifterne ikke allerede er dækket af din arbejdsgiver. Du kan tage fradrag med de faktiske udgifter eller med standardsatsen for hhv. kost og logi, og du skal selv påføre et rejsefradrag, hvis du er berettiget hertil. Du kan maximalt få et fradrag på 29.600 kr. i 2022.

Selvom din arbejdsgiver dækker dine rejseudgifter efter regning, har du mulighed for at tage et særligt rejsefradrag til dækning af småfornødenheder. Fradrag pr. dag er 25% af satsen for kostgodtgørelse på 539 kr. pr. døgn, hvilket svarer til 134,75 kr. pr. døgn i 2022.

 

3. Service-/håndværkerfradrag

Du kan få et håndværkerfradrag på op til 12.900 kr. (inkl. moms) i 2022 for arbejdsløn til service, men kun for arbejde udført i perioden 1. januar og frem til 1. april – og regningen skal være betalt senest 31. maj 2022. Derefter er håndværkerfradraget afskaffet. 

Du kan dog fortsat få servicefradrag for f.eks. rengøring, børnepasning og havearbejde på maksimalt 6.400 kr. i 2022 pr. person.

Husk at du for at få fradrag selv skal indtaste oplysningerne via TastSelv.

 

4. Udenlandsk ejendom

Skattestyrelsen får ikke automatisk oplysninger om køb af en udenlandsk ejendom. Du skal derfor selv indberette et eventuelt køb, idet der skal betales ejendomsværdiskat. Den letteste måde at selvangive din udenlandske ejendom på er ved at indtaste i TastSelv. Husk at du typisk kan få nedslag for en tilsvarende ejendomsværdiskat betalt i det pågældende land.

Du skal selvangive i ”Udenlandske ejendomme” under udenlandsk indkomst.

 

5. Investeringer

Det er vigtigt at få registreret alle aktiekøb, da betingelserne for at få fradrag for tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked er, at Skattestyrelsen modtager oplysning omkring købet af aktier eller investeringsbeviser. De danske banker og depoter indberetter automatisk til Skattestyrelsen, men dette er ikke tilfældet for de udenlandske.

 

6. Køb og salg af danske værdipapirer

Køb og salg af værdipapirer bliver som udgangspunkt indberettet af de danske banker til Skattestyrelsen. Vi anbefaler, at handlerne kontrolleres, da der stadig opdages fejl, især i anskaffelsessummerne.

 

7. Udenlandsk udbytte

Hvis du har udenlandske aktier i et udenlandsk depot, skal du selv indberette udbyttet og den betalte udenlandske udbytteskat. Dette gøres via TastSelv.

 

8. Selvstændig virksomhed – udlejning/deleøkonomi

Hvis du driver selvstændig virksomhed eller f.eks. har lejet din bolig ud, skal du selv oplyse Skattestyrelsen om det skattemæssige overskud eller underskud.

Det kan også være indtjening ved udlejning af bil, taxa/samkørsel, udførsel af rengøring mm. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er bruttoindtægten, der skal selvangives, men et nettooverskud efter fradrag af relevante udgifter.

Vær opmærksom på at Skattestyrelsen kan kræve dokumentation herfor.

Der gælder særlige skattefri bundgrænser/fradrag for indtægt ved diverse udlejning:

  • Ved udlejning af fritidsbolig er der et skattefrit bundfradrag på 43.200 kr. af bruttolejeindtægten (hvis det sker gennem bureau og er indberettet). Uden indberetning er bundfradraget 11.900 kr. for 2022.
  • Ved værelsesudlejning er der et særligt bundfradrag på 30.300 kr. af bruttolejeindtægten.
  • Ved udlejning af bil, lystbåd og campingvogn mm. er der et skattefrit bundfradrag på 10.800 kr. af bruttolejeindtægten, forudsat at der er foretaget udlejning via platform, og der er sket indberetning af indkomst til Skattestyrelsen.

 

9. Underholdsbidrag – børnebidrag/ægtefællebidrag

Du bør kontrollere, om dine fradrag for børnebidrag og ægtefællebidrag, som er indberettet til Skattestyrelsen, er korrekte.

Du har ret til fradrag for børnebidrag (indtil barnet er fyldt 18 år) som følge af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse. Børnebidrag til børn uden for ægteskab kan også fradrages, såfremt barnet ikke bor hos dig. Ved fælles forældremyndighed, og når barnet bor på skift hos forældrene, anses barnet for at bo der, hvor det er registreret med folkeregisteradresse.

Fradragsretten er betinget af, at det samlede børnebidrag årligt overstiger 2.004 kr. (2022). Den del af børnebidraget, som overstiger denne grænse, kan fradrages.

Herudover kan du få fradrag for ægtefællebidrag. Hvis du betaler uden om Udbetaling Danmark, skal du selv oplyse beløbet via TastSelv. Omvendt gælder, hvis du modtager ægtefællebidrag, at du beskattes heraf.

Fradragsretten og beskatning af ægtefællebidrag gælder, uanset om I er separeret, fraskilt eller flyttet varigt fra hinanden.

 

10. Fradrag for velgørenhed

Du er berettiget til fradrag for gaver og bidrag til velgørende foreninger m.m., som er godkendt af Skattestyrelsen/skattemyndighederne.

  • Du kan højst få fradrag for 17.200 kr. i 2022.
  • Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit cpr-nr.

Der er ikke længere nogen bagatelgrænse for opnåelse af fradraget.

Vær opmærksom på at det er foreningen/organisationen, som indberetter beløbet til Skattestyrelsen. Du kan derfor ikke selv indberette dette fradrag.

 

11. Indbetal restskat

Undgå yderligere renter og procenttillæg.

Hvis du har betalt for lidt i skat i løbet af 2022, kan du lave en frivillig betaling af den forventede restskat på følgende måder:

  • Betal senest 3. juli 2023 og betal en rente på 1,7 % af restskatten, regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.
  • Hvis du venter med at betale til efter 3. juli 2023, vil Skattestyrelsen opkræve restskatten plus et procenttillæg på 3,7 %
  • Rentetilskrivningen og procenttillægget er ikke fradragsberettiget.

Hvis du har en restskat for 2022, som ikke bliver indbetalt inden 3. juli 2023, bliver op til 22.503 kr. automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for 2024. Restskat over 22.503 kr. opkræves i august, september og oktober måned i 2023. I begge tilfælde tillægges procenttillægget.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('