Insight

Årsopgørelsen er på vej

Kontroller Skattestyrelsens årsopgørelse

Den 14. marts 2022 åbner Skattestyrelsen officielt for årsopgørelsen for 2021. Du bør som udgangspunkt kontrollere alle oplysninger på din årsopgørelse, men det er især vigtigt, at du er opmærksom på forhold, som ikke automatisk er indberettet til Skattestyrelsen. Nedenfor har vi samlet en række gode råd om, hvad du som minimum bør tjekke, når du modtager din automatiske årsopgørelse.

1. Transport mellem hjem og arbejde

Befordringsfradraget er ikke længere fortrykt på årsopgørelsen. Det betyder, at alle skatteydere i lighed med 2020 selv skal sørge for at indtaste deres almindelige fradrag for befordring mellem hjem og arbejde. Rigtig mange lønmodtagere har været vant til, at netop dét fradrag var fortrykt på årsopgørelsen.

Du er berettiget til et befordringsfradrag, hvis afstanden mellem dit hjem og dit arbejde er mere end 12 km. Dette gælder, uanset om du cykler, kører i bus, bil eller tog. 

Bemærk at det ikke er et krav, at du tager den korteste rute på arbejde, hvis det f.eks. grundet tæt trafik er hurtigere at køre en længere vej.

Du kan med fordel anvende beregningsmodellen på www.skat.dk.

Det er vigtigt, at arbejdsstedet og antal dage med befordring indtastes korrekt.

Vær dog opmærksom på at der ikke tages befordringsfradrag – hvis du f.eks. har ”arbejdsgiverbetalt befordring” stillet til rådighed (da det vil medføre en særskilt beskatning heraf).

2. Rejsefradrag

Du kan selv tage fradrag for rejseudgifter, hvis du har været på forretnings-/tjenesterejse, kursus eller lignende af min. 24 timers varighed med overnatning, og udgifterne ikke allerede er dækket af din arbejdsgiver. Du kan tage fradrag med de faktiske udgifter eller med standardsatsen for hhv. kost og logi, og du skal selv påføre et rejsefradrag, hvis du er berettiget hertil. Du kan maximalt få et fradrag på 29.300 kr. i 2021.

Selvom din arbejdsgiver dækker dine rejseudgifter efter regning, har du mulighed for at tage et særligt rejsefradrag til dækning af småfornødenheder. Fradrag pr. dag er 25% af satsen for kostgodtgørelse på 532 kr. pr. døgn, hvilket svarer til 133 kr. pr. døgn i 2021.

3. Service/håndværkerfradrag 

Du kan få et håndværkerfradrag på op til 25.000 kr. (inkl. moms) i 2021 for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl samt et servicefradrag på maksimal 25.000 kr. i 2021 pr. person i 2021. 

Overordnet set, er der fradragsret for grønne håndværksydelser. Bemærk at der ikke er fradrag for f.eks. ombygningsudgifter, som ikke har en grøn profil, såsom indvendigt malerarbejde og opsætning af køkkener og bad.

Husk at du for at få fradrag skal indtaste beløbet via TastSelv.

4. Udenlandsk ejendom 

Skattestyrelsen får ikke automatisk oplysninger om køb af en udenlandsk ejendom. Du skal derfor selv indberette et eventuelt køb, idet der skal betales ejendomsværdiskat. Den letteste måde at selvangive din udenlandske ejendom på er ved at indtaste i TastSelv. 

Du skal selvangive den under ”Udenlandske ejendomme” i rubrik 212-214.

5. Investeringer 

Det er vigtigt at få registreret aktiekøb, da betingelserne for at få fradrag for tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked er, at Skattestyrelsen har oplysning om købet af de aktier eller investeringsbeviser, der har været tab på.

6. Køb og salg af danske værdipapirer

Køb og salg af værdipapirer bliver som udgangspunkt indberettet af de danske banker til Skattestyrelsen. Vi anbefaler, at handlerne kontrolleres, da der stadig opdages fejl, især i anskaffelsessummerne.

