Indsigt

Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier

Skattebegunstigelse - 50 % af årsløn som medarbejderaktier

Nyt udkast til lovforslag giver bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye mindre virksomheder. Disse virksomheder kan tildele 50 % af årslønnen som medarbejderaktier mv. med udskudt beskatning til salget af aktierne og beskatning af gevinsten som aktieindkomst med 27 % / 42 %.

19. september 2018

Nyt forslag i høring, fremsat i september måned, udmønter sidste ”led” af Erhvervsaftalen fra vinteren 2017 vedrørende medarbejderaktier.

Generelt om medarbejderaktier 

Udgangspunktet er, at hvis et selskab tildeler aktier, købe- eller tegningsretter til aktier til medarbejdere gratis, bliver medarbejderne lønbeskattet med op til 56 % af fordelen, og arbejdsgiverselskabet har som udgangspunkt fradragsret for den skattepligtige fordel. Lønbeskatningen sker på enten retserhvervelses- eller udnyttelsestidspunktet afhængigt af typen og vilkår for tildelingen. 

Efter ligningslovens § 7P kan en medarbejder årligt under visse betingelser og efter individuel aftale med arbejdsgiverselskabet modtage op til 10 % eller 20 % af årslønnen i aktier, købe- eller tegningsretter til aktier – med den virkning at beskatningen er udskudt til salget af aktierne, og at gevinsten beskattes som aktieindkomst med 27 % / 42 %. Skattebegunstigelsen medfører således, at der ikke sker lønbeskatning af medarbejderen, dog afskæres selskabet for fradrag for aktielønnen. 

Hvad er nyt?

Med udkast til lovforslaget foreslås det at indsætte en særlig grænse for, hvor stor en andel af årslønnen et vederlag i aktier, købe- eller tegningsretter til aktier kan udgøre for medarbejdere i visse typer af virksomheder. 

Medarbejdere i nye, mindre virksomheder kan således efter udkast til lovforslaget i samme år modtage aktier, købe- eller tegningsretter til aktier til en værdi af højst 50 % af årslønnen på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, uden beskatning som lønindkomst. 

Foreslåede krav for anvendelse af 50 %-grænsen

For at få ”adgang til” 50 %-grænsen i ligningslovens § 7P skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Selskabet, hvor personen er ansat, på det tidspunkt hvor aftalen indgås, må ikke have haft mere end 50 ansatte i det seneste regnskabsår. Antallet af ansatte opgøres efter reglerne i årsregnskabsloven. Hvis selskabet i den nævnte periode har indgået i en koncern, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, skal betingelsen være opfyldt for koncernen som helhed
  • Selskabet, hvor personen er ansat på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, må ikke have haft en omsætning, der overstiger [25-75] (afklaring udestår) mio. kr. og en balance, der overstiger 75 mio. kr. i det seneste regnskabsår. Den årlige omsætning og balance opgøres efter reglerne i årsregnskabsloven. Hvis selskabet i regnskabsåret har indgået i en koncern, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, skal betingelsen være opfyldt for koncernen som helhed
  • Selskabet, hvor personen er ansat, må højst være stiftet 5 år før året, hvor aftalen indgås. Dette gælder dog ikke, hvis selskabet siden stiftelsen ikke har haft anden aktivitet end forretning af indskudskapitalen og ikke har været udsat for nogen erhvervsmæssig risiko
  • Selskabet, hvor personen er ansat, må ikke være stiftet ved - eller siden stiftelsen have været del af - en fusion, aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktier
  • Selskabet, hvor personen er ansat, må ikke på tidspunktet, hvor aftalen indgås, drive virksomhed som i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 5, 2. pkt. og stk. 6
  • Selskabet, hvori den ansatte modtager aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, må ikke på tidspunktet, hvor aftalen indgås, være kriseramt som defineret i Europa-Kommissionens meddelelse om Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder (2014/c249/01)

Herudover skal de øvrige betingelser for skattebegunstigelse i ligningslovens § 7P være opfyldt.

Ikrafttræden

Lovforslaget forventes fremsat i starten af efteråret. 

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af reglerne. 

Fandt du dette nyttigt?

Relaterede emner