Indsigt

Bedre muligheder for at få mere i godtgørelse af elafgift

Afklaring af praksis for måling af el til proces og rumvarme

Der er nu gjort op med en uens praksis, når el benyttes til rumvarme eller komfortkøling, så opdelingen af elforbruget til rumvarme kan foretages indirekte. Virksomhederne kan derfor tage godtgørelse med rumvarmesatsen for hele elforbruget, uanset om elektriciteten har været anvendt til proces.

12. september 2018

Skatterådet har i et bindende svar af d. 28. august 2018 udtalt, at det er muligt at få godtgørelse med satsen for rumvarme for en virksomheds eget totale forbrug af elektricitet, uanset om elektriciteten har været anvendt til procesformål.

En direkte måling og fordeling af den forbrugte elektricitet på henholdsvis proces og rumvarme kan efter vores opfattelse dermed undlades, uden at det nødvendigvis betyder, at virksomheden skal fordele elforbruget efter standardmetoderne.

Med Skatterådets udtalelse bliver der rettet op på en uens praksis. Dette betyder, at virksomheder, uanset at de ikke har opdelt elforbruget på henholdsvis proces og rumvarme, under visse omstændigheder vil kunne få godtgørelse på hele virksomhedens elforbrug og kan få tilbagebetalt en væsentlig del af elafgiften med satsen for rumvarme (65,7 øre efter 1. maj 2018). 

Dette var ifølge Skattestyrelsens tidligere praksis ikke altid muligt.

Virksomheder er således nu sikret en ekstra mulighed for at få tilbagebetalt elafgiften og kan benytte én af følgende muligheder, når der skal ske fordeling af elektricitet anvendt både til procesformål og rumvarme:

  • Opdeling ved direkte måling 
  • Opdeling ved brug af standardmetoderne effektreglen eller kvadratmeterreglen
  • Undlade at opdele forbruget og få godtgørelse med satsen for rumvarme 

Det er den sidste metode eller mulighed, som virksomhederne nu kan være sikre på at kunne anvende. Skattemyndighederne kan nu ikke stille krav til virksomhederne om, at såfremt der ikke foretages måling, skal en af standardmetoderne benyttes.

Standardmetoderne kan være en bekostelig affære at benytte, idet virksomhederne reelt kommer til at betale afgift af rumvarme af langt flere kilowatttimer, end der reelt er forbrugt, fordi rumvarmeforbruget f.eks. er blevet beregnet, som om rumvarmeinstallationerne har kørt på fuld effekt i hele perioden.

Det vil dog altid være en konkret vurdering, hvilke af metoderne som vil være mest hensigtsmæssig at anvende for den enkelte virksomhed.

F.eks. vil en måling kunne betyde, at godtgørelsen kan blive større set i forhold til, hvis der ikke var sket en måling, også når målingsomkostninger tages med i betragtning. Men i takt med at satserne for elforbrug nedsættes, bliver det oftere attraktivt ikke at foretage måling og i stedet at bruge rumvarmesatsen på hele elforbruget. Dette skal dog altid vurderes konkret i forhold til den enkelte virksomhed.

Såfremt dette giver anledning til spørgsmål eller overvejelser, er du velkommen til at kontakte vores afgiftsteam.

Fandt du dette nyttigt?