Insight

Ændring af aktieoptionsloven på vej

Pr. 1. januar 2019

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i efteråret 2017 et politisk forlig om at øge aftalefriheden ved indgåelse af aftaler om medarbejderaktier, herunder optioner og warrants efter an-befaling fra Erhvervsministeriets iværksætterpanel.

13. juli 2017

Aftalen er nu blevet udmøntet i et udkast til lovforslag, der er sendt i høring indtil 27. august 2018. Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2018.

Indhold af udkast til lovforslaget 

Udkast til lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter:

  • De nuværende ”bad og good leaver”-bestemmelser i Aktieoptionslovens (herefter AOL) §§ 4 og 5, der regulerer medarbejderes retstilling ved ophør af ansættelsesforholdet, ophæves. AOL §§ 4 og 5 fastslår, at en lønmodtager, som selv opsiger sit ansættelsesforhold, mister alle sine købe- eller tegningsretter, hvorimod en lønmodtager, som bliver opsagt af arbejdsgiver, beholder alle sine købe- eller tegningsretter og har ret til en forholdsmæssig andel af næste tildeling. Med ophævelsen af disse bestemmelser bliver der aftalefrihed til at anvende vestingklausuler og f.eks. aftale, at tildelte men ikke vestede købe- eller tegningsretter bortfalder ved ophør af ansættelsesforholdet uanset årsag.
  • Indsættelse af en ny § 4 i AOL med følgende ordlyd: ”Lønmodtageren og arbejdsgiveren kan aftale, at arbejdsgiveren ved lønmodtagers fratræden kan tilbagekøbe aktier eller anparter, der er erhvervet i henhold til en ordning eller aftale omfattet af § 1, til markedspris”. Det bliver således muligt at anvende en tilbagekøbsklausul, hvor arbejdsgiver kan tilbagekøbe aktier erhvervet på grundlag af en ordning omfattet af AOL, forudsat at dette sker til markedspris. Udkast til lovforslaget anfører, at en forudsætning for en tilbagekøbsklausul er, at markedsprisen kan fastlægges på tilbagekøbstidspunktet og er alene anvendelig for aktier, der er eller vil blive omsættelige. Bestemmelsen kan ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren.

Forventet ikrafttræden 

Loven forventes at træde i kraft 1. januar 2019 og med virkning for ordninger, der etableres efter lovens ikrafttræden. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('