Insight

Det nye lovprogram byder på ændringer af afgiftsområdet

Håndhævelse, forenkling og grønne skærpelser på vej

Punktafgifterne for emballage og tobak forhøjes, og der indføres øget kontrol på motorområdet. Samtidigt sker der bl.a. nedsættelse af overskudsvarmeafgiften, og velgørende organisationer får mulighed for godtgørelse af afgiften på chokolade, kaffe mv.

2. oktober 2019

 

Regeringens nye lovprogram for 2019/2020 er præsenteret, og det byder på en række ændringer på afgiftsområdet.  Fokus er rettet mod regelefterlevelse, uhensigtsmæssigheder i lovgivningen samt skærpelse af regelsættet, hvor regeringen finder det relevant af miljømæssige årsager.

Forhøjelse af afgifterne på engangsservice og bæreposer samt forbud mod udlevering af visse bæreposer 

Afgifterne på engangsservice og bæreposer forhøjes. Samtidig indføres et forbud mod gratis udlevering af bæreposer og et forbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer. Lovforslagene indebærer ændringer af emballageafgiftsloven og miljøbeskyttelsesloven og har til formål at mindske forbruget af emballage. 

Forhøjelse af afgifterne på tobak samt skærpelser af tobaksvarekrav 

Med henblik på at nedbringe antallet af rygere og særligt undgå at unge begynder at ryge, varsles en forhøjelse af afgifterne på tobak. Den forhøjede afgift kombineres med skærpede krav til tobakspakker og tobaksvarers synlighed på salgssteder. 

Velgørende organisationer får mulighed for godtgørelse af punktafgiften på visse varer 

Der fremsættes forslag om, at humanitære organisationer kan få godtgjort afgiften på chokolade- og sukkervarer, kaffe m.v. og konsum-is, når de køber eller får doneret sådanne varer og anvender dem til velgørende formål. 

Øget kontrol på motorområdet

For at sikre regelefterlevelsen på motorområdet foreslås en række ændringer af registreringsafgiftsloven mv., herunder en afskaffelse af selvanmelderordningen ved eksport af motorkøretøjer. Endvidere indebærer lovforslaget tilpasninger, som bl.a. skyldes ny praksis fra Højesteret og EU-Domstolen. 

Ændring af overskudsvarmereglerne 

Folketingets partier blev i marts 2019 enige om at omlægge reglerne for beskatning af overskudsvarme, så udnyttelsen af overskudsvarme øges. Udkast til lovforslag herom er sendt i høring. Derudover vil der blive fremsat lovforslag om ændring af reglerne i varmeforsyningsloven om prisreguleringen for overskudsvarme.

Fokus er rettet mod regelefterlevelse, uhensigtsmæssigheder i lovgivningen samt skærpelse af regelsættet, hvor regeringen finder det relevant af miljømæssige årsager.

Fandt du dette nyttigt?