7. Udenlandsk udbytte

Hvis du har udenlandske aktier i et udenlandsk depot, skal du selv indberette udbyttet og den betalte udenlandske udbytteskat. Dette gøres via TastSelv. 

8. Selvstændig virksomhed – udlejning/deleøkonomi 

Hvis du driver selvstændighed virksomhed eller f.eks. har lejet din bolig ud, skal du selv oplyse Skattestyrelsen om det skattemæssige overskud eller underskud.
Det kan også være indtjening ved udlejning af bil, taxa/samkørsel, udførsel af rengøring mm. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er bruttoindtægten, som skal selvangives, men et nettooverskud efter fradrag af relevante udgifter.

Vær opmærksom på at Skattestyrelsen kan kræve dokumentation herfor.

Der gælder særlige skattefri bundgrænser/fradrag for indtægt ved diverse udlejning.

  • Ved udlejning af fritidsbolig er der et skattefrit bundfradrag på 42.700 kr. af bruttolejeindtægten (hvis det sker gennem bureau og er indberettet). Uden indberetning er bundfradraget 11.700 kr. for 2021.
  • Ved værelsesudlejning er der et særligt bundfradrag på 29.900 kr. af bruttolejeindtægten.
  • Ved udlejning af bil, lystbåd og campingvogn mm. er der et skattefrit bundfradrag på 10.700 kr. af bruttolejeindtægten, forudsat at der er foretaget udlejning via platform og der er sket indberetning af indkomst til Skattestyrelsen.

9. Underholdsbidrag – børnebidrag/ægtefællebidrag

Du bør kontrollere, om dine fradrag for børnebidrag og ægtefællebidrag, som er indberettet til Skattestyrelsen, er korrekte.

Du har ret til fradrag for børnebidrag (indtil barnet er fyldt 18 år) som følge af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse. Børnebidrag til børn uden for ægteskab kan også fradrages, såfremt barnet ikke bor hos dig. Ved fælles forældremyndighed, og når barnet bor på skift hos forældrene, anses barnet for at bo der, hvor det er registreret med folkeregisteradresse. 

Fradragsretten er betinget af, at det samlede årlige børnebidrag overstiger 1.980 kr. (2021). Den del af børnebidraget, som overstiger denne grænse, kan fradrages.

Herudover kan du få fradrag for ægtefællebidrag. Hvis du betaler uden om Udbetaling Danmark, skal du selv oplyse beløbet via TastSelv. Omvendt gælder, hvis du modtager ægtefællebidrag. Dette udløser beskatning.

Fradragsretten og beskatning af ægtefællebidrag gælder, uanset om I er separeret, fraskilt eller flyttet varigt fra hinanden.

10. Fradrag for velgørenhed

Du er berettiget til fradrag for gaver og bidrag til velgørende foreninger m.m., som er godkendt af Skattestyrelsen/skattemyndighederne.

  • Du kan højst få fradrag for 17.000 kr. i 2021.
  • Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit cpr-nr.

Der er ikke længere nogen bagatelgrænse for opnåelse af fradraget. 

Vær opmærksom på at det er foreningen/organisationen, som indberetter beløbet til Skattestyrelsen. Du kan derfor ikke selv indberette dette fradrag. 

11. Indbetal restskat/arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag)

Undgå yderligere renter og procenttillæg

Hvis du har betalt for lidt i skat/am-bidrag i 2021, kan du lave en frivillig betaling af den forventede restskat på følgende måder:

  • Betal senest 1. juli 2022 og betal en rente på 1,7% af restskatten fra 1. januar til den dag du betaler.
  • Hvis du venter med at betale til efter 1. juli 2022, vil Skattestyrelsen opkræve restskatten plus et procenttillæg på 3,7 %. 
  • Rentetilskrivningen og procenttillægget er ikke fradragsberettiget.

Hvis du har en restskat for 2021, bliver op til 22.192 kr. automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for 2023. Restskat over 22.192 kr. opkræves i august, september og oktober måned i 2022. I begge tilfælde lægges et procenttillæg oven i beløbet.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('