Indsigt

Den danske EBIT-regel foreslås erstattet af en EBITDA-regel

Selskaber og koncerner bør vurdere konsekvenserne

Med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere, foreslås den ene af de tre regler, der begrænser danske selskabers fradragsret for renteudgifter, ændret. Ændringen kan få stor betydning for visse selskaber og koncerner.

31. oktober 2018

EBIT-reglen i selskabsskattelovens § 11C erstattes af en EBITDA-regel

Lovforslag nr. L 28 fremsat 3. oktober 2018, som implementerer det såkaldte skatteundgåelsesdirektiv, indeholder et forslag om at ændre reglerne om rentefradragsbegrænsning, således at der i overensstemmelse med direktivet indføres en EBITDA-regel. Denne EBITDA-regel betyder grundlæggende, at et selskabs nettofinansieringsudgifter (udover 22.313.400 kr.) maksimalt kan nedsætte den skattepligtige indkomst med et beløb svarende til 30 % af selskabets EBITDA.

EBITDA-reglen foreslås at erstatte den eksisterende EBIT-regel i selskabsskattelovens § 11C. Der bliver dog ikke tale om en forenkling af det gældende regelsæt om rentefradragsbegrænsning, idet reglerne om tynd kapitalisering og renteloft foreslås opretholdt. De danske regler om rentefradragsbegrænsning går dermed videre end krævet i direktivet og vil også fremover være særdeles komplicerede og have ofte uforudsigelige virkninger for danske og internationale koncerner.

EBITDA-reglens virkemåde

Renteudgifter, der ikke fradragsbegrænses efter reglerne om tynd kapitalisering i selskabsskattelovens § 11 eller renteloftsreglen i selskabsskattelovens § 11 B, går videre til EBITDA-reglen i selskabsskattelovens § 11C. Disse endnu ikke ”ramte” renteudgifter skal ifølge lovforslaget fradragsbegrænses på følgende måde efter EBITDA-reglen:

  • Den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter og afskrivninger (EBITDA) kan maksimalt nedsættes med 30 % som følge af nettofinansieringsudgifter. Dog kan nettofinansieringsudgifter på op til 22.313.400 kr. altid fradrages
  • De nettofinansieringsudgifter, der beskæres efter EBITDA-reglen, kan fremføres uden tidsbegrænsning
  • Uudnyttet rentefradragskapacitet kan fremføres i de fem efterfølgende indkomstår

De nettofinansieringsudgifter, der kan fradragsbegrænses efter EBITDA-reglen, benævnes i lovteksten ”overstigende låneomkostninger”, men svarer til de nettofinansieringsudgifter, der kan fradragsbegrænses efter renteloftsreglen og den eksisterende EBIT-regel. Nettofinansieringsudgifterne udgør dermed i store træk en negativ sum af skattepligtige renteindtægter, kursgevinster på fordringer, gæld og finansielle kontrakter samt finansieringsindtægter ved finansiel leasing fratrukket fradragsberettigede renteudgifter, fradragsberettigede tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter samt finansieringsomkostninger ved finansiel leasing. Visse finansielle omkostninger, såsom f.eks. renteindtægter fra varedebitorer, renteudgifter til varekreditorer og kurstab på finansielle kontrakter, der sikrer/afdækker driftsindkomst, anses dog ikke for at være en del af nettofinansieringsudgifterne ved anvendelse af EBITDA-reglen. Tilsvarende gælder nettokurstab på fordringer.

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter og afskrivninger, der indgår i beregningen efter EBITDA-reglen, udeholdes:

  • Indkomst opgjort efter tonnageskatteloven
  • Indkomst opgjort efter reglerne om CFC-beskatning
  • Indkomst efter reglerne om såkaldt skyggegenbeskatning

Beløbet på 22.313.400 kr. nedsættes eller forøges forholdsmæssigt, hvis et selskab beskattes i en periode, der afviger fra en 12-måneders periode. Beløbet nedsættes efter særlige principper for tonnagebeskattede rederier.

Hvilke selskaber mv. er omfattet af EBITDA-reglen?

De selskaber mv., der er omfattet af EBITDA-reglen, er fuldt skattepligtige danske selskaber og foreninger, udenlandske selskaber med faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark, selskaber, der beskattes efter kulbrinteskatteloven, samt fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningslovens § 1.

Fonde og foreninger er ikke omfattet af den eksisterende EBIT-regel. EBITDA for fonde og foreninger udgør ifølge bemærkningerne til lovforslaget indkomsten før nettofinansieringsudgifter, afskrivninger, uddelinger, hensættelser og konsolidering.

Skatteundgåelsesdirektivet giver det enkelte medlemsland mulighed for at undtage et selskab, der er en selvstændig enhed, fra EBITDA-reglen. Denne undtagelse er ikke valgt i lovforslaget. Derfor kan det have stor betydning for et selskab, at det mindst har ét datterselskab, idet den nedenfor omtalte ”koncernregel” dermed kan anvendes.

Reglernes anvendelse på koncerner

Selskaber, der indgår i en national eller international sambeskatning, foretager en samlet opgørelse efter EBITDA-reglen. Grundbeløbet på 22.313.400 kr. gælder samlet for de sambeskattede selskaber. Beskårne nettofinansieringsudgifter og uudnyttet rentefradragskapacitet fremføres samlet hos administrationsselskabet og kan i efterfølgende indkomstår udnyttes af alle selskaber i sambeskatningen.

Koncernforbundne selskaber kan desuden i stedet for satsen på 30 % anvende den procentsats, der kan beregnes for den samlede, globale koncern (ikke kun den del af koncernen, der sambeskattes). Denne procentsats beregnes på grundlag af koncernens konsoliderede årsregnskab, idet det dog er en betingelse for anvendelsen af denne undtagelsesregel, at det konsoliderede årsregnskab er opgjort i overensstemmelse med regnskabsstandarden i årsregnskabslovens kapitel 14 eller en af regnskabsstandarderne, der er nævnt i årsregnskabslovens § 112, stk. 2, nr. 2, og at det er revideret af personer, der er godkendt i medfør af den nationale lovgivning, hvor koncernens ultimative moderselskab er hjemmehørende.

Indgår et selskab, der skal foretage opgørelser efter EBITDA-reglen, kun i en koncern i en del af det relevante indkomstår, skal procentsatsen beregnes forholdsmæssigt på grundlag af den periode, hvor koncernforbindelsen har bestået. Det må antages, at en koncern defineres ud fra det ultimative moderselskab. Herudover fremstår det dog noget uklart, hvorledes ”koncernreglen” skal anvendes for danske selskaber, der skifter koncern og sambeskatningskreds i løbet af et indkomstår.

Særligt om finansielle selskaber

EBITDA-reglen skal ifølge lovforslaget ikke gælde for finansielle selskaber, hvorved forstås enheder som anført i artikel 2, nr. 5 i direktiv 2016/1164/EU. Af hensyn til at hindre, at fritagelsen af finansielle selskaber kan udgøre en skærpelse, kan en koncern dog vælge, at EBITDA-reglen også skal finde anvendelse på koncernens finansielle selskaber (bortset fra livsforsikringsselskaber). Til- og fravalg efter denne undtagelse skal omfatte alle koncernens finansielle selskaber og er bindende i en periode på 10 år.

Er et finansielt selskab, som ikke omfattes af EBITDA-reglen, administrationsselskab i en sambeskatning efter danske regler, kan det finansielle selskab dog fortsat fremføre beskårne nettofinansieringsudgifter og uudnyttet rentefradragskapacitet.

Fandt du dette nyttigt?

Relaterede emner